/ Мэдээ мэдээлэл / СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ ДЭХ ЦАГДААГИЙН I ХЭЛТСИЙН 2019 ОНЫ I УЛИРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ ДЭХ ЦАГДААГИЙН I ХЭЛТСИЙН 2019 ОНЫ I УЛИРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

         Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсээс 2019 оны нэгдүгээр улиралд Монгол Улсын Үндсэн хууль, Цагдаагийн албаны тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үндсэн чиг үүргийн хүрээнд 2019 онд дэвшүүлсэн зорилт, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ханган ажиллаа.

 Нэг. Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар

         Тус цагдаагийн хэлтэс нь “Монгол Улсын Үндсэн хууль”, “Цагдаагийн байгууллагын тухай хууль”, “Эрүүгийн хууль”, “Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль”, “Зөрчлийн тухай хууль”, “Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль” болон бусад шинэчлэн батлагдсан хууль тогтоомж, дүрэм, журам, тогтоол шийдвэр, бодлогын болон захиргааны үйл ажиллагааны баримт бичгийн зүйл, заалтыг баримтлан, Цагдаа дотоодын цэргийн байгууллагаас 2019 онд дэвшүүлсэн зорилт, Цагдаагийн ерөнхий газар, Нийслэлийн цагдаагийн газрын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөтэй уялдуулан өөрийн байгууллагын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан баталж,  Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/134 дугаартай тушаалын дагуу офицер 126, ахлагч 94, энгийн 10, нийт 230 хүний ажиллах орон тоотой, Сонгинохайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэрийн 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 32 буюу нийт 13 хороог хариуцан, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиг үүргээ хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

      Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, дотоодын цэргийн командлагчийн “Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас 2019 онд хэрэгжилтийг хангах, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж, биелэлт, үр дүнг тооцох баримт бичгийн жагсаалт батлах тухай”  энэ оны А/42 дугаар тушаалыг ЦЕГ-ын ЗУГ-ын даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн  5/29 дүгээр албан бичгээр, мөн даргын 02 дугаар сарын 25-ны өдрийн 5/46 дугаар албан бичгээр “Зөвлөмж, ажлын чиглэл”, хавсралтаар “2019 онд хяналтад авсан баримт бичгийн зүйл, заалт”-ыг тус тус ирүүлсний дагуу хэрэгжилтийг хангаж, баримт бичгийн нэр, үзэл баримтлал, агуулга, хяналтад авсан зүйл, заалт, хэрэгжилтийг хангах алба, нэгж, байгууллага тус бүрээр судалж, Даргын зөвлөлийн 2019 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 03 дугаар хуралдаанаар “Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн I  хэлтсээс 2019 онд хэрэгжилтийг хангах, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж, биелэлт үр дүнг тооцох баримт бичгийн жагсаалт”-ыг хэлэлцэн, баталгаажуулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна..

        ЦЕГ, НЦГ болон бусад байгууллагаас үүрэг ажлын чиглэл, зөвлөмж 391, хугцаатай 382, бусад газраас 566, нийт 1339 албан бичиг хүлээн авч, гадагшаа 2077 албан бичиг явуулжээ.

         Засгийн газраас 2019 оныг “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил” болгон зарласантай холбогдуулан ЦЕГ-ын Дэд бөгөөд НЦГ-ын даргаас өгсөн үүрэг, ажлын чиглэлийн дагуу иргэн бүрийг угтан авч, үдэн гаргах зарчим дээр тулгуурлан тасгийн дарга нарыг угтах үйлчилгээнд хуваарийн дагуу тогтмол ажиллуулж, тайлангийн хугацаанд иргэдээс алба хаагч нартай холбоотой өргөдөл, гомдол, мэдээлэл ирээгүй болно.

         Түүнчлэн иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг хүнд сурталгүй, ямар нэгэн чирэгдэлгүй, түргэн шуурхай үйлчлэх, хуулийн зөвлөгөө өгөх зорилгоор “Иргэдийг угтан авах” үйлчилгээнд 720 иргэний өргөдлийг хурдан шуурхай хүлээн авч, алба хаагч нарт цохолт хийн, мэдээлэл судалгааны тоо бүртгэлд авахуулж  шалгуулан, 320 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч, “Угтан авч - үдэн гаргаж” үйлчилжээ.

         Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны “Даргын зөвлөл байгуулах, асуудал хэлэлцэх /код 104/” журмыг удирдлага болгон, хэрэгжилтийг хангаж ажиллаа.

          Зөвлөлийн хурлаар ээлжийн амралтаараа гадагшаа явах хүсэлт гаргасан 9, тэтгэвэрт гарах хүсэлт гаргасан 7, цол шагнах 9, төрийн дээд одон, медалтиар шалган 7, шилжин ажиллах хүсэлт гаргасан 5, сахилга хариуцлага алдсан 3 алба хаагчийн 9 асуудал, удирдлага, зохион. байгуулалтын шинжтэй 1 асуудал, өөрийн хүсэлтээр албанаас чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргасан 1, нийт 42 асуудлыг хэлэлцэж, шийдвэр гаргуулахаар холбогдох байгууллагад санал хүргүүлсэн байна.

         Цагдаагийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль болон бусад хууль, тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан эрх зүйн актыг үндэслэн, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны “Байгууллагын даргын тушаал гаргах” журам /код 136/-т заасныг баримтлан байгууллагын үйл ажиллагааны явцад үүссэн харилцааг зохицуулахтай холбоотой хэлтсийн даргын 32 тушаал гаргаснаас байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаа, захиргааны удирдлагыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 10, хүний нөөцийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 22 байна.

         Цагдаагийн байгууллага 2019 оны II дугаар улиралд Архивын улсн үзлэгт хамрагдахтай холбоотойгоор  хэлтсийн даргын 2019 оны А/10  дугаар тушаалаар  “Баримт бичгийг нягтлан шалгах комиссын бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулан шинэчилэн” тушаалыг гаргуулан, Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн чиглэлээр хэрэгжүүлэх ажил, арга хэмжээний 2019 төлөвлөгөөг батлуулж, архивын өрөөний чийг дулаан хэмжих бүртгэл, цэвэрлэгээ үйлчилгээний бүртгэл, архивт олгосон баримт бичгийн бүртгэл гэх мэт бүртгэлүүд нээж, Байгууллагын үйл ажиллагааны явцад үссэн хадгаламжийн нэгжийг цагдаагийн байгууллагын үйл ажилгааны журам /код-120/-д заасны дагуу тасгуудаас нэг бүрчлэн нүд үзэж  бүртгэлтэй нь тулгалт хийж хүлээн авч, байгууллагын архивын санд хадгалагдаж байгаа цаасан суурьтай байнга хадгалах баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх ажлыг эхлүүлээд байна.

        Алба хаагчдын ажилдаа хандах хандлагыг өөрчлөх, ажиллах идэвхийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдөр алба хаагчдын “Онц” сурдаг шилдэг 30 хүүхэд, энгийн ажилтнуудын 15 хүүхэд, хэлтсийн хөдөлмөрийн аварга, шилдэг ажилтнуудын 30 хүүхэд, нийт 75 хүүхдэд шинэ жилийн баярын бэлэг өгөх ажлыг зохион байгуулсан.

          Мөн 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдөр иргэн н.Батсуурьтай хамтран хариуцсан хорооны нутаг дэвсгэрт оршин суудаг, амжиргааны түвшингээс доогуур амьдралтай, өрх толгойлсон олон хүүхдтэй 7 өрх болон тус цагдаагийн хэлтсийн хэсгийн байцаагч 2, хороо хариуцсан цагдаа 1, үйлчлэгч 1 алба хаагч, ажилтанд  нэг сар хэрэглэх нүүрс, хүнсний бүтээгдэхүүн болон хүүхэд бүрийн тоогоор гарын бэлэг өгч “Сайн үйлсын аян-ыг зохион байгуулсан. 

          2019 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдөр тус цагдаагийн хэлтэст үйлчлэгчээр ажиллаж байсан ахмад ажилтанд хэлтсийн хамт олны хандиваар цугларсан мөнгөн тусламжийг гардуулж амь драл ахуйд нь дэмжлэг үзүүлсэн.

        Түүнчлэн ханиад томуунаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор шөнийн цагаар үүрэг гүйцэтгэж буй жижүүр, эргүүлийн алба хаагч нарт 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр халуун аарцаар үйлчилсэн байна.

         Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/92 дугаар тушаалаар батлагдсан “Соён гэгээрүүлэх ажлын төлөвлөгөө”-ний 4.3-д “Алба хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, өвчин эмгэг, хөдөлгөөний хомсдолоос урьдчилан сэргийлэх, бие бялдарын бэлтгэлжилтийг хангах чиглэлийн дасгал, хөдөлгөөний тухай зөвлөмж боловсруулж, хэрэгжилтийг хангуулах” гэж заасны дагуу тус цагдаагийн хэлтсийн тасаг, албадын алба хаагчдын цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор хэлтсийн спорт зааланд тоглох хуваарийг батлан гаргаж, мөрдүүлэн ажиллаж байна. Мөн алба хаагч нарын ар гэрт спорт зааланд хөнгөлөлттэй үнээр үйлчлүүлэх боломжоор хангасан.

         Тус хэлтсээс “Ахмад, залуу үеийн залгамж холбоог сайжруулах хөтөлбөр”-ийн хүрээнд 2019 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр 13 ахмад ажилтанг урьж, 13 хорооны хэсгийн байцаагчийн албан тасалгаанд ажлын туршлага ярилцах, заавар зөвлөмж өгөх ажлыг зохион байгуулан хэлтсийн хурлын зааланд нийт алба хаагч нартай уулзалт, ярилцлага зохион байгуулсан.

         Алба хаагчдын ажиллах урам зоригийг дээшлүүлэх, ажлын үр дүнг зөв бодитой үнэлж алдаршуулах зорилгоор сар бүр онцлох алба хаагчийг шалгаруулж “Онцлох мэдээллийн самбар”-т байршуулж байна.

          Тус хэлтсээс 2019 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдөр “Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг тохиолдуулан тус хэлтсийн өндөр настай Д.Цэцэгмаад Эрүүгийн цагдаагийн тасгаас хүндэтгэл үзүүлэн Сонгинохайрхан дүүрэг 6-р хороо “Содон” хорооллын 101-р байранд очиж, гарын бэлэг гардуулан өгч, аж байдалтай танилцаж, санал хүсэлт сэтгэгдлийг нь сонссон байна. Мөн 2019 оны 03 сарын 18-ны өдөр “Цэргийн баяр”-ыг тохиолдуулан тус хэлтсийн өндөр настан, цагдаагийн бэлтгэл дэд хурандаа Р.Тулгаад хүндэтгэл үзүүлж гарын бэлэг гардуулан өгч ажилласан.

        2019 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдөр “Эрүүл-цагдаа” хөтөлбөрийн хүрээнд “Монбиофарм” эмнэлэгийн байгууллагатай хамтран нийт алба хаагчдад элэгний хавдрыг үүсгэгч В,С вирус гепатит өвчний талаар сургалт мэдээлэл орж, үнэ төлбөргүй оношлогоо, шинжилгээнд хамруулсан байна.

           Албаны сургалтын талаар; Цагдаа, дотоодын цэргийн алба хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх 2019 оны сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төвд “Цагдаагийн алба хаагчийн биеийн хүч, тусгай техник, хэрэгсэл, галт зэвсэг хэрэглэх бэлтгэл хангах Сургагч багш бэлтгэх” 4 өдрийн сургалтад 2 алба хаагч, “Нийтийг хамарсан гамшиг, ослын үед ажиллах зохион байгуулалт бол олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах нь” сэдэвт 3 өдрийн сургалтад 1, “Гэмт хэргийн газрын үзлэг, хойшлуулашгүй ажиллагаа, ирүүлэх арга тактик” сэдэвт 3 өдрийн сургалтад 1, Сургагч багшийн давтан сургалтад 1, “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй харилцах хөтөч цагдаа бэлтгэх нь” сэдэвт 3 өдрийн сургалтад 1, “Терор үйлдэх гэмт хэрэгтэй тэмцэх, мөрдөн шалгахад анхаарах асуудлууд” сэдэвт 3 өдрийн сургалтад 1 алба хаагчийг тус тус хамруулсан байна. 

           Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны “Сургалтын бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэх /код 118/” журмын үндэслэн, Цагдаа, дотоодын цэргийн алба хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх 2019 оны сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөнд нийцүүлэн хэлтсийн Албаны сургалтын төлөвлөгөөг 19-н заалттай батлуулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Тухайлбал: Тайлангийн хугацаанд 2019 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдөр Сонгинохайрхан дүүргийн 1 дүгээр хороонд байрлах Олон Улсын Найрамдал зуслангийн удирдлагатай хамтран “Цэвэр агаар-Эрүүл мэнд” уриан дор хамт олноороо нэг өдрийг “Алба хаагчийн манлайлал” сэдэвт сургалт, уралдаан тэмцээнийг зохион байгуулан өнгөрүүлсэн.

         Мөн 2019 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдөр албаны сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу "Имако консалтинг" төвтэй хамтран “Офицерын манлайлал” сэдэвт 2 цагийн сургалтыг хэлтсийн хурлын танхимд явуулж, сургалтыг "Имако консалтинг" төвийн захирал, менежментийн зөвлөх, боловсрол судлалын магистр Р.Лхагвадулам ахлагчтай баг удирдан явуулж, цагдаагийн албан хаагчийн сэтгэлгээ, харилцаа, ёс зүй, харизм, төрийн албан хаагчийн эрхэмлэх зүйлс, багийн хамтын ажиллагаа, ажлын бүтээмжийг хэрхэн дээшлүүлэх, хувь хүний хөгжилд чиглэсэн чөлөөт сэдвүүдээр сургалт орж, үр дүнг дүгнэхэд алба хаагчид дахин ийм төрлийн сургалтад хамрагдах хүсэлттэй, сэтгэл ханамжтай байгаагаа илэрхийлсэн байна.  Цаашид 2019 онд алба хаагчдын ажилдаа хандах хандлагыг өөрчлөх, сахилга ёс зүй, харилцаа, ажлын бүтээмжийг сайжруулах чиглэлээр хамтран ажиллахаар болсон.

          Цагдаагийн ерөнхий газар, Нийслэлийн цагдаагийн газар, Онцгой байдлын Ерөнхий газрын харъяа Аврах тусгай анги, Дүүргийн шүүх болон прокурорын байгууллага, Онцгой байдлын хэлтэс, Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс, Үйлдвэр үйлчилгээний хэлтэс, Дэлхийн зөн олон улсын байгууллага, Гэрч хохирогчийг хамгаалах төв, Имако сургалтын төв зэрэг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран нэгдсэн болон хэсэгчилсэн, танхимын сургалтуудад алба хаагчдыг хуваарийн дагуу хамрууллаа.

          Авлигын эсрэг хуулийн 3 дугаар бүлгийн 10 дугаар зүйлийн 10.3-д зааснаар хөрөнгө орлогын мэдүүлэг өгөх эрх бүхий 121 алба хаагч 2019 оны 02 дугаар сарын 01-ний дотор хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг заасан хугацааны дотор мэдүүлэх ажлыг зохион байгуулсан.

           Тайлангийн хугацаанд шинээр албан тушаалд томилогдсон 3 алба хаагчид Нийслэлийн цагдаагийн газрын Хүний нөөц сургалтын хэлтсийн даргаас ирүүлсэн мэдэгдлийг гардуулан өгч, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 4 дүгээр бүлгийн 23 дугаар зүйлийн 23.2 дахь хэсэгт “Мэдүүлэг гаргагч хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгээ өөрөө үнэн зөв гаргах үүрэгтэй”, 23 дугаар зүйлийн 23.3 дахь хэсэгт “ Албан тушаалтан хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгээ тухайн албан тушаалд томилогдсон өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор”  мэдүүлэх үүрэгтэй тухай мэдэгдсэн.

         Тус хэлтсээс авлига ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэлтсийн хүлээлгийн зааланд урсдаг зарын самбар байршуулж, иргэдэд өргөдөл гомдлын хугацаа, шалгаж буй албан тушаалтны мэдээллийг өгч байна.

         Авлигын талаар мэдээлэх утасны дугаар, авлигаас ангид байх санамж, сэрэмжлүүлэг, авлигын хор хөнөөлийн талаарх мэдээ, мэдээлэл зурагт хуудас санамж сэрэмжлүүлэг 1 давхарын мэдээллийн самбарт байршуулан ажиллаж байна. “Иргэн таны төлөө” самбарыг үүдний хэсэгт байрлуулан “Өргөдөл гомдол хүлээж аваагүй эсхүл удаан хүлээлгэсэн, чирэгдүүлсэн, цагдаагийн алба хаагчийн гаргасан шийдвэрт гомдолтой, байгаа болон алба хаагчдаас тантай  ёс зүйгүй харьцсан бол хэлтсийн даргын 70191701, Нийслэлийн цагдаагийн газрын ёс журмын тасгийн 70191212 дугаарын утсаар хандах” тухай самбарыг байршуулсан.

         Мөн хэлтсийн санал хүсэлтийн хайрцаг, байгууллагын цахим хаягаар тогтмол авах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Цагдаагийн алба хаагчдын авлига, хээл хахууль, хүнд сурталын талаар энгийн утасны тарифаар ярьдаг 126 дугаарын утсаар хандах, internal-afffirss@police.gov.mn dotood_police@yahoo.com и-мэйл хаягуудаар хандаж болох талаар иргэдэд харагдахуйц газар байршуулсан. Хэлтсийн гадна тайлбайд байрлах дэлгэцээр авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаатай холбоотой шторк давтамжтайгаар 5 удаа явуулсан.

         2019 оны эхний 1 дүгээр улирлын байдлаар нийт 13 алба хаагч сахилгын арга хэмжээ авагдсанаас 9 буюу 69.2 хувь нь офицер, 4 буюу 30.7 хувь нь ахлагч байна. Сахилгын зөрчлийг хэлбэрээр нь авч үзвэл 2 буюу 15 хувь нь ажлын хариуцлага алдсан, 1 буюу 0.7 хувь нь ажил тасалсан, 3 буюу 23 хувь нь архидан согтуурсан, 1 буюу 0.7 хувь нь Цагдаагийн алба хаагчийн сахилгын дүрэм зөрчсөн, бусад 4 буюу 30 хувь байна.  Нийт зөрчлийн 4  буюу  30 хувийг сануулах, 4 буюу 30 хувийг 3 сар хүртэл хугацаагаар 20 хүртэл хувиар бууруулах, цол бууруулсан 1 буюу 0.7 хувь байна.

         Алба хаагчийн сахилга, ёс зүйг сайжруулах, шуурхай мэргэшсэн үйл ажиллагааг хэвшүүлэх чиглэлээр Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны А/57 дугаар тушаалаар  батлагдсан “Итгэлцлийн гэрээ”-г тус цагдаагийн Хэлтсийн дарга алба хаагч нэг бүрчлэн байгуулсан.

          Сахилга, хариуцлага, манлайллыг дээшлүүлэх зорилгоор "Имако консалтинг" төвтэй хамтран “Офицерын манлайлал, ёс зүй, төрийн албаны хариуцлага” сэдэвт сургалтыг 2019 оны 03 дугаар сарын 12-нд хэлтсийн хурлын танхимд зохион байгуулж, үр дүнг тооцсон байна.

            Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг сайжруулах тухай” 01 дүгээр албан даалгаврыг алба хаагчдад сурталчилан таниулах ажлыг хэлтсийн хэмжээнд зохион байгуулан, 2019 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр нэгдүгээр улирлын төлөвлөгөөний биелэлтийг 93 оноотой, 4.3 хувь үнэлгээтэй хэрэгжилтийг хангаж тогтоосон хугацаанд биелэлтийг хүргүүлсэн.

          Сахилгын зөрчил гаргаж байгаа алба хаагч нараас дахин зөрчил дутагдал гаргахгүй байх чиглэлээр Итгэлцлийн гэрээ байгуулж, зөрчлийн шатгаан нөхцлийг судлаж арилгах арга хэмжээг зохион байгуулан, Ёс зүйн төлбөрт сургалтад хамруулж, баталгаа авч, ар гэр ахуй байдалтай нь танилцах ажлыг тухай бүр зохион байгуулан ажиллаж байна.

            2019 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдөр алба хаагчдыг “Аравтын систем”-д оруулан 19 аравтад хувааж, тасаг, хэсгийн дарга, ахлахуудад хувиарлан өгсөн. Тасаг, хэсгийн дарга, ахлахуудаас хариуцсан 10 хүндээ чиглэсэн сахилга хариуцлага сайжруулах, ар гэрт нь тусламж үзүүлэх зэрэг ажлыг зохион байгуулсан.

          Тус хэлтэст 2019 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын 11-11 төвөөс нийт 1 гомдол ирсэнийг шалгаж байна. Сар бүрийн 23-ны өдөр НЦГ-т мэдээг хүргүүлэн ажиллаж байна.

Хоёр. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах,

олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр

 2.1 Нийтийн хэв журам хамгаалах чиг үүргийн хүрээнд:

      Зөрчлийн хуулиар нийт 1670 хүнийг 45,640,000 төгрөгөөр торгож арга хэмжээ авч ажилласан байна. Торгуулийн хуудсаар 1451 хүнийг 24,005,000 төгрөгөөр, 174 хүнийг 21,590,000 төгрөгөөр хялбаршуулсан журмаар шалган шийдвэрлэж, 45 хүнийг баривчилж, 1340 хүнийг гэмт, хэрэг зөрчилд холбогдох, осол гэмтэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлж эрүүлжүүлж ажилласан байна.

         Хариуцсан хорооны гэмт хэрэг, зөрчил ихээр үйлдэгдэг 22 дугаар хороог сонгон авч, гэмт хэргийн кримнологи судалгааг үндэслэн эмзэг цэгийн судалгааг шинэчлэн гаргаж, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Сонгинохайрхан дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, замын цагдаагийн хэлтэстэй хамтран “Нэг хороо- нэг сар” нэртэй 90 хоногын аяныг зохион байгуулсан. Аяны хүрээнд төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийн давхарсан тоогоор 11,450 иргэдийн татан оролцуулсанаар гэмт хэргийн гаралтын өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 5.4 хувь буурсан.

        Цагдаагийн байгууллагын 102 тоот утсанд иргэдээс 9149 дуудлага мэдээлэл бүртгэгдсэнээс зөрчлийн 6381, гэр бүл хүчирийлэл 1854, архидан согтуурсан 3671 дуудлага мэдээлэл бүртгэгдсэн байна.

        “Илрүүлэлт-Оргодол-Шийдвэрлэлт”, “ЯВГАН ЭРГҮҮЛИЙН БАГ”, “ЭРГҮҮЛ ЭРЧИМЖҮҮЛЭЛТ” зэрэг нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээний хүрээнд аль хороо, аль гудамжинд гэмт хэрэг ихээр гарч байгаа талаарх криминологи судалгааг нэг бүрчлэн гарган өгч, эргүүлийн чиглэлд ажиллаж байгаа алба хаагч нартай  хамтран ажиллаж, үр дүнг тооцсоноор дуудлага мэдээлэл буурах хандлагатай байна.

          Шуурхай удирдлагын тасгийн мэдээлэл хүлээн авагч-цагдаа, жижүүрийн цагдаа, цагдаа жолооч алба хаагчдыг үндсэн үүрэгт ажлаас гадна гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр ажлаас буусан амралтын өдрүүдэд  44 удаагийн явган эргүүлд давхардсан тоогоор 132 хүн 792 цагийн явган эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж, сэжиг бүхий 85 хүн, 265 тээврийн хэрэгсэл  тус тус шалган ажилласан байна.

        Аюулгүй орчин-Иргэдийн оролцоо “Камержуулалт-2” болзолт уралдааны хүрээнд хариуцсан 1, 3, 4, 26, 27, дугаар хороодын иргэний танхимд иргэн, аж ахуй нэгжид Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2013 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 64 дүгээр тогтоолоор баталсан 2014 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа MNS 6423:2013 стандартыг мөрдөж ажиллах талаар сургалт, мэдээлэл өгөх ажлыг 1 удаа зохион байгуулсан байна.

         Тус цагдаагийн хэлтсийн хороо хариуцсан хэсгийн байцаагч нар тайлангийн хугацаанд 839 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч шалгаснаас зөрчлийн хэрэг үүсгэсэн 76, татгалзсан 449, арга хэмжээ авч шийдвэрлэсэн 723, баривчилгаанд 44, ажиллагаанд 116 гомдол, мэдээллийг шалгаж байна.

        Шийтгэврээр 118 аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 20.450.000 төгрөгөөр, торгуулийн хуудсаар 1320 хүнийг 21.640.000  төгрөгөөр торгож, 44 иргэнийг баривчилж, 115 шаардлагыг иргэдэд тарааж олон нийтийн газарт байршуулан ажиллаа.

           Хэсгийн байцаагчийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр хэлтсийн дарга, ахлахуудын санаачлагаар шалган зааварчлах ажлын төлөвлөгөө гарган, хариуцсан 13 хорооны нутаг дэвсгэрт үйлдэгдэж буй гэмт хэргийг илрүүлэх чиглэлээр криминологи судалгааг гаргаж хамтарсан багаар ажиллаж байна.

       Архидан согтуурахтай тэмцэх чиглэлээр хариуцсан хороодын нутаг дэвсгэрт архи согтууруулах ундаа худалдан борлуулдаг түүгээр үйлчилдэг аж ахуйн нэгж, цахим тоглоомын газар, зочид буудал, түц, дэн буудал, саун массажны газруудад хяналт шалгалт хийх зорилгоор “Эмзэг цэг-хяналт шалгалт” нэгдсэн арга хэмжээг 2019 оны 03 дугаар  сарын 01-нээс 20-ны өдөр хүртэлх хугацаанд зохион байгуулан ахлах байцаагч 18, хэсгийн байцаагч 13, хороо хариуцсан цагдаа 10, эргүүлийн офицер 28, жолооч цагдаа 22, эрүүгийн мөрдөгч 10, мөрдөгч 12, нийт 116 алба хаагч 13 хорооны нутаг дэвсгэрт хяналт шалгалт хийж ажилласан.

        Алба хаагчдаас эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэх хугацаандаа 112 гэмт хэргийг илрүүлж, 17 гэмт хэргийг таслан зогсоож, 112 зөрчлийг материалжуулан шийдвэрлэж, 85 хэргийн газрын хамгаалалтад ажилласан.

        Мэдээлэл, шуурхай удирдлагын төв болон СЭЛБЭ-10-аас 2136, иргэнээс 19 дуудлага, мэдээлэл хүлээн авч, гудамж   талбайд биеэ авч явах чадваргүй болон ар гэртээ агсам согтуу тавьсан 402 хүнийг эрүүлжүүлэх байранд, 103 болон ар гэр асран хамгаалагчид нь 202 иргэнийг хүлээлгэн өгч, эрэн сурвалжлагдаж байсан 6 хүн олж тогтоон ажиллаа.

       Тайлангийн хугцааанд явган эргүүлд давхардсан тоогоор 235 алба хаагч, 107 чиглэлд 09:00-19:00, 10:00-15:00, 18:00-01:00 цагийн хооронд эргүүл хяналт шалгалтыг зохион байгуулан 1246 хүн, 1062 тээврийн хэрэгсэл, 511 дэлгүүр, 186 аж ахуйн нэгж, байгууллага, 136 зочид буудал, 103 баар шалгаж 61 аж ахуйн нэгж байгууллагад 272 шаардлага хүргүүлж, биелэлтэд хяналт тавьж ажилласан.

          Олон нийтийн цагдаа нараас 2019 оны нэгдүгээр улиралд  иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн гэмт хэрэг зөрчлийн шинжтэй 72 дуудлага мэдээлэлд хэсгийн байцаагч, хорооны цагдаа нарын хамт шуурхай очиж шалгаж, архидан согтуурч зөрчил гаргасан 42 иргэнийг эрүүлжүүлэх байранд хүргэж, архи согтуурлах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн, өөрийгөө удирдан жолоодох чадваргүй явсан 21 иргэнийг асран хамгаалах хүнд нь хүлээлгэн өгч, ажилласан.

          Тайлангийн хугацаанд тус хэлтсээс “Хяналт Шалгалт“ нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд салбар төлөвлөгөө гарган Эрүүгий цагдаагийн тасгийн алба хаагчид 2019 оны 03 сарын 20-ны өдөр хариуцсан нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа зочид буудал, дэн буудал, бар, нийтийн байр, РС тоглоомын газруудад гэнэтийн шалгалт хийж, дүнг нэгтгэн Эрүүгийн цагдаагийн албанд хүргүүлэн ажилласан.

           “Цахим тоглоом” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд хариуцсан хороодын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 10 цахим тоглоомын газарт шаардлага хүргүүлэн, шаардлагын мөрөөр шалгалтын ажлыг Дүүргийн Гэр бүл, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс, Дүүргийн онцгой байдлын хэлтэстэй хамтран зохион байгуулан ажиллаж байна.

           “Илрүүлэлт-2019” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд  хараа хяналтгүй, хөдөлмөр эрхлэгч, эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдүүдийг илрүүлэн хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор Дүүргийн гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэстэй хамтран зохион байгуулж,  хариуцсан нутаг дэвсгэрт  хүүхэд байрлаж болох газрууд, худалдааны төв, орц, хонгил,  авто угаалгын газар,  дэн болон зочид буудал,  Улаан чулуутын хогын цэг дээр хөдөлмөр эрхэлж болзошгүй, хараа хяналт сул, тэнэмэл хүүхдийг ирүүлэх ажлын хүрээнд 6 дэн буудал, 5 баар, 8 цахим тоглоомын газар, 7 авто угаалгын газрыг шалгаж, хөдөлмөр эрхэлж байсан 3, комьпютер тоглоомын газар тоглож байсан 5 хүүхдийг илрүүлэн судалгаанд авч ажилласан байна.              

           Сонгинохайрхан дүүргийн Онцгой комиссын ажлын хэсэг хуралдаж Засаг даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/34, 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/23, 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/57 дугаар захирамжаар Сонгинохайрхан дүүргийн 21, 32 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт гахайн аж ахуй эрхэлдэг зарим айл, өрхөд “Гахайн Африкийн мялзан өвчин” илэрсэнтэй холбогдуулан хорио цээрийн дэглэм тогтоон ажиллаж байна.

          Хорио цээрийн дэглэм тогтоосонтой холбогдуулан тус цагдаагийн хэлтсээс 9 алба хаагч, 9 автомашинтай, Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн Хоёрдугаар хэлтсээс 4 алба хаагч, 4 автомашинтай, Гуравдугаар хэлтсээс 3 алба хаагч, 3 автомашинтай, Замын цагдаагийн хэлтсээс 2 алба хаагч, 2 автомашинтай, дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсээс 10 алба хаагч, 9 автомашинтай, Мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс 1 алба хаагч, 1 автомашинтай, Худалдаа үйлчилгээний хэлтсээс 2 алба хаагч, 1 автомашинтай, Буян Хөхий Мал эмнэлэг үржлийн нэгжээс 8 албан хаагч, 3 автомашинтай, Нийслэлийн Мал эмнэлгээс 4 албан хаагч, 1 автомашинтай нийт 43 алба хаагч, 33 автомашинтайгаар 18 постод үүрэг гүйцэтгэжээ.

         Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зонхилон үйлдэгдэж байгаа /хулгайлах, мал хулгайлах/ гэмт хэргийг илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Эмзэг цэг”, “Эргүүл-Эрчижүүлэлт”, “Явган эргүүлийн баг-2”, “Тэнэмэл” нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулсан.

       Арга хэмжээний  хүрээнд давхардсан тоогоор 267 алба хаагч, 26 олон нийтийн цагдаа 147 чиглэлд 10:00-15:00, 14:00-20:00, 22:00-05:00 цагийн хооронд явган эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэсэн.

          Алба хаагчдаас ажиллах хугацаандаа Сэлбэ-10-аас 215, иргэдээс 39 дуудлага, мэдээлэл хүлээн авч гудамж талбайд биеэ авч явах чадваргүй болон ар гэртээ танхайрсан 19 хүнийг эрүүлжүүлэх байранд хүлээлгэн өгч, яаралтай түргэн тусламж 103 болон ар гэр асран хамгаалагчид нь 112 иргэнийг хүлээлгэн өгч, 4105 иргэн, 1911 тээврийн хэрэгсэл, 613 дэлгүүр, 509 аж ахуйн нэгж байгууллага, 113 зочид буудал, 19 цахим тоглоомын газар шалгаж зөрчил гаргасан 91 хүнийг  1,145,000 төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч ажилласан.

         Мөн Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, Хэрэг бүртгэх тасгийн дарга, урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн нар хулгайлах гэмт хэргийг илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр хариуцсан 13 хороодын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг 310 аж ахуйн нэгж байгууллагын захирал, удирдлагуудтай уулзалт зохион байгуулж, өөрийн байгууллагадаа ашиглаж буй хяналтын камерыг сайжруулах талаар чиглэл өгч, барилга орон сууц, гудамж талбайд тавих хяналтын камерын ерөнхий шаардлага MNS 6423:2013 стандартыг танилцуулж, сургалт орж 32 аж нэгжтэй гурвалсан гэрээг шинээр байгуулан 45 хяналтын камерыг шинээр байршуулан ажилласан байна.

            Нийслэлийн цагдаагийн газраас ирүүлсэн ажлын чиглэл, үүрэг, зөвлөмжийн дагуу хариуцсан 13 хорооны нутаг дэвсгэрт тайлангийн хугацаанд  20 иргэнтэй гэрээ байгуулан, гэрээнд заагдсан ажлын дагуу “Хэв журмын урамшилт эргүүл”-ээр ажлуулсан.

            Хариуцсан хорооны нутаг дэвсгэрт эргүүлийн чиглэлийн дагуу үүрэг гүйцэтгэх урамшилт эргүүлийн иргэдтэй 1 удаа уулзаж, аюулгүй ажиллагааны зааварчилга өгч, “Иргэдийн эргүүл” гэрэлтүүлэгч шар хантааз, малгай өмсүүлж, эргүүлийн тэмдэг зүүлгэн хариуцсан хэсэг, гудамжинд гэмт хэрэг, зөрчилөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр эргүүл шалгалтыг зохион байгуулж, цагдаагийн байгууллагад мэдээлэл өгөх, амьдарч буй орчинд нь гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг үйлдэгдэж буй эсэхэд хяналт тавьж, 102, 103, 107, 108, дугаарийн утсанд мэдэгдэх зэрэг ажлын чиглэл зааварчилгаа өгч, эрх зүйн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэн хамтран ажиллаа.

           2.2 Урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр:

          Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын өгсөн үүргийн хэрэгжилтийг хангах,  хүүхдийн эрхийг хамгаалах, тэднийг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй байдлыг хангах ажилд иргэдийг сайн дурын үндсэн дээр эргүүлд ажлуулах “Хүүхэд хамгаалагч” дэд төслийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 2018 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр 9/5905 дугаартай  ажлын чиглэлийн дагуу Сонгинохайрхан дүүргийн 18 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт “Хүүхэд хамгаалагч” дэд төслийг хэрэгжүүлэн ажиллаа.

     “Хүүхэд хамгаалагч” дэд төслийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд цагдаагийн хэлтсийн 120 алба хаагч Сонгинохайрхан дүүргийн 18 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт оршин суух 3000 айл өрхөөр орж,  төслийн талаар танилцуулга хийж, ил захидал өгсөн байна.

           2019 оны 02 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 3 дугаар сарын 25-ны өдөр хүртэл  “Хүүхэд хамгаалагч” дэд төслийг 12 дугаар бүрэн дунд сургуулийн урлагийн зааланд зохион байгуулж, 210 иргэнийг оролцуулж, олон нийтэд мэдээлэл өгч нээлтийн арга хэмжээ зохион байгуулсан.

             Тус хэлтсээс тайлангийн хугацаанд хариуцсан 13 хорооны нутаг дэвсгэрт дараах  ажил, арга хэмжээг зохион байгуулж ажиллаа.

-        Өмнөх оны нөхцөл байдлын талаар: Сонгинохайрхан  дүүрэг дэх цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн хариуцсан нутаг дэвсгэрт 2018 онд 1711 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн, 2019 онд 1723 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь 12 гэмт хэргээр буюу 0,7 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.

-        Гэмт хэрэг, зөрчлийн  нөхцөл байдлын талаар холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд  бичсэн  танилцуулгын  тоо, шийдвэрлэлтийн талаар: Аймаг нийслэлийн Засаг даргын даргад бүх төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 1, Аймаг нийслэлийн бүх төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 1, Дүүргийн Засаг даргад  бүх төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 1 буюу иргэдэд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ухуулга нөлөөллийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зорилгоор зурагт хуудас, санамж сэрэмжлүүлгийг автостикер дээр хэвлэн нааж байрлуулах, тараах ажлыг зохион байгуулах 1 санал  бүхий танилцуулга хүргүүлсэн.

