/ Иргэдийг хүлээн авах хуваарь / Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай

 МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2000 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдөр

 

Улаанбаатар хот  

 

АРХИДАН СОГТУУРАХТАЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ

/Шинэчилсэн найруулга/

 


НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Нийтлэг үндэслэл  

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

1.1. Энэ хуулийн зорилт нь согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх, импортлох, худалдах /үйлчлэх/, хэрэглэх, архидан согтуурахтай тэмцэх, архидан согтуурахаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл. Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль тогтоомж

2.1. Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль тогтоомж нь энэ хууль, хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

З дугаар зүйл. Согтууруулах ундаа

3.1.Хүнсний зориулалтын түүхий эдээр үйлдвэрлэсэн спирт, бүх төрлийн архи, 2 хувиас дээш этилийн спирт агуулсан дарс, пиво, сүүн бүтээгдэхүүнээр нэрсэн шимийн архи согтууруулах ундаанд хамаарна.