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

VcxRZ:
45.149.129.163
Medication information for patients. Cautions. <a href="https://pregabalin24x7.top">buying generic lyrica no prescription</a> in US All about drug. Get here.
2021-04-19 12:48:57
JaniceJenry:
45.146.231.204
side effects of cialis <a href="https://mycialistabs.com/">cialis canada pharmacy</a> cialis from canada to usa
2021-04-30 10:23:22
Tiffanygoori:
45.146.231.204
does insurance cover cialis <a href="https://toptadalafiltabs.com/">generic cialis online</a> cheap cialis 20mg
2021-05-02 00:25:35
Stellablike:
45.149.129.163
good topics to write about for college application essay <a href="https://topessaywriterfas.com/">college essay font size</a> how to write a compare and contrast essay ap world
2021-05-04 05:42:31
RebeccaMuT:
45.153.226.4
service essay paper <a href="http://writemyessayslfd.com/">i need help writing an essay</a> essay writing paper
2021-05-06 03:11:30
Francesthoke:
212.60.7.170
where to buy sildenafil over the counter <a href="https://mrviagrashop.com">cheapest generic viagra</a> herbal substitutes for viagra
2021-05-06 23:01:29
MartinaCen:
45.149.129.163
amazon viagra <a href="https://mysildenafilkr.com/">over the counter viagra cvs</a> buy sildenafil citrate online
2021-05-07 12:25:21
Kathrynprulk:
5.8.51.134
how long does it take for cialis to work <a href="http://tadalafilled.com/">how to get cialis prescription online</a> buy cialis online usa
2021-05-11 15:12:30
OkeVZ:
45.146.231.204
write a resume <a href="http://coverletterforresumetop.com/">resume writers near me</a> film resume
2021-05-11 17:59:47
FxcCW:
45.146.231.204
computer skills resume <a href="https://writingacoverletteronline.com/">write my resume</a> cover letter writing
2021-05-12 21:38:55
FkuRT:
45.153.226.4
sildenafil cost <a href="https://edviagramaster.net/">viagra walgreens</a> alternative to viagra
2021-05-13 19:03:12
ExnIF:
5.8.51.134
viagra pills <a href="https://sildenafilviagratop.com">natural viagra foods</a> roman sildenafil
2021-05-15 04:31:47
WwiDZ:
45.146.231.204
cialis before and after photos <a href="https://cialisortadalafil.com/">cialis coupon cvs</a> cost of cialis 20mg
2021-05-15 17:37:34
JvgGX:
45.153.226.4
generic cialis cost <a href="https://topcialistabs.com/">web site</a> cialis generic cost
2021-05-16 17:32:37
JuiYZ:
5.8.51.134
Medicament information leaflet. What side effects can this medication cause? <a href="https://allopurinol4u.top">can i purchase allopurinol</a> in US Best news about medicine. Get here.
2021-05-18 09:18:44
QdgZG:
45.146.231.204
<a href="https://5bz.ru/">база предприятий россии excel скачать торрент бесплатно</a>
2021-05-21 15:04:06
CvzPJ:
5.8.51.134
Medicament information for patients. Short-Term Effects. <a href="https://erythromycin4u.top">erythromycin for sale</a> in US Actual what you want to know about medicine. Get here.
2021-06-02 10:26:21
Fidelmum:
193.188.21.175
MEET HOT LOCAL GIRLS TONIGHT WE GUARANTEE FREE SEX DATING IN YOUR CITY CLICK THE LINK: <a href="https://about.me/alexa.smith">FREE SEX</a>
2021-09-17 20:47:58
YzpKG:
2.59.49.109
<a href="https://doxycycline2022.top">buy doxycycline online</a>
2021-12-04 19:20:10
UifFX:
45.147.15.26
<a href="https://seroquel4all.top">where to buy seroquel online</a>
2022-01-31 15:32:17
Clusity:
45.81.136.31
best essay writing service for college <a href="https://englishessayblog.com/">englishessayblog.com</a> civil service exam essay questions
2022-03-27 15:30:34
TravisNog:
178.159.37.105
how much does viagra cost at walmart? <a href=" https://edviagralove.com/# ">how much viagra to take first time</a> buy viagra online no prescription
2022-03-30 12:49:35
ArtrBoazy:
178.159.37.60
order generic cialis online <a href=" https://cls20.com/# ">levitra vs cialis</a> buy cialis pro
2022-04-03 18:39:11
StroMit:
178.159.37.60
ivermectin (stromectol <a href=" https://stromectolns.com/# ">ivermectin cancer dose</a> ivermectin over the counter
2022-04-06 04:35:12
EdwardEdges:
178.159.37.60
best seller cialis <a href=" http://cialiscnd.com/# ">cialis no prescriotion</a> cost of cialis 5 mg
2022-04-08 23:01:48
EdwardEdges:
178.159.37.60
cialis super active vs cialis <a href=" http://cialiscnd.com/# ">sell cialis</a> wwwfreecialispills
2022-04-10 10:10:25
FrankSmums:
178.159.37.60
prednisone 2 mg daily <a href=" http://prednisoneen.store/# ">generic prednisone cost</a> can you buy prednisone over the counter
2022-04-12 10:44:30
FrankSmums:
178.159.37.60
amoxicillin where to get <a href=" https://amoxilus.fun/# ">amoxicillin 500 mg tablet</a> amoxicillin 500mg capsules price
2022-04-13 23:37:55
FrankSmums:
178.159.37.60
doxycycline medication cost <a href=" http://doxycyclinefast.store/# ">doxycycline 125 mg</a> doxycycline hydrochloride
2022-04-15 08:39:28
FrankSmums:
178.159.37.60
prednisone 10mg cost <a href=" http://prednisoneen.store/# ">3000mg prednisone</a> prednisone 2 5 mg
2022-04-16 18:37:41
FrankSmums:
178.159.37.60
buy amoxicillin 500mg usa <a href=" https://amoxilmst.com/# ">buy amoxicillin online no prescription</a> amoxicillin 500mg capsules price
2022-04-18 01:28:13
FrankSmums:
178.159.37.60
cheap ed pills <a href=" https://drugsmst.com/# ">male ed pills</a> online medications
2022-04-19 07:57:44
FrankSmums:
178.159.37.60
amoxicillin pills 500 mg <a href=" https://amoxilmst.com/# ">buy amoxicillin online no prescription</a> amoxicillin 500 mg tablets
2022-04-20 14:12:27
HaroldSoith:
178.159.37.60
ed devices <a href=" http://drugsen.site/# ">buy prescription drugs</a> comfortis without vet prescription
2022-04-22 02:09:16
HaroldSoith:
178.159.37.60
herbal ed remedies <a href=" https://drugsus.shop/# ">erectile dysfunction treatment</a> prescription without a doctor's prescription
2022-04-23 09:20:37
HaroldSoith:
178.159.37.60
men with ed <a href=" http://drugsfast.store/# ">cheap erectile dysfunction pill</a> erectile dysfunction pills
2022-04-24 15:17:14
HaroldSoith:
178.159.37.60
levitra without a doctor prescription <a href=" http://drugsfast.store/# ">vacuum pump for ed</a> legal to buy prescription drugs without prescription
2022-04-25 21:14:40
Stacyslurn:
178.159.37.60
order prednisone online canada <a href=" http://deltasone.site/# ">prednisone 5 50mg tablet price</a> prednisone 40 mg
2022-04-28 01:15:37
Stacyslurn:
178.159.37.60
is ivermectin safe <a href=" https://stromectol.company/# ">ivermectin eye drops</a> stromectol tablet 3 mg
2022-04-29 13:24:22
Stacyslurn:
178.159.37.60
average price of prednisone <a href=" http://deltasone.store/# ">prednisone 50 mg for sale</a> canine prednisone 5mg no prescription
2022-05-01 01:32:02
Stacyslurn:
178.159.37.60
cialis soft tabs <a href=" http://tadalafil.icu/# ">buy black cialis</a> overnighted cialis for men
2022-05-02 07:30:27
CharlesWap:
178.159.37.60
<a href=" https://stromectol.company/# ">ivermectin horse paste humans</a> liquid ivermectin
2022-05-03 14:24:37
JamesKig:
178.159.37.44
injectable ed drugs <a href=" https://cheapdrugsmrt.online/# ">ed medications</a> new ed treatments
2022-05-05 20:42:18
JamesKig:
178.159.37.44
prednisone canada pharmacy <a href=" https://prednisonemrt.com/# ">generic prednisone</a> brand prednisone
2022-05-06 10:57:20
JamesKig:
178.159.37.44
prednisone online australia <a href=" https://prednisonemrt.com/# ">prednisone 50 mg tablet cost</a> can you buy prednisone over the counter
2022-05-07 01:17:23
JamesKig:
178.159.37.44
prednisone uk over the counter <a href=" https://prednisonemrt.com/# ">order prednisone</a> prednisone pill 20 mg
2022-05-07 16:10:05
JamesKig:
178.159.37.44
prednisone online india <a href=" https://prednisonemrt.com/# ">prednisone for sale</a> prednisone buy online nz
2022-05-08 07:11:33
JamesKig:
178.159.37.44
discount cialis 20mg <a href=" https://cialismrt.com/# ">cialis usa prescription</a> cialis pharmacy mastercard
2022-05-08 22:12:37
JamesKig:
178.159.37.44
ivermectin heartgard <a href=" https://stromectolmrt.com/# ">durvet ivermectin horse paste</a> ivermectin for demodex
2022-05-09 13:12:40
GregorySluri:
178.159.37.44
ivermectin fleas <a href=" https://stromectolca.com/# ">ivermectin oral solution</a> how long for ivermectin to work
2022-05-11 18:48:05
GregorySluri:
178.159.37.44
ed meds online without doctor prescription <a href=" https://canadapillsshop.com/# ">canadian online drugstore</a> canadian medications
2022-05-12 13:59:14
GregorySluri:
178.159.37.44
propecia without prescription <a href=" https://finasteridemen.com/# ">cheap propecia online</a> propecia pill
2022-05-13 12:18:57
GregorySluri:
178.159.37.44
prescription drugs without doctor approval <a href=" https://canadapillsshop.com/# ">prescription drugs without doctor approval</a> pet meds without vet prescription canada
2022-05-14 19:24:21
GregorySluri:
178.159.37.44
online ed medications <a href=" https://edpillcanada.com/# ">ed drugs list</a> best medication for ed
2022-05-15 10:59:00
GregorySluri:
178.159.37.44
best pills for ed <a href=" https://edpillcanada.com/# ">erectile dysfunction medications</a> cures for ed
2022-05-16 02:29:49
StromLum:
178.159.37.44
stromectol 12 mg tablets <a href=" https://stromectoldrs.com/# ">stromectol pills for humans</a> stromectol 12 mg tablets
2022-05-17 13:17:24
StromLum:
178.159.37.44
non prescription erection pills <a href=" https://edpilldrs.online/# ">best non prescription ed pills</a> male erection pills
2022-05-18 04:49:20
StromLum:
178.159.37.44
cheap generic drugs from india <a href=" https://indiadrs.online/# ">online pharmacy india</a> buy medication online from india
2022-05-18 20:24:23
DouglasKeePt:
178.159.37.44
ivermectin without a doctor prescription <a href=" https://stromectolive.com/# ">stromectol without a doctor prescription</a> stromectol for humans for sale
2022-05-19 19:45:40
DouglasKeePt:
178.159.37.44
prescribing stromectol <a href=" https://stromectolive.com/# ">stromectol without a doctor prescription</a> stromectol 3 mg tablets price
2022-05-22 10:37:44
DouglasKeePt:
178.159.37.44
viagra tablets for men <a href=" https://viagrasln.com/# ">sildenafil 100 mg</a> sildenafil citrate tablets 100 mg
2022-05-23 02:20:27
Eugenespofs:
178.159.37.44
stromectol for humans for sale <a href=" https://stromectol.company/# ">generic stromectol</a> stromectol for humans for sale
2022-05-23 17:36:34
Eugenespofs:
178.159.37.44
ivermectin withdrawal time swine <a href=" https://stromectol.company/# ">stromectol for humans for sale</a> stromectol for sale
2022-05-24 09:45:40
Eugenespofs:
178.159.37.44
stromectol for sale <a href=" https://stromectol.company/# ">stromectol for sale</a> stromectol tablets for humans
2022-05-25 01:54:40
RaymondIllix:
178.159.37.44
buy viagra online canada <a href=" https://viagrasus.com/# ">viagra cost per pill</a> buy real viagra online
2022-05-25 22:09:25
RaymondIllix:
178.159.37.44
viagra over the counter <a href=" https://viagrasus.com/# ">sildenafil 100 mg</a> viagra without a doctor prescription usa
2022-05-26 14:02:27
Robertven:
178.159.37.44
orginal cialis <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">cialis pills</a> paypal cialis
2022-05-27 06:51:22
Robertven:
178.159.37.44
cialis australia online shopping <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">tadalafil 20mg</a> cialis online paypal
2022-05-27 23:31:47
Robertven:
178.159.37.44
cialis prices in ontario <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">cialis</a> cialis online without a prescription
2022-05-28 16:15:18
Robertven:
178.159.37.44
cialis online no prescription <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">tadalafil 20mg</a> can women take cialis
2022-05-29 08:50:14
Robertven:
178.159.37.44
i want to buy cialis in the uk <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">tadalafil 20mg best price</a> cialis patent expiration date
2022-05-30 01:08:05
Robertven:
178.159.37.44
does cialis keep you hard after coming <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">price of cialis 20 mg</a> cialis for free
2022-05-30 17:23:11
Robertven:
178.159.37.44
where to buy cialis from canada <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">tadalafil</a> price comparison cialis
2022-05-31 09:46:29
Ralphdog:
178.159.37.105
200 mg cialis <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">generic tadalafil 20mg india</a>
2022-06-02 18:44:29
Ralphdog:
178.159.37.105
purchase cialis online <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">price of cialis 20 mg</a>
2022-06-03 16:54:05
Chesterwib:
178.159.37.60
https://stromectolgf.online/# п»їorder stromectol online
2022-06-04 16:41:35
Chesterwib:
178.159.37.60
https://stromectolgf.com/# ivermectin nz
2022-06-05 07:51:47
StromAgick:
178.159.37.142
<a href=https://stromectolgf.online/#>ivermectin lotion cost</a> purchase oral ivermectin
2022-06-05 17:37:20
StromAgick:
178.159.37.142
<a href=https://stromectolgf.online/#>stromectol canada</a> ivermectin tablets order
2022-06-06 19:43:31
Cameronsef:
178.159.37.44
cvs prescription prices without insurance <a href=" https://drwithoutdoctorprescription.site/# ">mexican pharmacy without prescription</a>
2022-06-10 14:27:22
Thomaspen:
178.159.37.142
<a href=https://drwithoutdoctorprescription.online/#>canadian drugs</a> prescription meds without the prescriptions
2022-06-10 19:45:49
Cameronsef:
178.159.37.44
ed drugs online from canada <a href=" https://drwithoutdoctorprescription.online/# ">prescription drugs</a>
2022-06-11 00:05:03
StevenMurry:
178.159.37.60
https://drwithoutdoctorprescription.com/# best non prescription ed pills
2022-06-11 01:06:09
Ralphdog:
178.159.37.105
generic cialis cipla <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">generic version of cialis</a>
2022-06-11 06:46:50
Cameronsef:
178.159.37.44
how to get prescription drugs without doctor <a href=" https://drwithoutdoctorprescription.online/# ">prescription drugs</a>
2022-06-11 08:10:47
Ralphdog:
178.159.37.105
cialis online purchase canada <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">levitra vs cialis side effects</a>
2022-06-11 10:20:32
Cameronsef:
178.159.37.44
buy canadian drugs <a href=" https://drwithoutdoctorprescription.online/# ">buy prescription drugs online</a>
2022-06-11 17:38:48
Thomaspen:
178.159.37.142
<a href=https://drwithoutdoctorprescription.online/#>canadian drugs</a> comfortis without vet prescription
2022-06-11 18:09:23
Thomaspen:
178.159.37.142
<a href=https://drwithoutdoctorprescription.site/#>prescription drugs online</a> prescription drugs online
2022-06-11 19:39:44
Cameronsef:
178.159.37.44
pain meds without written prescription <a href=" https://drwithoutdoctorprescription.com/# ">ed meds online without doctor prescription</a>
2022-06-12 01:28:06
Michaelanode:
178.159.37.105
https://sildenafilmg.com/ where can i buy viagra over the counter
2022-06-16 17:22:00
MichaelEverm:
178.159.37.60
<a href=https://sildenafilmg.shop/#>viagra</a> п»їviagra pills
2022-06-17 03:47:33
Jamisontar:
178.159.37.142
buy viagra online canada <a href=" https://sildenafilmg.online/# ">order viagra online</a> https://sildenafilmg.shop/# 100mg viagra <a href=https://sildenafilmg.shop/#>cost of viagra</a> best over the counter viagra
2022-06-17 04:23:04
Brandongix:
178.159.37.44
viagra from india <a href=" https://sildenafilmg.online/# ">when will viagra be generic</a>
2022-06-17 15:01:41
Michaelanode:
178.159.37.105
https://sildenafilmg.shop/# viagra cost
2022-06-17 16:46:37
Brandongix:
178.159.37.44
generic viagra walmart <a href=" https://sildenafilmg.shop/# ">viagra</a>
2022-06-17 22:58:45
MichaelEverm:
178.159.37.60
<a href=https://sildenafilmg.com/#>sildenafil</a> buy viagra online usa
2022-06-18 13:24:00
Jamisontar:
178.159.37.142
п»їviagra pills <a href=" https://sildenafilmg.com/# ">viagra pills</a> https://sildenafilmg.com/ п»їviagra pills <a href=https://sildenafilmg.online/#>viagra discount</a> order viagra online
2022-06-18 13:28:26
Michaelanode:
178.159.37.105
https://sildenafilmg.online/# viagra online usa
2022-06-18 15:37:29
Brandongix:
178.159.37.44
where to buy viagra <a href=" https://sildenafilmg.shop/# ">viagra</a>
2022-06-18 21:39:31
MichaelEverm:
178.159.37.60
<a href=https://sildenafilmg.online/#>online doctor prescription for viagra</a> generic viagra walmart
2022-06-19 20:14:09
Jamisontar:
178.159.37.142
viagra without a doctor prescription usa <a href=" https://sildenafilmg.shop/# ">viagra from india</a> https://sildenafilmg.online/# best place to buy viagra online <a href=https://sildenafilmg.com/#>sildenafil 20 mg</a> viagra from india
2022-06-20 06:00:46
Brandongix:
178.159.37.44
best place to buy generic viagra online <a href=" https://sildenafilmg.com/# ">viagra coupons 75% off</a>
2022-06-20 12:17:40
Brandongix:
178.159.37.44
viagra cost per pill <a href=" https://sildenafilmg.shop/# ">sildenafil</a>
2022-06-20 20:04:07
MichaelEverm:
178.159.37.60
<a href=https://sildenafilmg.shop/#>viagra</a> cost of viagra
2022-06-21 01:28:14
GeorgePaype:
178.159.37.105
clomid 100mg buy <a href=" https://clomidforsale.life/# ">online clomid prescription</a>
2022-06-21 13:10:31
GeorgePaype:
178.159.37.105
purchase doxycycline without prescription <a href=" https://doxycyclineforsale.life/# ">doxycycline buy no prescription</a>
2022-06-22 04:17:23
GeorgePaype:
178.159.37.105
amoxicillin over counter <a href=" https://amoxilforsale.best/# ">generic amoxicillin online</a>
2022-06-22 08:16:58
StephenSipsy:
178.159.37.44
https://amoxilforsale.best/# where can you buy amoxicillin over the counter
2022-06-22 08:19:44
RaymondJoift:
178.159.37.60
doxycycline tablets buy online <a href=" https://doxycyclineforsale.life/# ">doxycycline 50 mg</a>
2022-06-22 14:03:23
RobertDiene:
178.159.37.60
buy clomid online canada <a href=" https://clomidforsale.life/# ">where can i get clomid tablets</a>
2022-06-22 14:19:07
Rickyhoara:
178.159.37.44
<a href=https://clomidforsale.life/#>clomid rx</a> buy clomid online mexico
2022-06-22 16:26:14
GeorgePaype:
178.159.37.105
cost of amoxicillin 30 capsules <a href=" https://amoxilforsale.best/# ">where can i buy amoxocillin</a>
2022-06-22 23:17:45
RaymondJoift:
178.159.37.60
order prednisone 100g online without prescription <a href=" https://prednisoneforsale.store/# ">purchase prednisone no prescription</a>
2022-06-23 00:53:36
GeorgePaype:
178.159.37.105
where can i buy prednisone online without a prescription <a href=" https://prednisoneforsale.store/# ">buy prednisone from india</a>
2022-06-23 03:18:02
StephenSipsy:
178.159.37.44
https://prednisoneforsale.store/# prednisone cost in india
2022-06-23 06:09:23
ShelbyEmurl:
178.159.37.142
<a href=https://amoxilforsale.best/#>amoxicillin generic</a> amoxicillin 500mg capsule cost
2022-06-23 08:24:52
ShelbyEmurl:
178.159.37.142
<a href=https://zithromaxforsale.shop/#>average cost of generic zithromax</a> where can i get zithromax
2022-06-23 10:18:55
RobertDiene:
178.159.37.60
zithromax online no prescription <a href=" https://zithromaxforsale.shop/# ">zithromax for sale usa</a>
2022-06-23 12:01:02
StephenSipsy:
178.159.37.44
https://amoxilforsale.best/# amoxicillin medicine over the counter
2022-06-23 13:25:22
Homermup:
178.159.37.142
amoxicillin buy canada <a href=" https://amoxilforsale.best/# ">order amoxicillin uk</a> https://doxycyclineforsale.life/# 22 doxycycline <a href=https://zithromaxforsale.shop/#>zithromax coupon</a> zithromax prescription
2022-06-23 15:36:22
GeorgePaype:
178.159.37.105
doxycycline 20 mg capsules <a href=" https://doxycyclineforsale.life/# ">doxycycline 20 mg</a>
2022-06-23 18:28:25
GeorgePaype:
178.159.37.105
purchase clomid online canada <a href=" https://clomidforsale.life/# ">clomid online pharmacy india</a>
2022-06-23 22:26:41
RobertDiene:
178.159.37.60
clomid over the counter in south africa <a href=" https://clomidforsale.life/# ">clomid fertility drug</a>
2022-06-23 23:11:45
Rickyhoara:
178.159.37.44
<a href=https://prednisoneforsale.store/#>prednisone uk price</a> buy prednisone online uk
2022-06-23 23:25:43
PhilipAvoiz:
178.159.37.105
tadalafil uk pharmacy <a href=" https://buytadalafil.men/# ">medicine tadalafil tablets</a> https://buylasix.icu/# lasix 40 mg <a href=https://buynolvadex.store/#>tamoxifen citrate</a> tamoxifen and grapefruit
2022-06-24 03:47:54
PhilipAvoiz:
178.159.37.105
tadalafil from india <a href=" https://buytadalafil.men/# ">tadalafil 5mg tablets in india</a> https://buylasix.icu/# lasix uses <a href=https://buymetformin.best/#>metformin 1 tablet</a> metformin 500 mg tablet buy online
2022-06-25 06:06:01
Rickyhoara:
178.159.37.44
tamoxifen hip pain <a href=" https://buynolvadex.store/# ">tamoxifen generic</a> https://buytadalafil.men/# lowest price tadalafil <a href=https://buylasix.icu/#>generic lasix</a> lasix generic name
2022-06-25 08:16:07
RaymondJoift:
178.159.37.60
https://buymetformin.best/# metformin 25g
2022-06-25 09:34:47
PhilipAvoiz:
178.159.37.105
cost of lipitor <a href=" https://buylipitor.store/# ">lipitor 40 mg</a> https://buynolvadex.store/# tamoxifen lawsuit <a href=https://buytadalafil.men/#>tadalafil tablets canada</a> cialis tadalafil
2022-06-25 10:41:23
RaymondJoift:
178.159.37.60
https://buylasix.icu/# furosemide
2022-06-25 16:37:02
Homermup:
178.159.37.142
<a href=https://buymetformin.best/#>can i buy metformin over the counter in australia</a> metformin 500 mg without prescription
2022-06-25 21:32:22
Homermup:
178.159.37.142
<a href=https://buylasix.icu/#>lasix 40mg</a> buy furosemide online
2022-06-26 16:05:56
RaymondJoift:
178.159.37.60
https://buylasix.icu/# furosemida
2022-06-26 16:27:39
Williamtap:
178.159.37.60
lasix medication <a href=" https://buylasix.icu/# ">lasix 100 mg tablet</a>
2022-06-26 17:08:03
AnthonyKal:
178.159.37.44
https://buylipitor.store/# buy lipitor from canada
2022-06-26 19:02:40
Edwardhip:
178.159.37.142
lasix generic <a href=" https://buylasix.icu/# ">lasix generic name</a>
2022-06-26 21:05:17
AnthonyKal:
178.159.37.44
https://buynolvadex.store/# tamoxifen vs clomid
2022-06-27 06:33:14
PhilipAvoiz:
178.159.37.105
generic metformin rx online <a href=" https://buymetformin.best/# ">metformin 50 1000 mg</a> https://buynolvadex.store/# tamoxifen depression <a href=https://buynolvadex.store/#>nolvadex for pct</a> tamoxifen for breast cancer prevention
2022-06-27 08:21:51
Williamtap:
178.159.37.60
what is tamoxifen used for <a href=" https://buynolvadex.store/# ">tamoxifen pill</a>
2022-06-27 09:25:26
Ronaldtoisk:
178.159.37.105
https://buylasix.icu/# lasix online
2022-06-27 10:14:34
Edwardhip:
178.159.37.142
how much is generic lipitor <a href=" https://buylipitor.store/# ">lipitor 10mg tablets</a>
2022-06-27 14:54:27
RaymondJoift:
178.159.37.60
https://buymetformin.best/# metformin 500 mg
2022-06-27 21:18:31
PhilipAvoiz:
178.159.37.105
buy tadalafil online canada <a href=" https://buytadalafil.men/# ">generic tadalafil united states</a> https://buymetformin.best/# metformin generic cost <a href=https://buytadalafil.men/#>tadalafil 10mg coupon</a> tadalafil cheap
2022-06-27 21:26:56
Isiahraisp:
178.159.37.142
diflucan without get a prescription online <a href=" https://diflucan.icu/# ">diflucan.com</a>
2022-06-28 02:21:12
Jeffreyarrar:
178.159.37.105
cost of neurontin 800 mg <a href=" https://gabapentin.icu/# ">2000 mg neurontin</a> https://withoutprescription.store/# non prescription ed pills <a href=https://erectionpills.best/#>impotence pills</a> ed medications
2022-06-28 04:39:48
JefferyAmich:
178.159.37.105
non prescription ed pills <a href=" https://erectionpills.best/# ">treatments for ed</a>
2022-06-28 06:30:27
Robertslips:
178.159.37.44
https://diflucan.icu/# over the counter diflucan pill
2022-06-28 07:37:09
Michealamece:
178.159.37.60
<a href=https://withoutprescription.store/#>ed meds online without doctor prescription</a> best canadian pharmacy online
2022-06-28 11:08:42
ThomasFex:
178.159.37.60
prescription meds without the prescriptions <a href=" https://withoutprescription.store/# ">canadian drug prices</a> https://erectionpills.best/# cheap erectile dysfunction pills <a href=https://erectionpills.best/#>ed pill</a> natural remedies for ed
2022-06-28 11:55:27
Jeffreyarrar:
178.159.37.105
best canadian online pharmacy <a href=" https://withoutprescription.store/# ">how can i order prescription drugs without a doctor</a> https://erectionpills.best/# new ed treatments <a href=https://cipro.best/#>ciprofloxacin</a> buy ciprofloxacin over the counter
2022-06-28 14:09:43
GeorgeUnece:
178.159.37.142
https://withoutprescription.store/# prescription without a doctor's prescription
2022-06-28 15:11:42
Andrewisoge:
178.159.37.44
п»їerectile dysfunction medication <a href=" https://erectionpills.best/# ">male erection pills</a> https://withoutprescription.store/# canadian drug <a href=https://diflucan.icu/#>diflucan online prescription</a> diflucan mexico
2022-06-29 08:23:07
Robertslips:
178.159.37.44
https://diflucan.icu/# ordering diflucan generic
2022-06-29 08:58:18
ThomasFex:
178.159.37.60
neurontin 150 mg <a href=" https://gabapentin.icu/# ">neurontin 600 mg capsule</a> https://erectionpills.best/# erectile dysfunction medications <a href=https://gabapentin.icu/#>buy cheap neurontin</a> where to buy neurontin
2022-06-29 10:02:37
Jeffreyarrar:
178.159.37.105
ed drugs online from canada <a href=" https://withoutprescription.store/# ">canadian drugs</a> https://gabapentin.icu/# buy generic neurontin online <a href=https://erectionpills.best/#>ed drugs list</a> online ed pills
2022-06-29 13:52:22
Robertslips:
178.159.37.44
https://erectionpills.best/# ed treatment review
2022-06-29 15:50:32
Michealamece:
178.159.37.60
<a href=https://erectionpills.best/#>cheapest ed pills online</a> ed treatment drugs
2022-06-30 02:06:30
JefferyAmich:
178.159.37.105
cipro 500mg best prices <a href=" https://cipro.best/# ">ciprofloxacin over the counter</a>
2022-06-30 05:02:49
ThomasFex:
178.159.37.60
mexican pharmacy without prescription <a href=" https://withoutprescription.store/# ">canadian online pharmacy</a> https://diflucan.icu/# can i buy diflucan over the counter <a href=https://withoutprescription.store/#>non prescription ed drugs</a> carprofen without vet prescription
2022-06-30 11:58:51
Robertslips:
178.159.37.44
https://cipro.best/# buy generic ciprofloxacin
2022-06-30 17:05:23
Andrewisoge:
178.159.37.44
cipro for sale <a href=" https://cipro.best/# ">cipro for sale</a> https://erectionpills.best/# gnc ed pills <a href=https://cipro.best/#>ciprofloxacin 500mg buy online</a> cipro ciprofloxacin
2022-06-30 19:49:17
GeorgeUnece:
178.159.37.142
https://erectionpills.best/# ed meds
2022-06-30 21:04:40
Robertslips:
178.159.37.44
https://erectionpills.best/# pills for erection
2022-06-30 23:54:51
ThomasFex:
178.159.37.60
where to buy diflucan in uk <a href=" https://diflucan.icu/# ">diflucan 200 mg</a> https://diflucan.icu/# buy diflucan online no prescription <a href=https://withoutprescription.store/#>canadian drugstore online</a> buy canadian drugs
2022-07-01 04:17:07
JefferyAmich:
178.159.37.105
canadian drug <a href=" https://withoutprescription.store/# ">pet meds without vet prescription</a>
2022-07-01 12:43:54
Jeffreyarrar:
178.159.37.105
neurontin capsules 100mg <a href=" https://gabapentin.icu/# ">buy neurontin canadian pharmacy</a> https://erectionpills.best/# ed remedies <a href=https://gabapentin.icu/#>ordering neurontin online</a> neurontin india
2022-07-01 22:44:35
Michealamece:
178.159.37.60
<a href=https://withoutprescription.store/#>canadian online pharmacy</a> canadian drugs online
2022-07-02 00:10:34
ThomasFex:
178.159.37.60
neurontin 600 mg tablet <a href=" https://gabapentin.icu/# ">neurontin gel</a> https://withoutprescription.store/# non prescription ed drugs <a href=https://diflucan.icu/#>online diflucan</a> diflucan canada coupon
2022-07-02 00:11:08
Robertslips:
178.159.37.44
https://withoutprescription.store/# buy prescription drugs online legally
2022-07-02 01:16:44
ThomasFex:
178.159.37.60
treatments for ed <a href=" https://erectionpills.best/# ">best ed drug</a> https://erectionpills.best/# best ed pills <a href=https://erectionpills.best/#>erectile dysfunction drugs</a> ed treatment drugs
2022-07-02 19:32:38
JefferyAmich:
178.159.37.105
buy cipro online <a href=" https://cipro.best/# ">cipro pharmacy</a>
2022-07-02 20:24:59
Jeffreyarrar:
178.159.37.105
pain medications without a prescription <a href=" https://withoutprescription.store/# ">canadian drug pharmacy</a> https://gabapentin.icu/# where can i buy neurontin from canada <a href=https://erectionpills.best/#>mens ed pills</a> best ed pills
2022-07-03 05:20:58
Robertslips:
178.159.37.44
https://erectionpills.best/# best erectile dysfunction pills
2022-07-03 09:25:50
Michealamece:
178.159.37.60
<a href=https://cipro.best/#>buy generic ciprofloxacin</a> ciprofloxacin generic
2022-07-03 09:35:52
Isiahraisp:
178.159.37.142
ciprofloxacin <a href=" https://cipro.best/# ">ciprofloxacin over the counter</a>
2022-07-03 12:54:10
JefferyAmich:
178.159.37.105
ciprofloxacin mail online <a href=" https://cipro.best/# ">purchase cipro</a>
2022-07-03 12:54:28
Robertslips:
178.159.37.44
https://diflucan.icu/# buy diflucan online canada
2022-07-03 16:27:49
ThomasFex:
178.159.37.60
neurontin 800 pill <a href=" https://gabapentin.icu/# ">gabapentin 100mg</a> https://cipro.best/# buy cipro online <a href=https://withoutprescription.store/#>legal to buy prescription drugs without prescription</a> sildenafil without a doctor's prescription
2022-07-03 16:46:59
Jeffreyarrar:
178.159.37.105
prescription meds without the prescriptions <a href=" https://withoutprescription.store/# ">best online canadian pharmacy</a> https://erectionpills.best/# ed medication <a href=https://gabapentin.icu/#>neurontin tablets uk</a> neurontin 300 mg
2022-07-03 18:38:20
Andrewisoge:
178.159.37.44
erection pills viagra online <a href=" https://erectionpills.best/# ">best erection pills</a> https://diflucan.icu/# diflucan discount <a href=https://cipro.best/#>buy cipro cheap</a> cipro 500mg best prices
2022-07-03 19:40:58
Jeffreyarrar:
178.159.37.105
neurontin capsules 300mg <a href=" https://gabapentin.icu/# ">price of neurontin</a> https://withoutprescription.store/# pet antibiotics without vet prescription <a href=https://diflucan.icu/#>diflucan 150</a> diflucan tablet uk
2022-07-04 02:58:01
ThomasFex:
178.159.37.60
how much is over the counter diflucan <a href=" https://diflucan.icu/# ">diflucan 200 mg price</a> https://gabapentin.icu/# neurontin discount <a href=https://diflucan.icu/#>where to buy diflucan online</a> diflucan 200mg tab
2022-07-04 09:07:46
Robertslips:
178.159.37.44
https://cipro.best/# п»їcipro generic
2022-07-04 18:09:55
JefferyAmich:
178.159.37.105
buy ciprofloxacin over the counter <a href=" https://cipro.best/# ">buy cipro online canada</a>
2022-07-04 21:22:53
Robertslips:
178.159.37.44
https://erectionpills.best/# best medication for ed
2022-07-05 01:11:05
ThomasFex:
178.159.37.60
best male ed pills <a href=" https://erectionpills.best/# ">ed meds</a> https://diflucan.icu/# cost of diflucan in canada <a href=https://gabapentin.icu/#>neurontin price south africa</a> neurontin 600 mg capsule
2022-07-05 05:12:04
Michealamece:
178.159.37.60
<a href=https://erectionpills.best/#>best male ed pills</a> ed pills cheap
2022-07-05 05:49:41
Andrewisoge:
178.159.37.44
ciprofloxacin 500 mg tablet price <a href=" https://cipro.best/# ">ciprofloxacin 500mg buy online</a> https://cipro.best/# buy ciprofloxacin over the counter <a href=https://gabapentin.icu/#>cost of neurontin 100mg</a> neurontin 300 mg cost
2022-07-05 08:01:13
Isiahraisp:
178.159.37.142
ed treatment drugs <a href=" https://erectionpills.best/# ">erection pills that work</a>
2022-07-05 21:12:00
ThomasFex:
178.159.37.60
buy ciprofloxacin over the counter <a href=" https://cipro.best/# ">buy ciprofloxacin</a> https://withoutprescription.store/# carprofen without vet prescription <a href=https://erectionpills.best/#>drugs for ed</a> natural ed medications
2022-07-05 21:48:04
Robertslips:
178.159.37.44
https://gabapentin.icu/# cost of neurontin 600mg
2022-07-06 03:05:21
JefferyAmich:
178.159.37.105
diflucan cream india <a href=" https://diflucan.icu/# ">order diflucan online cheap</a>
2022-07-06 05:02:28
Robertslips:
178.159.37.44
https://cipro.best/# where can i buy cipro online
2022-07-06 10:06:25
Michealamece:
178.159.37.60
<a href=https://cipro.best/#>ciprofloxacin generic</a> buy ciprofloxacin over the counter
2022-07-06 11:20:30
Jeffreyarrar:
178.159.37.105
medication for ed <a href=" https://erectionpills.best/# ">generic ed drugs</a> https://cipro.best/# cipro pharmacy <a href=https://gabapentin.icu/#>neurontin 100mg</a> neurontin tablets 300 mg
2022-07-06 12:03:05
Isiahraisp:
178.159.37.142
antibiotics cipro <a href=" https://cipro.best/# ">ciprofloxacin 500 mg tablet price</a>
2022-07-06 15:01:41
ThomasFex:
178.159.37.60
diflucan prescription cost <a href=" https://diflucan.icu/# ">where to buy diflucan over the counter</a> https://gabapentin.icu/# neurontin 100 mg cost <a href=https://erectionpills.best/#>best ed drugs</a> erection pills online
2022-07-06 17:56:25
StevenScurn:
178.159.37.44
https://clomidonline.icu/# clomid for sale
2022-07-07 07:59:15
Danielunlit:
178.159.37.60
<a href=https://edpills.best/#>best ed treatment</a> best male enhancement pills
2022-07-07 11:35:18
ThomasFex:
178.159.37.60
purchase doxycycline <a href=" https://doxycyclineonline.store/# ">doxycycline without prescription</a> https://stromectol.life/# order stromectol over the counter <a href=https://stromectol.life/#>generic ivermectin</a> ivermectin cream cost
2022-07-07 12:16:46
Michaeldroma:
178.159.37.105
clomid coupon <a href=" https://clomidonline.icu/# ">where to buy clomid without prescription</a>
2022-07-07 19:31:49
DavidJeody:
178.159.37.142
https://doxycyclineonline.store/# doxycycline south africa
2022-07-07 21:42:18
ThomasFex:
178.159.37.60
generic clomid for sale <a href=" https://clomidonline.icu/# ">clomid coupon</a> https://stromectol.life/# stromectol for humans <a href=https://clomidonline.icu/#>buy clomid</a> clomid coupon
2022-07-08 05:10:04
Danielrok:
178.159.37.44
<a href=https://clomidonline.icu/#>cheap clomid 100mg</a> clomid for sale
2022-07-08 09:04:13
StevenScurn:
178.159.37.44
https://doxycyclineonline.store/# buy doxycycline
2022-07-08 16:38:23
ThomasFex:
178.159.37.60
ivermectin lotion for lice <a href=" https://stromectol.life/# ">order stromectol over the counter</a> https://clomidonline.icu/# buy clomid <a href=https://clomidonline.icu/#>clomid</a> clomid 100mg for sale
2022-07-09 01:27:35
Michaeldroma:
178.159.37.105
buy doxycycline <a href=" https://doxycyclineonline.store/# ">where to buy doxycycline in singapore</a>
2022-07-09 03:25:18
Michaeldroma:
178.159.37.105
doxycycline 100 cost <a href=" https://doxycyclineonline.store/# ">doxycycline 1000mg</a>
2022-07-09 16:45:56
ThomasFex:
178.159.37.60
buy stromectol <a href=" https://stromectol.life/# ">stromectol 3mg tablets</a> https://stromectol.life/# stromectol <a href=https://edpills.best/#>ed pills online</a> pills erectile dysfunction
2022-07-09 18:03:40
StevenScurn:
178.159.37.44
https://doxycyclineonline.store/# purchase doxycycline online uk
2022-07-09 18:16:30
StevenScurn:
178.159.37.44
https://stromectol.life/# ivermectin cream cost
2022-07-10 01:14:43
DavidJeody:
178.159.37.142
https://clomidonline.icu/# cheap clomid
2022-07-10 06:19:21
Darrellcox:
178.159.37.142
doxycycline for sale <a href=" https://doxycyclineonline.store/# ">doxycycline</a>
2022-07-10 11:50:33
Danielunlit:
178.159.37.60
<a href=https://stromectol.life/#>order stromectol over the counter</a> stromectol 12 mg tablets
2022-07-10 14:00:11
ThomasFex:
178.159.37.60
stromectol 12 mg tablets <a href=" https://stromectol.life/# ">stromectol 3mg tablets</a> https://stromectol.life/# ivermectin cream cost <a href=https://stromectol.life/#>stromectol 12 mg tablets</a> buy stromectol
2022-07-10 14:21:42
StevenScurn:
178.159.37.44
https://drugsonline.store/# ed help
2022-07-11 03:03:23
ThomasFex:
178.159.37.60
ivermectin cream cost <a href=" https://stromectol.life/# ">stromectol 12 mg tablets</a> https://stromectol.life/# stromectol 3mg tablets <a href=https://edpills.best/#>erectile dysfunction medicines</a> cheap erectile dysfunction pill
2022-07-11 07:11:43
StevenScurn:
178.159.37.44
https://drugsonline.store/# top ed drugs
2022-07-11 10:02:07
Michaeldroma:
178.159.37.105
generic ivermectin <a href=" https://stromectol.life/# ">order stromectol over the counter</a>
2022-07-11 13:23:00
FrankNOg:
178.159.37.105
doxycycline <a href=" https://doxycyclineonline.store/# ">buy doxycycline</a>
2022-07-11 14:50:23
Darrellcox:
178.159.37.142
purchase doxycycline <a href=" https://doxycyclineonline.store/# ">cheap doxycycline</a>
2022-07-12 02:01:16
ThomasFex:
178.159.37.60
generic clomid for sale <a href=" https://clomidonline.icu/# ">clomid 100mg for sale</a> https://stromectol.life/# generic ivermectin <a href=https://edpills.best/#>ed drugs list</a> cheap ed pills
2022-07-12 03:27:45
StevenScurn:
178.159.37.44
https://edpills.best/# medication for ed
2022-07-12 11:32:02
StevenScurn:
178.159.37.44
https://clomidonline.icu/# clomid
2022-07-12 18:26:49
ThomasFex:
178.159.37.60
clomid for sale <a href=" https://clomidonline.icu/# ">where can i buy clomid online canada</a> https://stromectol.life/# buy stromectol <a href=https://doxycyclineonline.store/#>purchase doxycycline</a> doxycycline
2022-07-12 20:11:54
Michaeldroma:
178.159.37.105
buy stromectol <a href=" https://stromectol.life/# ">stromectol 12 mg tablets</a>
2022-07-12 20:25:04
Danielrok:
178.159.37.44
<a href=https://clomidonline.icu/#>cheap clomid</a> clomid
2022-07-12 22:51:36
Darrellcox:
178.159.37.142
ivermectin 250ml <a href=" https://stromectol.life/# ">ivermectin cream cost</a>
2022-07-13 00:13:48
FrankNOg:
178.159.37.105
ivermectin cream cost <a href=" https://stromectol.life/# ">stromectol 3mg tablets</a>
2022-07-13 00:25:57
Jameshat:
178.159.37.142
https://stromectoltrust.com/# stromectol 12 mg tablets
2022-07-13 10:30:40
RobinKew:
178.159.37.105
stromectol 3mg tablets <a href=" https://stromectoltrust.com/# ">stromectol</a>
2022-07-13 13:00:56
Philliperupt:
178.159.37.44
stromectol 3 mg tablets price <a href=" https://stromectoltrust.com/# ">stromectol 3mg tablets</a>
2022-07-13 16:02:47
BrandonGok:
178.159.37.105
stromectol 6 mg tablet <a href=" https://stromectoltrust.com/# ">order stromectol over the counter</a>
2022-07-13 17:31:24
RobertoRapse:
178.159.37.60
<a href=https://stromectoltrust.com/#>stromectol for humans for sale</a> stromectol 12 mg tablets
2022-07-13 19:24:48
Allansit:
178.159.37.60
https://stromectoltrust.com/# stromectol 3 mg tablets price
2022-07-13 20:08:25
BrandonGok:
178.159.37.105
stromectol <a href=" https://stromectoltrust.com/# ">stromectol 3mg tablets</a>
2022-07-13 20:56:38
RobinKew:
178.159.37.105
stromectol 3mg tablets <a href=" https://stromectoltrust.com/# ">stromectol 12 mg tablets</a>
2022-07-14 06:30:07
BrandonGok:
178.159.37.105
stromectol 12 mg tablets <a href=" https://stromectoltrust.com/# ">stromectol 3mg tablets</a>
2022-07-14 06:39:23
WilliamGum:
178.159.37.142
ivermectin manufacturer <a href=" https://stromectoltrust.com/# ">stromectol 3mg tablets</a>
2022-07-14 07:01:02
Jameshat:
178.159.37.142
https://stromectoltrust.com/# stromectol for humans for sale
2022-07-14 11:49:46
Allansit:
178.159.37.60
https://stromectoltrust.com/# ivermectin pour-on for goat mites
2022-07-14 16:32:49
RobertRet:
178.159.37.44
https://stromectoltrust.com/# stromectol
2022-07-14 18:22:13
Philliperupt:
178.159.37.44
stromectol 3 mg tablets price <a href=" https://stromectoltrust.com/# ">stromectol 3 mg tablets price</a>
2022-07-14 18:58:04
Philliperupt:
178.159.37.44
stromectol 12 mg tablets <a href=" https://stromectoltrust.com/# ">order stromectol over the counter</a>
2022-07-15 02:00:18
RobertoRapse:
178.159.37.60
<a href=https://stromectoltrust.com/#>stromectol</a> stromectol 12 mg tablets
2022-07-15 10:30:02
Jameshat:
178.159.37.142
https://stromectoltrust.com/# stromectol 3 mg tablets price
2022-07-15 12:03:47
Allansit:
178.159.37.60
https://stromectoltrust.com/# stromectol 3mg tablets
2022-07-15 20:30:17
ArthurLiamb:
178.159.37.142
https://pharmacyizi.com/# pain medications without a prescription
2022-07-16 02:02:51
JamesHiept:
178.159.37.60
men ed <a href=" https://pharmacyizi.com/# ">best cure for ed</a>
2022-07-16 10:21:35
SteveSharp:
178.159.37.60
<a href=https://pharmacyizi.com/#>male dysfunction pills</a> non prescription ed drugs
2022-07-16 11:04:37
JefferyImpah:
178.159.37.105
https://pharmacyizi.com/# erection pills online
2022-07-16 12:02:40
RichardAbeFs:
178.159.37.142
pain medications without a prescription <a href=" https://pharmacyizi.com/# ">erectial disfunction</a>
2022-07-16 21:16:32
JefferyImpah:
178.159.37.105
https://pharmacyizi.com/# viagra without doctor prescription
2022-07-17 00:45:49
ArthurLiamb:
178.159.37.142
https://pharmacyizi.com/# canadian pharmacy
2022-07-17 02:12:14
SteveSharp:
178.159.37.60
<a href=https://pharmacyizi.com/#>cheap pills online</a> buy medications online
2022-07-17 08:14:59
Douglasdix:
178.159.37.44
https://pharmacyizi.com/# ed meds online
2022-07-17 09:20:32
LarryNum:
178.159.37.44
https://pharmacyizi.com/# is it illegal to buy prescription drugs online
2022-07-17 09:49:45
Kevinecoma:
178.159.37.105
https://pharmacyizi.com/# do i have ed
2022-07-17 12:39:34
ArthurLiamb:
178.159.37.142
https://pharmacyizi.com/# amoxicillin without a doctor's prescription
2022-07-17 20:12:52
JamesHiept:
178.159.37.60
cheap online pharmacy <a href=" https://pharmacyizi.com/# ">online ed medications</a>
2022-07-17 20:39:01
SteveSharp:
178.159.37.60
<a href=https://pharmacyizi.com/#>best ed treatments</a> buy generic ed pills online
2022-07-18 04:27:24
ArthurLiamb:
178.159.37.142
https://pharmacyizi.com/# buy prescription drugs from canada
2022-07-18 15:45:24
SteveSharp:
178.159.37.60
<a href=https://pharmacyizi.com/#>ed pills for sale</a> pain medications without a prescription
2022-07-18 21:00:43
JefferyImpah:
178.159.37.105
https://pharmacyizi.com/# top ed pills
2022-07-18 22:01:26
LarryNum:
178.159.37.44
https://pharmacyizi.com/# ed trial pack
2022-07-19 02:15:41
RichardAbeFs:
178.159.37.142
erection pills <a href=" https://pharmacyizi.com/# ">pharmacy online</a>
2022-07-19 04:56:14
ArthurLiamb:
178.159.37.142
https://pharmacyizi.com/# impotence pills
2022-07-19 09:35:21
JefferyImpah:
178.159.37.105
https://pharmacyizi.com/# natural cures for ed
2022-07-19 10:41:56
JamesHiept:
178.159.37.60
help with ed <a href=" https://pharmacyizi.com/# ">solutions for ed</a>
2022-07-19 17:08:10
LarryNum:
178.159.37.44
https://pharmacyizi.com/# erectile dysfunction cure
2022-07-20 04:13:05
ArthurLiamb:
178.159.37.142
https://pharmacyizi.com/# erectal disfunction
2022-07-20 05:02:39
JefferyImpah:
178.159.37.105
https://pharmacyizi.com/# buy online drugs
2022-07-20 10:51:20
ArthurLiamb:
178.159.37.142
https://pharmacyizi.com/# vacuum pump for ed
2022-07-20 22:38:40
SteveSharp:
178.159.37.60
<a href=https://pharmacyizi.com/#>herbal ed remedies</a> best ed pills
2022-07-20 22:45:39
ThomasCow:
178.159.37.60
https://canadiandrugs.best/# buy prescription drugs without doctor
2022-07-21 22:33:31
PillLoro:
178.159.37.105
comfortis without vet prescription <a href=" https://canadiandrugs.best/# ">ed prescription drugs</a>
2022-07-21 23:31:45
EarnestRiz:
178.159.37.142
prescription drugs online <a href=" https://onlinepharmacy.men/# ">offshore pharmacy no prescription</a>
2022-07-22 07:49:27
PillLoro:
178.159.37.105
list of online pharmacies <a href=" https://onlinepharmacy.men/# ">pharmacy in canada for viagra</a>
2022-07-22 12:13:07
Georgefutty:
178.159.37.142
https://onlinepharmacy.men/# vipps canadian pharmacy
2022-07-22 13:00:21
Geraldvot:
178.159.37.44
<a href=https://onlinepharmacy.men/#>no prescription pharmacy paypal</a> online pharmacy delivery dubai
2022-07-22 14:21:55
Keithcyday:
178.159.37.60
<a href=https://canadiandrugs.best/#>buy anti biotics without prescription</a> canadian drugstore online
2022-07-22 16:27:19
RichardLENTY:
178.159.37.105
https://canadiandrugs.best/# best canadian pharmacy online
2022-07-23 01:32:09
Georgefutty:
178.159.37.142
https://canadiandrugs.best/# buy prescription drugs without doctor
2022-07-23 10:29:11
PillLoro:
178.159.37.105
pharmacie <a href=" https://allpharm.store/# ">cholesterol</a>
2022-07-23 16:47:50
RichardLENTY:
178.159.37.105
https://allpharm.store/# canadian pharmacies that are legit
2022-07-23 17:02:39
ThomasCow:
178.159.37.60
https://canadiandrugs.best/# pet antibiotics without vet prescription
2022-07-23 19:23:55
Geraldvot:
178.159.37.44
<a href=https://canadiandrugs.best/#>buy prescription drugs from canada cheap</a> buy prescription drugs from canada cheap
2022-07-24 05:22:16
EarnestRiz:
178.159.37.142
buy prescription drugs online <a href=" https://canadiandrugs.best/# ">comfortis without vet prescription</a>
2022-07-24 07:46:54
ThomasCow:
178.159.37.60
https://allpharm.store/# Norpace
2022-07-24 12:18:29
MatthewBap:
178.159.37.44
https://onlinepharmacy.men/# mexican pharmacies online drugs
2022-07-24 17:27:30
Georgefutty:
178.159.37.142
https://allpharm.store/# online pharmacy without scripts
2022-07-24 17:36:29
PillLoro:
178.159.37.105
brazilian pharmacy online <a href=" https://onlinepharmacy.men/# ">canada pharmacy online legit</a>
2022-07-24 21:34:32
ThomasCow:
178.159.37.60
https://allpharm.store/# canada drug pharmacy
2022-07-25 08:08:14
Geraldvot:
178.159.37.44
<a href=https://onlinepharmacy.men/#>canadian pharmacy 24 com</a> online pharmacy india
2022-07-25 08:16:37
Georgefutty:
178.159.37.142
https://erectionpills.shop/# buy ed pills
2022-07-25 11:05:59
Geraldvot:
178.159.37.44
<a href=https://onlinepharmacy.men/#>cialis online pharmacy</a> cialis online pharmacy
2022-07-25 14:21:15
ThomasCow:
178.159.37.60
https://erectionpills.shop/# best ed treatment pills
2022-07-26 00:26:09
PillLoro:
178.159.37.105
canadian pharmacy online reviews <a href=" https://onlinepharmacy.men/# ">pharmacy prices</a>
2022-07-26 02:22:23
RichardLENTY:
178.159.37.105
https://onlinepharmacy.men/# canadian pharmacy review
2022-07-26 15:59:27
ThomasCow:
178.159.37.60
https://onlinepharmacy.men/# online pharmacy birth control pills
2022-07-27 12:34:37
Keithcyday:
178.159.37.60
<a href=https://allpharm.store/#>canada prescription plus pharmacy</a> online pharmacy
2022-07-27 19:07:50
Georgefutty:
178.159.37.142
https://erectionpills.shop/# ed medications
2022-07-27 19:20:44
PillLoro:
178.159.37.105
online pharmacy delivery <a href=" https://onlinepharmacy.men/# ">pharmacy delivery</a>
2022-07-27 19:46:35
Geraldvot:
178.159.37.44
<a href=https://allpharm.store/#>Duphaston</a> canada pharmaceuticals
2022-07-28 02:34:14
ThomasCow:
178.159.37.60
https://canadiandrugs.best/# non prescription erection pills
2022-07-28 08:22:45
Geraldvot:
178.159.37.44
<a href=https://canadiandrugs.best/#>buy anti biotics without prescription</a> buy canadian drugs
2022-07-28 08:41:35
ThomasCow:
178.159.37.60
https://canadiandrugs.best/# non prescription ed drugs
2022-07-29 00:44:12
Careybob:
178.159.37.142
<a href=https://stromectolbestprice.com/#>ivermectin fleas</a> ivermectin 12 mg
2022-07-29 06:09:27
Georgeopida:
178.159.37.60
https://stromectolbestprice.com/# does tractor supply sell ivermectin
2022-07-29 13:59:16
Oscaralami:
178.159.37.60
the drug ivermectin <a href=" https://stromectolbestprice.com/# ">ivermectin toxicity</a> http://stromectolbestprice.com/# ivermectin guinea pigs <a href=http://stromectolbestprice.com/#>ivermectin tapeworm</a> ivermectin oral
2022-07-29 14:39:43
RobertDic:
178.159.37.105
stromectol 12mg <a href=" https://stromectolbestprice.com/# ">stromectol 3mg cost</a>
2022-07-29 16:31:10
BrentSkive:
178.159.37.142
ivermectin over the counter <a href=" http://stromectolbestprice.com/# ">ivermectin and coronavirus</a> http://stromectolbestprice.com/# ivermectin for humans
2022-07-30 00:29:16
RobertDic:
178.159.37.105
stromectol cream <a href=" https://stromectolbestprice.com/# ">stromectol sales</a>
2022-07-30 05:31:59
Jeffreyreast:
178.159.37.44
https://stromectolbestprice.com/# ivermectin 9 mg tablet
2022-07-30 07:49:25
Careybob:
178.159.37.142
<a href=http://stromectolbestprice.com/#>buy stromectol online</a> ivermectin for ringworm in cattle
2022-07-30 07:59:04
Oscaralami:
178.159.37.60
ivermectin 6 mg tablets <a href=" https://stromectolbestprice.com/# ">stromectol buy online uk</a> http://stromectolbestprice.com/# topical ivermectin for rabbits <a href=http://stromectolbestprice.com/#>ivermectin 200 mcg</a> pierre khoury ivermectin
2022-07-30 12:06:40
Jeffreyreast:
178.159.37.44
http://stromectolbestprice.com/# ivermectin side effects horses
2022-07-30 14:01:15
RobertDic:
178.159.37.105
stromectol 15 mg <a href=" https://stromectolbestprice.com/# ">stromectol medication</a>
2022-07-30 21:28:30
Careybob:
178.159.37.142
<a href=https://stromectolbestprice.com/#>how long before ivermectin works</a> ivermectin stock price today
2022-07-31 02:48:13
Georgeopida:
178.159.37.60
http://stromectolbestprice.com/# treating heartworms with ivermectin and doxycycline
2022-07-31 03:59:45
RobertDic:
178.159.37.105
stromectol pills <a href=" https://stromectolbestprice.com/# ">stromectol for pinworms</a>
2022-07-31 10:21:38
Oscaralami:
178.159.37.60
how to take ivermectin horse paste for scabies <a href=" https://stromectolbestprice.com/# ">dog wormer ivermectin</a> https://stromectolbestprice.com/# ivermectin for ear mites in rabbits <a href=https://stromectolbestprice.com/#>ivermectin prostate cancer</a> atwoods ivermectin
2022-07-31 13:01:46
Jeffreyreast:
178.159.37.44
https://stromectolbestprice.com/# buy ivermectin for humans usa
2022-07-31 17:09:22
Careybob:
178.159.37.142
<a href=http://stromectolbestprice.com/#>ivermectin 0.5 lotion</a> ivermectin and alcohol
2022-07-31 22:42:21
Jeffreyreast:
178.159.37.44
https://stromectolbestprice.com/# ivermectin horse paste for rosacea
2022-07-31 23:16:39
Charleswroni:
178.159.37.105
https://stromectolbestprice.com/# order stromectol over the counter <a href=https://stromectolbestprice.com/#>stromectol stay active</a> stromectol uk buy
2022-07-31 23:27:33
DonnieEdich:
178.159.37.60
cvs prescription prices without insurance <a href=" https://drugsbestprice.com/# ">injectable ed drugs</a> https://drugsbestprice.com/# male enhancement pills <a href=https://drugsbestprice.com/#>male erectile dysfunction</a> cheap medication
2022-08-01 14:30:21
Michaelcenny:
178.159.37.44
pet meds without vet prescription <a href=" https://drugsbestprice.com/# ">herbal ed remedies</a>
2022-08-01 16:03:12
Jameswheet:
178.159.37.142
<a href=https://drugsbestprice.com/#>ed pills online pharmacy</a> male dysfunction
2022-08-01 21:34:09
JamesCIX:
178.159.37.105
erection pills <a href=" https://drugsbestprice.com/# ">shots for ed</a>
2022-08-02 01:35:32
Gerardmaf:
178.159.37.44
https://drugsbestprice.com/# prescription drugs online
2022-08-02 08:47:22
DonnieEdich:
178.159.37.60
cheap ed drugs <a href=" https://drugsbestprice.com/# ">do i have ed</a> https://drugsbestprice.com/# buy prescription drugs from india <a href=https://drugsbestprice.com/#>natural ed treatment</a> ed devices
2022-08-02 15:28:52
WilliamRen:
178.159.37.60
https://drugsbestprice.com/# canadian online drugstore
2022-08-02 15:35:37
JamesCIX:
178.159.37.105
prescription without a doctor's prescription <a href=" https://drugsbestprice.com/# ">non prescription ed pills</a>
2022-08-02 17:33:50
Jameswheet:
178.159.37.142
<a href=https://drugsbestprice.com/#>herbal ed treatment</a> how to get prescription drugs without doctor
2022-08-02 20:31:09
Calvinmoxox:
178.159.37.142
ed men <a href=" https://drugsbestprice.com/# ">which ed drug is best</a> https://drugsbestprice.com/# ed drugs compared
2022-08-03 03:41:21
JamesCIX:
178.159.37.105
canadian online drugs <a href=" https://drugsbestprice.com/# ">ed drugs online</a>
2022-08-03 06:28:55
LarryHig:
178.159.37.60
comfortis without vet prescription <a href=" https://medrxfast.com/# ">the canadian drugstore</a> https://medrxfast.com/# dog antibiotics without vet prescription <a href=https://medrxfast.com/#>buy prescription drugs from india</a> pain meds without written prescription
2022-08-03 19:00:00
Darnellwat:
178.159.37.105
how to get prescription drugs without doctor <a href=" https://medrxfast.com/# ">buy cheap prescription drugs online</a>
2022-08-03 20:53:07
ThomasCarie:
178.159.37.60
https://medrxfast.com/# cheap pet meds without vet prescription
2022-08-04 00:31:02
Darrelltut:
178.159.37.142
prescription drugs online without <a href=" https://medrxfast.com/# ">canadian drug</a> https://medrxfast.com/# best canadian online pharmacy
2022-08-04 02:03:41
Davidknoff:
178.159.37.142
<a href=https://medrxfast.com/#>prescription drugs without prior prescription</a> buy prescription drugs without doctor
2022-08-04 07:32:25
Darnellwat:
178.159.37.105
amoxicillin without a doctor's prescription <a href=" https://medrxfast.com/# ">buy prescription drugs from canada cheap</a>
2022-08-04 09:50:57
Dustinideap:
178.159.37.44
https://medrxfast.com/# ed meds online without prescription or membership
2022-08-04 11:49:37
Darnellwat:
178.159.37.105
cheap pet meds without vet prescription <a href=" https://medrxfast.com/# ">cvs prescription prices without insurance</a>
2022-08-05 01:49:48
LarryHig:
178.159.37.60
ed meds online without doctor prescription <a href=" https://medrxfast.com/# ">pain medications without a prescription</a> https://medrxfast.com/# canadian drugstore online <a href=https://medrxfast.com/#>buy prescription drugs</a> buy prescription drugs from india
2022-08-05 09:23:21
Darnellwat:
178.159.37.105
non prescription ed pills <a href=" https://medrxfast.com/# ">the canadian drugstore</a>
2022-08-05 14:38:46
LarryHig:
178.159.37.60
canadian online pharmacy <a href=" https://medrxfast.com/# ">ed meds online without doctor prescription</a> https://medrxfast.com/# buy canadian drugs <a href=https://medrxfast.com/#>buy prescription drugs from canada cheap</a> prescription drugs online
2022-08-06 01:26:26
Dustinideap:
178.159.37.44
https://medrxfast.com/# online prescription for ed meds
2022-08-06 02:37:53
Williamunulp:
178.159.37.105
https://medrxfast.com/# prescription drugs canada buy online <a href=https://medrxfast.com/#>best non prescription ed pills</a> ed meds online without prescription or membership
2022-08-06 03:36:09
Darnellwat:
178.159.37.105
dog antibiotics without vet prescription <a href=" https://medrxfast.com/# ">non prescription ed pills</a>
2022-08-06 06:29:05
Darrelltut:
178.159.37.142
canadian online drugs <a href=" https://medrxfast.com/# ">legal to buy prescription drugs without prescription</a> https://medrxfast.com/# pet meds without vet prescription canada
2022-08-06 08:15:12
MichaelVed:
178.159.37.44
buy canadian drugs <a href=" https://medrxfast.com/# ">best online canadian pharmacy</a>
2022-08-06 19:13:42
Williamunulp:
178.159.37.105
https://medrxfast.com/# non prescription ed pills <a href=https://medrxfast.com/#>online prescription for ed meds</a> legal to buy prescription drugs from canada
2022-08-06 19:17:47
Darnellwat:
178.159.37.105
best canadian online pharmacy <a href=" https://medrxfast.com/# ">non prescription ed drugs</a>
2022-08-06 19:27:39
LarryHig:
178.159.37.60
buy prescription drugs without doctor <a href=" https://medrxfast.com/# ">buy canadian drugs</a> https://medrxfast.com/# best online canadian pharmacy <a href=https://medrxfast.com/#>best ed pills non prescription</a> best ed pills non prescription
2022-08-06 21:13:38
ThomasCarie:
178.159.37.60
https://medrxfast.com/# buy prescription drugs without doctor
2022-08-07 02:34:39
Davidknoff:
178.159.37.142
<a href=https://medrxfast.com/#>buy prescription drugs</a> prescription drugs online without doctor
2022-08-07 13:51:37
Darnellwat:
178.159.37.105
buy prescription drugs online <a href=" https://medrxfast.com/# ">amoxicillin without a doctor's prescription</a>
2022-08-08 00:56:31
LarryHig:
178.159.37.60
prescription drugs online without <a href=" https://medrxfast.com/# ">cheap pet meds without vet prescription</a> https://medrxfast.com/# ed meds online without prescription or membership <a href=https://medrxfast.com/#>mexican pharmacy without prescription</a> cheap pet meds without vet prescription
2022-08-08 09:41:47
Dustinideap:
178.159.37.44
https://medrxfast.com/# prescription drugs without doctor approval
2022-08-08 14:12:36
Darnellwat:
178.159.37.105
online canadian drugstore <a href=" https://medrxfast.com/# ">best online canadian pharmacy</a>
2022-08-08 16:44:48
ThomasCarie:
178.159.37.60
https://medrxfast.com/# buy anti biotics without prescription
2022-08-08 22:31:34
Davidknoff:
178.159.37.142
<a href=https://medrxfast.com/#>online prescription for ed meds</a> pain meds without written prescription
2022-08-09 03:57:23
Darnellwat:
178.159.37.105
ed meds online without prescription or membership <a href=" https://medrxfast.com/# ">best canadian online pharmacy</a>
2022-08-09 05:36:48
Dustinideap:
178.159.37.44
https://medrxfast.com/# canadian drugs online
2022-08-09 12:30:40
Dustinideap:
178.159.37.44
https://medrxfast.com/# prescription drugs without prior prescription
2022-08-09 17:33:43
Williamunulp:
178.159.37.105
https://medrxfast.com/# canadian drug prices <a href=https://medrxfast.com/#>dog antibiotics without vet prescription</a> prescription drugs without doctor approval
2022-08-09 18:38:25
LarryHig:
178.159.37.60
cat antibiotics without pet prescription <a href=" https://medrxfast.com/# ">п»їed drugs online from canada</a> https://medrxfast.com/# dog antibiotics without vet prescription <a href=https://medrxfast.com/#>meds online without doctor prescription</a> buy prescription drugs without doctor
2022-08-10 03:46:12
Darrelltut:
178.159.37.142
п»їed drugs online from canada <a href=" https://medrxfast.com/# ">pain meds online without doctor prescription</a> https://medrxfast.com/# mexican pharmacy without prescription
2022-08-10 03:49:52
Williamunulp:
178.159.37.105
https://medrxfast.com/# buy prescription drugs without doctor <a href=https://medrxfast.com/#>pet antibiotics without vet prescription</a> prescription meds without the prescriptions
2022-08-10 10:07:36
Darnellwat:
178.159.37.105
canadian online drugs <a href=" https://medrxfast.com/# ">ed drugs online from canada</a>
2022-08-10 10:26:56
Dustinideap:
178.159.37.44
https://medrxfast.com/# buy prescription drugs online legally
2022-08-10 15:40:46
LarryHig:
178.159.37.60
ed meds online without doctor prescription <a href=" https://medrxfast.com/# ">prescription drugs online without doctor</a> https://medrxfast.com/# prescription drugs online without doctor <a href=https://medrxfast.com/#>pain meds without written prescription</a> buy prescription drugs without doctor
2022-08-10 19:41:30
Dustinideap:
178.159.37.44
https://medrxfast.com/# ed meds online canada
2022-08-10 20:37:24
Darrelltut:
178.159.37.142
prescription drugs <a href=" https://medrxfast.com/# ">buy prescription drugs online legally</a> https://medrxfast.com/# pet antibiotics without vet prescription
2022-08-11 11:59:13
Darnellwat:
178.159.37.105
non prescription ed pills <a href=" https://medrxfast.com/# ">online canadian pharmacy</a>
2022-08-11 14:57:24
LarryHig:
178.159.37.60
best non prescription ed pills <a href=" https://medrxfast.com/# ">carprofen without vet prescription</a> https://medrxfast.com/# buy prescription drugs online without <a href=https://medrxfast.com/#>cheap pet meds without vet prescription</a> prescription drugs
2022-08-11 15:03:39
Dustinideap:
178.159.37.44
https://medrxfast.com/# cheap pet meds without vet prescription
2022-08-11 18:27:13
Dustinideap:
178.159.37.44
https://medrxfast.com/# canadian drug
2022-08-11 23:23:40
ThomasCarie:
178.159.37.60
https://medrxfast.com/# prescription drugs
2022-08-12 04:22:59
LarryHig:
178.159.37.60
prescription drugs online without doctor <a href=" https://medrxfast.com/# ">canadian medications</a> https://medrxfast.com/# amoxicillin without a doctor's prescription <a href=https://medrxfast.com/#>best canadian online pharmacy</a> pet antibiotics without vet prescription
2022-08-12 07:09:00
Darnellwat:
178.159.37.105
prescription meds without the prescriptions <a href=" https://medrxfast.com/# ">non prescription ed pills</a>
2022-08-12 19:23:52
ThomasCarie:
178.159.37.60
https://medrxfast.com/# the canadian drugstore
2022-08-13 09:01:04
LarryHig:
178.159.37.60
online prescription for ed meds <a href=" https://medrxfast.com/# ">buy prescription drugs from canada cheap</a> https://medrxfast.com/# ed meds online canada <a href=https://medrxfast.com/#>best online canadian pharmacy</a> buy prescription drugs without doctor
2022-08-13 18:49:53
Darrelltut:
178.159.37.142
legal to buy prescription drugs without prescription <a href=" https://medrxfast.com/# ">prescription drugs without doctor approval</a> https://medrxfast.com/# non prescription ed pills
2022-08-13 20:17:45
Davidknoff:
178.159.37.142
<a href=https://medrxfast.com/#>ed meds online without prescription or membership</a> buy prescription drugs without doctor
2022-08-13 20:46:54
Dustinideap:
178.159.37.44
https://medrxfast.com/# carprofen without vet prescription
2022-08-13 23:55:09
Darnellwat:
178.159.37.105
buy anti biotics without prescription <a href=" https://medrxfast.com/# ">ed meds online without prescription or membership</a>
2022-08-14 00:00:28
Dustinideap:
178.159.37.44
https://medrxfast.com/# prescription without a doctor's prescription
2022-08-14 04:51:52
LarryHig:
178.159.37.60
buy cheap prescription drugs online <a href=" https://medrxfast.com/# ">canadian medications</a> https://medrxfast.com/# non prescription ed drugs <a href=https://medrxfast.com/#>prescription drugs online</a> buy prescription drugs from canada cheap
2022-08-14 14:34:46
Darnellwat:
178.159.37.105
canadian pharmacy online <a href=" https://medrxfast.com/# ">mexican pharmacy without prescription</a>
2022-08-14 15:55:29
Dustinideap:
178.159.37.44
https://medrxfast.com/# carprofen without vet prescription
2022-08-15 02:36:30
Darrelltut:
178.159.37.142
non prescription erection pills <a href=" https://medrxfast.com/# ">ed prescription drugs</a> https://medrxfast.com/# pet meds without vet prescription canada
2022-08-15 04:24:08
ThomasCarie:
178.159.37.60
https://medrxfast.com/# how to get prescription drugs without doctor
2022-08-15 04:41:24
Darnellwat:
178.159.37.105
best canadian pharmacy online <a href=" https://medrxfast.com/# ">how to get prescription drugs without doctor</a>
2022-08-15 04:46:38
Deshawnjep:
178.159.37.142
<a href=https://diflucan.life/#>buy diflucan online usa</a> diflucan candida
2022-08-17 02:02:52
Robertpem:
178.159.37.60
https://gabapentin.top/# buy neurontin 100 mg canada
2022-08-17 09:35:08
DanielAmapS:
178.159.37.142
ventolin 4mg tab <a href=" https://ventolin.tech/# ">ventolin 100mcg online</a> https://wellbutrin.best/# wellbutrin price
2022-08-17 20:14:52
Deshawnjep:
178.159.37.142
<a href=https://diflucan.life/#>online rx diflucan</a> diflucan 150 mg capsule
2022-08-18 02:54:12
RalphSor:
178.159.37.44
https://gabapentin.top/# buy neurontin uk
2022-08-18 03:28:20
RalphSor:
178.159.37.44
https://wellbutrin.best/# wellbutrin zyban
2022-08-18 09:34:50
Robertpem:
178.159.37.60
https://ventolin.tech/# canada to usa ventolin
2022-08-18 18:29:15
RalphSor:
178.159.37.44
https://gabapentin.top/# medicine neurontin 300 mg
2022-08-19 12:36:14
JordanPoiva:
178.159.37.105
https://wellbutrin.best/# wellbutrin generic cost
2022-08-19 13:12:47
RalphSor:
178.159.37.44
https://ventolin.tech/# ventolin pharmacy singapore
2022-08-19 18:40:38
Donaldunums:
178.159.37.60
diflucan prescription cost <a href=" https://diflucan.life/# ">over the counter diflucan</a> https://valtrex.icu/# valtrex 1g best price <a href=https://valtrex.icu/#>valtrex order canada</a> generic for valtrex buy without a prescription
2022-08-19 22:40:48
Deshawnjep:
178.159.37.142
<a href=https://ventolin.tech/#>ventolin salbutamol</a> ventolin in usa
2022-08-20 00:56:48
Craigcreax:
178.159.37.44
ventolin inhaler for sale <a href=" https://ventolin.tech/# ">canada to usa ventolin</a> https://wellbutrin.best/# buy generic wellbutrin online
2022-08-20 05:29:35
Craigcreax:
178.159.37.44
neurontin 1200 mg <a href=" https://gabapentin.top/# ">neurontin 400 mg tablets</a> https://ventolin.tech/# where can i buy ventolin in uk
2022-08-20 09:24:37
DanielAmapS:
178.159.37.142
brand name neurontin price <a href=" https://gabapentin.top/# ">neurontin medication</a> https://ventolin.tech/# generic for ventolin
2022-08-20 11:51:41
Robertpem:
178.159.37.60
https://wellbutrin.best/# wellbutrin 75 mg tablet
2022-08-20 19:08:16
RalphSor:
178.159.37.44
https://diflucan.life/# diflucan 100
2022-08-20 21:32:31
JordanPoiva:
178.159.37.105
https://gabapentin.top/# neurontin capsules
2022-08-20 21:38:20
AdrianBED:
178.159.37.142
<a href=https://paxil.tech/#>paxil 30 mg</a> paxil
2022-08-21 02:28:16
ScottWem:
178.159.37.142
buy prednisone 1 mg mexico <a href=" https://deltasone.icu/# ">50 mg prednisone canada pharmacy</a> https://paxil.tech/# paxil sleep
2022-08-21 20:31:05
ThomasDah:
178.159.37.105
https://deltasone.icu/# prednisone 10 mg tablet cost
2022-08-22 02:53:03
TommyHox:
178.159.37.44
https://paxil.tech/# buy paxil
2022-08-22 04:02:27
TommyHox:
178.159.37.44
https://deltasone.icu/# prednisone 20mg nz
2022-08-22 10:11:42
ThomasDah:
178.159.37.105
https://paxil.tech/# paxil 30 mg
2022-08-22 13:52:38
AdrianBED:
178.159.37.142
<a href=https://paxil.tech/#>paxil ssri</a> paxil bipolar
2022-08-23 01:49:24
Stevensag:
178.159.37.60
finasteride price <a href=" https://finasteride.top/# ">online propecia prescription</a> https://finasteride.top/# prosteride <a href=https://deltasone.icu/#>order prednisone 10mg</a> prednisone pack
2022-08-23 06:33:49
ThomasDah:
178.159.37.105
https://azithromycin.blog/# zithromax cost canada
2022-08-23 11:34:48
TommyHox:
178.159.37.44
https://deltasone.icu/# prednisone 2 mg daily
2022-08-23 13:13:48
TommyHox:
178.159.37.44
https://finasteride.top/# propesia
2022-08-23 19:20:37
TommyHox:
178.159.37.44
https://finasteride.top/# propecia finasteride
2022-08-24 22:16:30
TommyHox:
178.159.37.44
https://paxil.tech/# paxil weight loss
2022-08-25 04:20:54
ThomasDah:
178.159.37.105
https://deltasone.icu/# 50mg prednisone tablet
2022-08-25 07:19:01
Thomasder:
178.159.37.105
propecia 5 mg <a href=" https://finasteride.top/# ">propecia drug</a>
2022-08-25 14:17:07
Davidrak:
178.159.37.60
https://azithromycin.blog/# zithromax 500 mg
2022-08-26 01:29:40
Henrynib:
178.159.37.142
<a href=https://sildenafil.pro/#>sildenafil prices in canada</a> where to buy sildenafil canada
2022-08-26 07:51:39
AlfredLah:
178.159.37.60
https://antibiotic.icu/# buy cheap amoxicillin online
2022-08-26 15:28:20
Samualmap:
178.159.37.142
tadalafil capsules 21 mg <a href=" https://tadalafil.pro/# ">tadalafil 22 mg</a> https://amoxicillin.pro/# can you buy amoxicillin uk
2022-08-27 05:08:22
Thomasdiz:
178.159.37.44
https://sildenafil.pro/# sildenafil soft gel
2022-08-27 10:58:25
Stevensag:
178.159.37.60
canadian online pharmacy tadalafil <a href=" https://tadalafil.pro/# ">tadalafil tablets price in india</a> https://amoxicillin.pro/# where to buy amoxicillin <a href=https://antibiotic.icu/#>generic for doxycycline</a> bactrim drug
2022-08-27 13:10:11
AlfredLah:
178.159.37.60
https://tadalafil.pro/# cheap tadalafil 20mg
2022-08-28 02:15:01
Henrynib:
178.159.37.142
<a href=https://amoxicillin.pro/#>amoxicillin 500mg capsule buy online</a> buy amoxicillin online uk
2022-08-28 06:05:11
Stevensag:
178.159.37.60
hydroxychloroquine online <a href=" https://hydroxychloroquine.icu/# ">plaquenil pill</a> https://amoxicillin.pro/# generic amoxicillin cost <a href=https://sildenafil.pro/#>generic sildenafil usa</a> buy sildenafil australia
2022-08-28 08:29:02
Thomasdiz:
178.159.37.44
https://sildenafil.pro/# generic sildenafil cost usa
2022-08-28 15:54:19
Thomasdiz:
178.159.37.44
https://tadalafil.pro/# tadalafil mexico
2022-08-28 21:12:29
Stevensag:
178.159.37.60
buy generic sildenafil online <a href=" https://sildenafil.pro/# ">sildenafil in europe</a> https://sildenafil.pro/# purchase sildenafil 20 mg <a href=https://antibiotic.icu/#>buy doxycycline 100mg</a> how to get amoxicillin over the counter
2022-08-29 00:25:38
Henrynib:
178.159.37.142
<a href=https://hydroxychloroquine.icu/#>plaquenil 100mg</a> cost of plaquenil
2022-08-29 05:36:54
Petercrubs:
178.159.37.105
https://sildenafil.pro/# sildenafil 20 mg
2022-08-29 08:36:03
Samualmap:
178.159.37.142
can i purchase amoxicillin online <a href=" https://antibiotic.icu/# ">order bactrim online</a> https://sildenafil.pro/# sildenafil australia paypal
2022-08-29 15:09:38
AlfredLah:
178.159.37.60
https://hydroxychloroquine.icu/# hydroxychloroquine sulfate 200mg
2022-08-29 21:28:46
Thomasdiz:
178.159.37.44
https://antibiotic.icu/# buy zithromax 1000mg online
2022-08-30 07:01:54
Thomasdiz:
178.159.37.44
https://antibiotic.icu/# zithromax cost
2022-08-30 12:23:56
Petercrubs:
178.159.37.105
https://antibiotic.icu/# zithromax for sale online
2022-08-30 17:50:56
Henrynib:
178.159.37.142
<a href=https://antibiotic.icu/#>order doxycycline 100mg without prescription</a> buy doxycycline
2022-08-30 19:35:11
Perryjal:
178.159.37.105
antibiotic amoxicillin <a href=" https://amoxicillin.pro/# ">where to buy amoxicillin</a>
2022-08-30 23:11:12
Stevensag:
178.159.37.60
amoxicillin medicine <a href=" https://amoxicillin.pro/# ">buying amoxicillin in mexico</a> https://sildenafil.pro/# buy cheap sildenafil online uk <a href=https://antibiotic.icu/#>antibiotic resistance anne schuchat</a> amoxicillin price without insurance
2022-08-31 01:32:19
Thomasdiz:
178.159.37.44
https://antibiotic.icu/# amoxicillin price canada
2022-08-31 11:53:27
Thomasdiz:
178.159.37.44
https://sildenafil.pro/# sildenafil 20 mg online no prescription
2022-08-31 17:08:35
JeffreyNes:
178.159.37.105
https://stromectol.pro/# cost of stromectol
2022-09-03 02:38:40
CarlosVer:
178.159.37.60
https://ciprofloxacin.icu/# buy generic ciprofloxacin
2022-09-03 04:09:11
Raymonddog:
178.159.37.44
https://ciprofloxacin.icu/# buy cipro
2022-09-03 14:07:12
GeorgeSAIMA:
178.159.37.105
lisinopril 10 <a href=" https://lisinopril.icu/# ">prinivil 5 mg</a>
2022-09-03 21:24:16
Raymonddog:
178.159.37.44
https://stromectol.pro/# ivermectin dosage for cats
2022-09-04 03:44:54
JosephTeeni:
178.159.37.142
online pharmacy dubai <a href=" https://pharmacy.ink/# ">international pharmacy no prescription</a>
2022-09-04 09:17:41
JeffreyNes:
178.159.37.105
https://ciprofloxacin.icu/# ciprofloxacin mail online
2022-09-04 13:27:02
JosephTeeni:
178.159.37.142
how to order lisinopril online <a href=" https://lisinopril.icu/# ">50mg lisinopril</a>
2022-09-04 20:29:12
JeffreyNes:
178.159.37.105
https://ciprofloxacin.icu/# ciprofloxacin
2022-09-05 00:18:05
Raymonddog:
178.159.37.44
https://lisinopril.icu/# 100 mg lisinopril
2022-09-05 02:40:06
BrandenRem:
178.159.37.60
<a href=https://stromectol.pro/#>ivermectin 6mg tablet for lice</a> ivermectin horse paste for rosacea
2022-09-05 04:06:40
Raymonddog:
178.159.37.44
https://ciprofloxacin.icu/# ciprofloxacin over the counter
2022-09-05 15:48:09
CarlosVer:
178.159.37.60
https://lipitor.icu/# lipitor generics
2022-09-05 17:06:16
JeffreyNes:
178.159.37.105
https://lisinopril.icu/# lisinopril 20 mg daily
2022-09-06 00:01:52
JosephTeeni:
178.159.37.142
ivermectin pour on for dogs <a href=" https://stromectol.pro/# ">ivermectin for dogs dosage chart</a>
2022-09-06 03:18:33
JosephMot:
176.124.218.105
Gultekin Ben <a href=https://www.independent.co.uk/news/uk/prisoner-on-home-leave-flees-to-cyprus-1460542.html>Gultekin Ben</a>
2022-09-06 06:43:29
BrandenRem:
178.159.37.60
<a href=https://stromectol.pro/#>stromectol dosage for humans</a> ivermectin for goats tractor supply
2022-09-06 10:04:49
JeffreyNes:
178.159.37.105
https://lipitor.icu/# lipitor canada
2022-09-06 10:51:49
Raymonddog:
178.159.37.44
https://lisinopril.icu/# lisinopril 80mg
2022-09-06 14:40:48
JosephTeeni:
178.159.37.142
price of ivermectin liquid <a href=" https://stromectol.pro/# ">stromectol for scabies merck</a>
2022-09-06 15:04:06
MatthewCrope:
178.159.37.60
https://molnupiravir.life/# merck molnupiravir
2022-09-07 02:03:14
AndreWeems:
178.159.37.60
https://paxlovid.best/# how to get paxlovid
2022-09-07 03:45:50
DennisShini:
178.159.37.105
https://viagracanada.xyz/# viagra and blood pressure
2022-09-07 13:26:00
DavidDUM:
176.124.218.105
Обучение менеджеров маркетплейсов <a href=https://обучение-менеджер-маркетплейсов.рф>https://обучение-менеджер-маркетплейсов.рф</a> - бесплатные и платные курсы по работе на маркетплейсах Вавилдберрис, OZON, Яндекс Маркет и так далее, и получение профессии для начинающих с нуля "Менеджер маркетплейсов", на обучении обучат использовать аналитику, разным форматам продвижения уже через короткое время, получите востребованную профессию в дистанционном формате и получите навыки маркетинге, для того, чтобы зарабатывать деньги и помогать бизнесу; на обучении изучается оформление и продвижение карточек, планирование стратегии продаж, взаимодействие с поставщиками, нюансы площадок, после прохождения обучения вы получаете диплом, стоимость указаны по ссылке.
2022-09-07 19:12:13
ThomasTromb:
176.124.218.105
<a href=https://exchanger24.org/xchange_btc_to_sberrub/>обменник биткоин</a>
2022-09-08 05:31:37
ThomasTromb:
176.124.218.105
<a href=https://exchanger24.org/xchange_btc_to_sberrub/>обмен биткоин</a>
2022-09-08 06:04:00
ThomasTromb:
176.124.218.105
<a href=https://exchanger24.org/xchange_btc_to_sberrub/>обменник биткоин</a>
2022-09-08 06:33:11
MatthewCrope:
178.159.37.60
https://paxlovid.best/# cigna envoy
2022-09-08 10:13:49
DennisShini:
178.159.37.105
https://tamoxifen.best/# tamoxifen for gynecomastia reviews
2022-09-08 13:14:20
Jamestocky:
176.124.218.105
http://galganov.on.ca/__media__/js/netsoltrademark.php?d=reduslim.at https://audi.nivus.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ https://www.google.co.kr/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Freduslim.at http://szkoly.szczecin.pl/redirect.php?url=https://reduslim.at/ http://krutylka.chatovod.ru/away/?to=http%3a%2f%2freduslim.at
2022-09-08 14:39:43
Jamestocky:
176.124.218.105
https://unode50.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/ https://m.nkj.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ https://beloshveika.su/bitrix/rk.php?goto=https://reduslim.at/ https://www.nd.ru/bitrix/rk.php?goto=https://reduslim.at/ http://gorodsim.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/
2022-09-08 15:14:51
Jamestocky:
176.124.218.105
https://bezopasnost.mos.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ http://villemomblesocialiste.unblog.fr/?wptouch_switch=desktop&redirect=http%3a%2f%2freduslim.at https://uni-center.com/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/ https://www.evonpf.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ https://promeco.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/
2022-09-08 15:51:27
Jamestocky:
176.124.218.105
http://c1hoaloi2.giongrieng.edu.vn/index.php?language=vi&nv=news&nvvithemever=t&nv_redirect=aHR0cHM6Ly9yZWR1c2xpbS5hdC8 http://www.klimatprofltd.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ http://clients1.google.co.za/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Freduslim.at https://speed-tester.info/site_location.php/site_location.php?host=reduslim.at https://cse.google.bt/url?q=https://reduslim.at/
2022-09-08 16:30:30
Jamestocky:
176.124.218.105
http://mail.knclub.ru/bitrix/rk.php?goto=https://reduslim.at/ https://www.rusfencing.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/ https://www.tsu.ru/bitrix/rk.php?goto=https://reduslim.at/ https://fxfortrader.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ https://www.maxxisrus.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/
2022-09-08 21:48:34
Jamestocky:
176.124.218.105
https://mlofjkp5tvbq.i.optimole.com/tj1S57w-x2DGPVow/w:800/h:600/q:eco/https://reduslim.at/ https://cse.google.ng/url?q=https://reduslim.at/ https://valaam.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/ https://hsbi.hse.ru/bitrix/rk.php?id=6&site_id=s1&event1=banner&event2=click&event3=1+/+%5B6%5D+%5Bright_3%5D+%D0%A0%D1%9C%D0%A0%D1%9B%D0%A0%C2%A6&goto=https://reduslim.at/ https://www.pos-shop.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/
2022-09-08 22:14:16
Jamestocky:
176.124.218.105
https://grass124.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/ https://jp.stylenanda.com/member/login.html?noMemberOrder=&returnUrl=http%3a%2f%2freduslim.at https://hotexamples.com/pt/site/redirect?url=https%3A%2F%2Freduslim.at https://sk.hit.gemius.pl/lshitredir/id=0tHlRq7myYbTM50zZYytVJcgnKPsHOSNug61Fqlhs8f.i7/fastid=kxcsybsiuqaevvnvhpttfzruqtos/stparam=saokbxhsgo/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://reduslim.at/ https://oldbid.com/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/
2022-09-08 22:40:35
Jamestocky:
176.124.218.105
http://space-team.com/bitrix/rk.php?goto=https://reduslim.at/ https://adms.postjung.com/ad.click.php?au=43&bn=619&go=http%3a%2f%2freduslim.at https://www.npf-atom.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/ https://megatitan.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/ http://toolbarqueries.google.co.zw/url?q=https://reduslim.at/
2022-09-08 23:07:09
Jamestocky:
176.124.218.105
https://johnson.campusgroups.com/click?uid=781e22c6-9eda-11e2-9ed4-00259064d38a&r=http%3a%2f%2freduslim.at http://www.sandbox.google.it/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Freduslim.at https://qwertynetworks.com/ru/auth?returl=https%3A%2F%2Freduslim.at https://clients1.google.bj/url?sa=t&url=https://reduslim.at/ http://zdorovie41.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/
2022-09-09 04:23:59
MatthewCrope:
178.159.37.60
https://tamoxifen.best/# tamoxifen citrate pct
2022-09-09 04:37:50
Jamestocky:
176.124.218.105
https://orton.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ https://galamart.ru/bitrix/redirect.php?CITY_ID=&goto=https%3A%2F%2Freduslim.at http://jerseygirlcooks.xx3.kz/go.php?url=https://reduslim.at/ https://ib.adnxs.com/bounce?%2Fsbounce%3F%252Fseg%253Fadd%253D1%2526redir%253Dhttp%25253a%25252f%25252freduslim.at http://rubattery.ru/trigger.php?r_link=http%3a%2f%2freduslim.at
2022-09-09 04:49:13
Jamestocky:
176.124.218.105
http://www.relax.by/iframe/?ref=http%3A//reduslim.at&url=https://indiafunworld.blogspot.com http://yubik.net.ru/go?https://reduslim.at/ http://zte.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ http://wwwdr1ff8.ess.aleoklop.e.xx3.kz/go.php?url=https://reduslim.at/ https://nti.generation-startup.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/
2022-09-09 05:14:23
Jamestocky:
176.124.218.105
http://images.google.co.kr/url?q=http%3A%2F%2Freduslim.at https://surgut.kolesa-darom.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/ https://image.google.co.ao/url?rct=j&sa=t&url=https://reduslim.at/ http://could.sandbox.google.com.pe/url?q=https%3A%2F%2Freduslim.at http://love.sergiev.ru/ru/tips?tip=externallink&link=https://reduslim.at/
2022-09-09 05:44:28
Jamestocky:
176.124.218.105
https://mccvu.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/ https://suteacher.hatenablog.com/iframe/hatena_bookmark_comment?canonical_uri=https%3A%2F%2Freduslim.at https://www.diada-arms.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/ https://homemos.ru:443/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ http://www.ville.laval.qc.ca/wlav2/wlav.w3_pub.initSession?url=http%3a%2f%2freduslim.at
2022-09-09 06:08:48
Jamestocky:
176.124.218.105
https://synergyskills.synergy.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ http://www.dataland.ru/bitrix/click.php?goto=https://reduslim.at/ http://ru.tv.xx3.kz/go.php?url=https://reduslim.at/ https://miarroba.mforos.com/visit/?https://reduslim.at/ https://image.google.com.gh/url?q=https://reduslim.at/
2022-09-09 06:33:44
Jamestocky:
176.124.218.105
http://www.old2.rusregister.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ https://ekaterinburg.mavlad.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ https://kazan.yitservice.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/ https://taganrog.academica.ru/bitrix/rk.php?goto=https://reduslim.at/ https://dyatkovo.chiken-pizza.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/
2022-09-09 06:58:23
Jamestocky:
176.124.218.105
https://albatros.gorodarmavir.ru/bitrix/rk.php?goto=https://reduslim.at/ http://utanrmp.or.ke/sites/all/modules/pubdlcnt/pubdlcnt.php?file=https%3A%2F%2Freduslim.at&nid=219 https://seven-days.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/ https://www.allpromsnab.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ https://www.velo-port.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/
2022-09-09 07:22:42
Jamestocky:
176.124.218.105
https://holod-62.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/ https://ovita.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ https://image.google.dz/url?q=https://reduslim.at/ https://hindi.scoopwhoop.com/rd?url=https://reduslim.at/ http://glogster.com/library/proxy?url=https://reduslim.at/
2022-09-09 07:48:26
Jamestocky:
176.124.218.105
http://andreapace.altervista.org/php5/scarica.php?type=https://reduslim.at/ http://search.jvc.com/cs.html?url=https%3A%2F%2Freduslim.at https://inel-shop.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/ https://itone.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/ https://astrakhan.molti-shop.ru/bitrix/rk.php?goto=https://reduslim.at/
2022-09-09 08:14:11
Jamestocky:
176.124.218.105
https://dyna.boe.ttct.edu.tw/netlink/hits.php?id=438&url=https://reduslim.at/ http://www.caica.ru/stat_click/clicks.php?uri=reduslim.at https://metallholder.ru/bitrix/rk.php?goto=https://reduslim.at/ https://www.rtu.lv/en/redirect/make-redirect/aHR0cHM6Ly9yZWR1c2xpbS5hdC8 https://history.zelao.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/
2022-09-09 08:39:58
Jamestocky:
176.124.218.105
http://7910.org/goto/reduslim.at https://toolbarqueries.google.se/url?sa=t&url=https://reduslim.at/ https://www.bdbd.ru/bitrix/rk.php?goto=https://reduslim.at/ http://personalaudio.ru/go.php?https://reduslim.at/ https://ivanovo.kolesa-darom.ru/bitrix/rk.php?goto=https://reduslim.at/
2022-09-09 09:05:30
Jamestocky:
176.124.218.105
https://spaf-mega.ru/go?to=http%3a%2f%2freduslim.at https://obs.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/ http://izh.ermis.su/bitrix/rk.php?goto=https://reduslim.at/ https://kru.ecm.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ http://run.sandbox.google.com/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Freduslim.at
2022-09-09 09:31:30
KennethJuivy:
176.124.218.105
Быстрые микрозаймы online <a href=https://dostupno48.ru/>https://dostupno48.ru</a> от МКК, выдача срочно на банковскую карточку, предоставление займа высоким процентом одобрения и выдача клиенту займа буквально за несколько минут с помощью сайта, возврат долга удобным способом на сайте, низкие % по займу и любые способы получения денег: онлайн, наличными, оплата на банковский счет, перевод на банковскую или кредитную карту. Преимущества и типы заёмов: без отказов, на короткий срок, круглосуточно, с заключением договора с МКК, без проверки уровня ЗП, с просрочками. МКК предлагают хорошие условия кредитования для постоянных клиентов и при повторных займах. Подберите микрозайм, заполните заявку на займ. Лучшие займы и ТОП потребительских займов от МФО.
2022-09-09 11:09:54
VernonClade:
178.159.37.105
free viagra samples no shipping <a href=" https://viagracanada.xyz/# ">buy viagra online without prescription</a>
2022-09-09 11:35:32
AndreWeems:
178.159.37.60
https://paxlovid.best/# covid antiviral
2022-09-09 13:13:19
JosephDeark:
178.159.37.142
what is tamoxifen used for <a href=" https://tamoxifen.best/# ">tamoxifen breast cancer prevention</a> https://tamoxifen.best/# nolvadex gynecomastia
2022-09-10 01:09:08
DennisShini:
178.159.37.105
https://tamoxifen.best/# pct nolvadex
2022-09-10 03:13:20
JosephGaina:
178.159.37.142
molnupiravir kaufen <a href=" https://molnupiravir.life/# ">molnupiravir india price</a>
2022-09-10 07:22:30
MatthewCrope:
178.159.37.60
https://molnupiravir.life/# molnupiravir oral
2022-09-10 10:07:22
Jamestocky:
176.124.218.105
https://www.ecc.itu.edu.tr/api.php?action=https://reduslim.at/ http://amourgaysexehomo.unblog.fr/?wptouch_switch=desktop&redirect=https%3a%2f%2freduslim.at https://zamok-box.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/ https://www.divandi.ru/ox/www/delivery/ck.php?ct=1&oaparams=2__bannerid=107__zoneid=66__cb=07184aa302__oadest=https://reduslim.at/ http://1obl.tv/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/
2022-09-10 12:34:18
Jamestocky:
176.124.218.105
https://gym40.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/ https://familyhall.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ http://gurfilm.ru/go.php?to=http%3a%2f%2freduslim.at https://yoshkar-ol.molti-shop.ru/bitrix/rk.php?goto=https://reduslim.at/ http://www.google.com.pe/url?q=https://reduslim.at/
2022-09-10 14:10:03
Jamestocky:
176.124.218.105
http://measure.sandbox.google.com.pe/url?q=https%3A%2F%2Freduslim.at https://www.bari91.com/tz.php?zone=Pacific/Niue&r=http%3a%2f%2freduslim.at https://lesprom.neosystems.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/ http://emea.ttinteractive.com/TTIDOTNET/Transport/TransportNetBO2/Logout.aspx?returnurl=https://reduslim.at/ https://avtt.ru/bitrix/redirect.php?event1=present_lising_download&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/
2022-09-10 15:49:12
Jamestocky:
176.124.218.105
http://abdoprof.unblog.fr/?wptouch_switch=desktop&redirect=http%3a%2f%2freduslim.at https://dc2b.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ http://www.rostfinance.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ https://sofya.go64.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ https://velo-pro.shop/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/
2022-09-10 17:26:37
Jamestocky:
176.124.218.105
https://mlptv1zmuxly.i.optimole.com/otRbn7g-_s0-eqQV/w:auto/h:auto/q:auto/https://reduslim.at/ https://jumpica.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ http://tak.s16.xrea.com/blog/index.cgi?mode=jump&url=https://reduslim.at/ http://as.sandbox.google.com.pe/url?q=http%3A%2F%2Freduslim.at https://images.google.co.jp/url?q=https://reduslim.at/
2022-09-10 22:11:58
Jamestocky:
176.124.218.105
http://vmela.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/ https://realblog.pro/koroleva_tea/?freez=off&pr=koroleva_tea/&dr=aHR0cHM6Ly9yZWR1c2xpbS5hdC8&trf_dt=c2l0ZV9pZD0xNzI5JnVzZXJfaWQ9MTAxOTgmcHJfaWQ9Mjc2OSZ0bT0w&fr=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFnZW50dG9wLnJ1&prm=ZnJlZXo9b2Zm&offer_id=431 https://bezopasnost.mos.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ http://m.infracom.ru/bitrix/rk.php?goto=https://reduslim.at/ http://truck.autoeuro.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/
2022-09-10 23:45:29
AndreWeems:
178.159.37.60
https://molnupiravir.life/# molnupiravir nz
2022-09-11 00:41:49
Jamestocky:
176.124.218.105
http://house.sandbox.google.com.pe/url?q=https%3A%2F%2Freduslim.at http://kourandartavignon.unblog.fr/?wptouch_switch=desktop&redirect=http%3a%2f%2freduslim.at https://kr-presnya.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ http://alt1.toolbarqueries.google.com.af/url?q=https://reduslim.at/ http://www.ville.laval.qc.ca/wlav2/wlav.w3_pub.initSession?url=http%3a%2f%2freduslim.at
2022-09-11 01:20:10
Jamestocky:
176.124.218.105
https://oversea.cnki.net/kcms/logout.aspx?url=https://reduslim.at/ https://45.staikudrik.com/index/d5?diff=0&utm_source=ogdd&utm_campaign=26607&utm_content=&utm_clickid=q88wcgo0scw48ow8&aurl=https%3A%2F%2Freduslim.at&an=&utm_term=&site=&darken=1&allFull=0&isubs=0 https://aquaterm31.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ https://www.1000ideas.ru:443/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ https://panarmenian.net/eng/tofv?tourl=https://reduslim.at/
2022-09-11 02:36:30
JesseHug:
176.124.218.105
2022-09-11 12:12:00
DennisShini:
178.159.37.105
https://molnupiravir.life/# mulnupiravir
2022-09-11 13:36:20
Robertguess:
176.124.218.105
<a href=glasnarod.ru/anonsy-i-obyavleniya/h1-luchshe-zakazat-kontrolnuju-rabotu-chem-delat-samomu-h1/>glasnarod.ru/anonsy-i-obyavleniya/h1-luchshe-zakazat-kontrolnuju-rabotu-chem-delat-samomu-h1/</a>
2022-09-11 15:42:20
Rudolphcet:
176.124.218.105
<a href=https://www.oreanda.ru/gosudarstvo/rosobnadzor-nazval-repetitorstvo-dobrovolnym-vyborom-roditeley/article1357786/>https://www.oreanda.ru/gosudarstvo/rosobnadzor-nazval-repetitorstvo-dobrovolnym-vyborom-roditeley/article1357786/</a>
2022-09-11 19:07:09
DennisShini:
178.159.37.105
https://paxlovid.best/# paxlovid zulassung
2022-09-12 00:05:47
Wayneclern:
176.124.218.105
Когда вы боретесь с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, вам может казаться, что конца не видно, но вы не должны страдать в одиночестве. Сегодня существует множество вариантов лечения, которые помогут вам излечиться от алкоголизма и вернуться к здоровой и полноценной жизни. Различные факторы, такие как история болезни, система поддержки и личная мотивация, могут сыграть свою роль в успехе вашего выздоровления. Лечение должно проходить под наблюдением группы медицинских специалистов в реабилитационном центре. По всей стране в центрах лечения алкоголизма работают профессионалы, которые проведут вас через все этапы процесса выздоровления - от детоксикации до жизни после реабилитации. Считайте их своей круглосуточной системой поддержки, которая будет радоваться вашим успехам и вместе с вами преодолевать любые трудности. Помните, что преодоление алкоголизма - это процесс. Менее половины людей рецидивируют после достижения одного года трезвости. Это число уменьшается до менее 15% после пяти лет трезвости. Чтобы получить наибольшие шансы на долгосрочную трезвость после завершения стационарной или амбулаторной программы, вам следует участвовать в местных группах поддержки и продолжать консультации. Лечение алкоголизма - это инвестиция в ваше будущее. Оно изменит к лучшему не только вашу жизнь, но и жизнь окружающих вас людей, таких как члены семьи и друзья. <a href=http://wmmuch.com/505-alkogolnaya-zavisimost.html>http://wmmuch.com/505-alkogolnaya-zavisimost.html</a>
2022-09-12 17:18:35
Jamestocky:
176.124.218.105
https://smaslom.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/ https://li659-71.members.linode.com/?URL=reduslim.at https://arhvest.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/ http://www.local.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=reduslim.at https://www.litokol.ru/bitrix/rk.php?goto=https://reduslim.at/
2022-09-12 22:23:43
Jamestocky:
176.124.218.105
http://2teh.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ https://xn--c1adjbaairkmgqoa.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/ https://community.freeriderhd.com/redirect/?url=https://reduslim.at/ http://shop3.yohnseoul2.cafe24.com/member/login.html?returnUrl=https://reduslim.at/ https://www.euroflett.ru/bitrix/rk.php?goto=https://reduslim.at/
2022-09-12 23:51:29
Jamestocky:
176.124.218.105
https://ufl-csm.symplicity.com/track/fd54338bda81076048086112118993cb/2191515309/realurl=http:/reduslim.at https://www.yarobleirc.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ https://knp24.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/ http://emea.ttinteractive.com/TTIDOTNET/Transport/TransportNetBO2/Logout.aspx?returnurl=https://reduslim.at/ https://www.daarulilmi.or.id/librari/share/index.php?url=https://reduslim.at/
2022-09-13 01:20:51
JasonBloge:
178.159.37.105
https://stromectol1st.com/# stromectol ivermectin buy
2022-09-13 02:20:34
Jamestocky:
176.124.218.105
https://www.jove.com/api/articles/v0/forwardurl.php?id=2586&url=https://reduslim.at/ http://xn--80abihmrog9evc.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ http://government.sandbox.google.com.pe/url?q=https%3A%2F%2Freduslim.at http://joelle.gerardi.free.fr/annuaire/clic.php?&cat=genealogie&url=reduslim.at https://maps.google.co.zm/url?sa=j&source=web&rct=j&url=https://reduslim.at/
2022-09-13 02:55:07
Willieton:
178.159.37.60
https://stromectol1st.com/# how does ivermectin work
2022-09-13 08:58:19
RobertBloky:
176.124.218.105
<a href=https://mastodon.cloud/@lawpickle46/>Click here to visit</a>
2022-09-13 12:42:13
RobertBloky:
176.124.218.105
<a href=http://www.4mark.net/story/6023623/furniture-movers-calgary>Click here to visit</a>
2022-09-13 14:22:47
ScottTinty:
178.159.37.105
ivermectin (stromectol <a href=" https://stromectol1st.com/# ">stromectol price in india</a>
2022-09-13 18:35:35
RobertBloky:
176.124.218.105
<a href=https://www.beatstars.com/openningtimeinfo1fv>Click here to visit</a>
2022-09-13 19:41:06
Eugenerap:
178.159.37.44
ivermectin for cats dosage in ml <a href=" https://stromectol1st.com/# ">ivermectin dose for rabbits</a> https://stromectol1st.com/# ivermectin for cows
2022-09-14 03:18:15
ScottTinty:
178.159.37.105
stromectol without prescription <a href=" https://stromectol1st.com/# ">stromectol without prescription</a>
2022-09-14 05:09:18
DavidHox:
178.159.37.142
ivermectin 5 mg <a href=" https://stromectol1st.com/# ">ivermectin 3mg tablets price</a>
2022-09-14 17:55:27
JasonBloge:
178.159.37.105
https://stromectol1st.com/# stromectol prioderm
2022-09-14 20:19:40
AllenSceve:
178.159.37.44
ivermectin horse paste ingredients <a href=" https://stromectol1st.com/# ">mebendazole vs ivermectin</a> https://stromectol1st.com/# is ivermectin
2022-09-14 20:36:59
Robertdyede:
178.159.37.60
canadian pharmacy <a href=" https://drugsfromcanada.icu/# ">canadian drug prices</a> https://drugsfromcanada.icu/# non prescription ed pills <a href=https://clomid.pro/#>generic clomid for sale</a> clomid for sale in usa
2022-09-15 01:16:08
Arthurfax:
178.159.37.105
https://clomid.pro/# buy clomiphene online <a href=https://doxycycline.pro/#>doxycycline tablets online india</a> cost of doxycycline 40 mg
2022-09-15 01:35:40
Arthurfax:
178.159.37.105
https://doxycycline.pro/# doxycycline tablets cost <a href=https://drugsfromcanada.icu/#>prescription drugs</a> canadian online drugs
2022-09-15 12:18:11
Jasonwat:
176.124.218.105
<a href=https://exchanger24.org/>Exchanger24</a>
2022-09-15 20:56:03
Jasonwat:
176.124.218.105
<a href=https://exchanger24.org/>Exchanger24</a>
2022-09-15 21:56:09
Jasonwat:
176.124.218.105
<a href=https://exchanger24.org/>Exchanger24</a>
2022-09-15 22:50:33
Jasonwat:
176.124.218.105
<a href=https://exchanger24.org/>Exchanger24</a>
2022-09-15 23:41:22
Jasonwat:
176.124.218.105
<a href=https://exchanger24.org/>Exchanger24</a>
2022-09-16 00:34:29
Jasonwat:
176.124.218.105
<a href=https://exchanger24.org/>Exchanger24</a>
2022-09-16 01:28:14
MichaelENEMN:
178.159.37.142
cheap pet meds without vet prescription <a href=" https://drugsfromcanada.icu/# ">buy prescription drugs online legally</a>
2022-09-16 01:30:03
Jasonwat:
176.124.218.105
<a href=https://exchanger24.org/>Exchanger24</a>
2022-09-16 02:20:01
Jasonwat:
176.124.218.105
<a href=https://exchanger24.org/>Exchanger24</a>
2022-09-16 03:13:08
Jasonwat:
176.124.218.105
<a href=https://exchanger24.org/>Exchanger24</a>
2022-09-16 04:08:39
Jasonwat:
176.124.218.105
<a href=https://exchanger24.org/>Exchanger24</a>
2022-09-16 05:01:31
Jasonwat:
176.124.218.105
<a href=https://exchanger24.org/>Exchanger24</a>
2022-09-16 05:56:57
MichaelENEMN:
178.159.37.142
mail order prescription drugs from canada <a href=" https://24hr-pharmacy.top/# ">prescription drugs from canada online</a>
2022-09-17 21:10:54
Arthurfax:
178.159.37.105
https://drugsfromcanada.icu/# buy prescription drugs without doctor <a href=https://clomid.pro/#>buy clomid</a> buy clomiphene
2022-09-17 22:19:49
Robertdyede:
178.159.37.60
best canadian online pharmacies <a href=" https://24hr-pharmacy.top/# ">canadian pharmacies not requiring prescription</a> https://ed-pills.xyz/# treatments for ed <a href=https://drugsfromcanada.icu/#>buy prescription drugs from canada cheap</a> cvs prescription prices without insurance
2022-09-18 05:51:38
MichaelENEMN:
178.159.37.142
canadian pharmacies not requiring prescription <a href=" https://24hr-pharmacy.top/# ">canadian pharmacies not requiring prescription</a>
2022-09-18 06:41:49
Arthurfax:
178.159.37.105
https://clomid.pro/# where to buy clomid canada <a href=https://doxycycline.pro/#>doxycycline 200</a> how much is doxycycline cost
2022-09-19 09:20:00
Arthurfax:
178.159.37.105
https://ed-pills.xyz/# non prescription erection pills <a href=https://clomid.pro/#>buy clomid</a> generic clomid for sale
2022-09-19 20:00:29
Charlestrurb:
178.159.37.44
https://erectionpills.top/# best erection pills
2022-09-20 19:34:43
MichaelHex:
178.159.37.60
<a href=https://antibioticwithoutpresription.shop/#>zithromax 500 without prescription</a> zithromax online no prescription
2022-09-21 06:43:33
TimothyBes:
95.142.46.164
<a href=https://unsplash.com/@calgarymovers/>high level movers</a>
2022-09-21 07:43:07
Jacobfut:
178.159.37.182
buy amoxicillin without prescription <a href=" https://antibioticwithoutpresription.shop/# ">purchase amoxicillin online without prescription</a> https://erectionpills.top/# ed pills otc
2022-09-21 15:48:04
Jacobfut:
178.159.37.182
top erection pills <a href=" https://erectionpills.top/# ">erection pills viagra online</a> https://antibioticwithoutpresription.shop/# bactrim and sepra without a presription
2022-09-21 17:09:57
TimothyBes:
95.142.46.164
<a href=http://www.bcsnerie.com/members/calgarymovers/activity/2804204/>high level movers</a>
2022-09-21 17:23:50
MichaelHex:
178.159.37.60
<a href=https://antibioticwithoutpresription.shop/#>zithromax prescription in canada</a> amoxicillin 500mg no prescription
2022-09-24 20:45:52
Jasonhoupt:
178.159.37.142
cost of amoxicillin prescription <a href=" https://antibioticwithoutpresription.shop/# ">cheap zithromax pills</a>
2022-09-25 14:51:13
Jacobfut:
178.159.37.182
cheap amoxicillin 500mg <a href=" https://antibioticwithoutpresription.shop/# ">bactrim antibiotic online prescriptions</a> https://erectionpills.top/# medications for ed
2022-09-26 01:57:34
Jacobfut:
178.159.37.182
no prescription pharmacy paypal <a href=" https://pharmacywithoutprescription.best/# ">canadian pharmacy coupon</a> https://pharmacywithoutprescription.best/# cheapest pharmacy for prescription drugs
2022-09-26 03:19:02
MichaelHex:
178.159.37.60
<a href=https://antibioticwithoutpresription.shop/#>bactrim antibiotic online prescriptions</a> amoxicillin without prescription
2022-09-28 09:04:41
Jacobfut:
178.159.37.182
erection pills that work <a href=" https://erectionpills.top/# ">ed meds</a> https://antibioticwithoutpresription.shop/# bactrim without a prescription
2022-09-28 11:09:43
Jasonhoupt:
178.159.37.142
new ed pills <a href=" https://erectionpills.top/# ">male erection pills</a>
2022-09-28 13:46:38
FrankGen:
95.142.46.164
http://images.google.com.kh/url?q=https://rraorra.com/ https://realblog.pro/koroleva_tea/?freez=off&pr=koroleva_tea/&dr=aHR0cHM6Ly9ycmFvcnJhLmNvbS8&trf_dt=c2l0ZV9pZD0xNzI5JnVzZXJfaWQ9MTAxOTgmcHJfaWQ9Mjc2OSZ0bT0w&fr=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFnZW50dG9wLnJ1&prm=ZnJlZXo9b2Zm&offer_id=431 http://pu.mtas.ru/bitrix/rk.php?goto=https://rraorra.com/ https://www.tennisexplorer.com/redirect/?url=https://rraorra.com/ http://images.google.ru/url?q=https://rraorra.com/
2022-09-28 20:55:26
FrankGen:
95.142.46.164
https://omsk.vorota-vsem.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://rraorra.com/ https://image.google.ac/url?rct=j&sa=t&url=https://rraorra.com/ https://chatovod.ru/account/login/?return_to=https%3A%2F%2Frraorra.com https://www.ob.websender.ru:443/redirect.php?url=https://rraorra.com/ http://vladivostok.ordvor.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://rraorra.com/
2022-09-28 23:13:10
FrankGen:
95.142.46.164
https://29.xg4ken.com/media/redir.php?prof=48&camp=1575&affcode=kw1078073&cid=17212662968&networkType=search&url%5B%5D=https://rraorra.com/ http://irbis.com/bitrix/click.php?goto=https://rraorra.com/ https://mlhi4isjfezb.i.optimole.com/hthEyrc-UsE0G_33/w:auto/h:auto/q:auto/https://rraorra.com/ https://aurusmotors.com/bitrix/redirect.php?goto=https://rraorra.com/ https://feedreader.com/observe/external?url=https://rraorra.com/
2022-09-29 01:35:03
FrankGen:
95.142.46.164
http://respublika-mariy-yel.gruzovik.ru/autocdata.ashx?placeid=246&id=21193&url=http%3a%2f%2frraorra.com https://www.ronl.org/redirect?url=https://rraorra.com/ https://drive.sandbox.google.be/url?sa=i&url=https://rraorra.com/ http://www.tarc.or.th/sites/all/modules/pubdlcnt/pubdlcnt.php?file=http%3a%2f%2frraorra.com&nid=89 https://gorsovetnsk.ru/bitrix/rk.php?goto=https://rraorra.com/
2022-09-29 04:02:37
DonaldToorn:
77.232.40.33
2022-10-03 01:45:12
Michaelisozy:
178.159.37.142
https://stromectolivermectin.pro/# acne minocycline
2022-10-03 14:15:59
LeroyWiple:
178.159.37.182
https://buysildenafil.best/# generic sildenafil tablets
2022-10-04 07:45:48
LeroyWiple:
178.159.37.182
https://buysildenafil.best/# buy sildenafil from canada cheap
2022-10-04 10:14:03
Rickyartit:
178.159.37.60
https://buytadalafil.icu/# online pharmacy tadalafil 20mg
2022-10-04 16:01:30
Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
  • 2015-02-07
Эрэн сурвалжилж байна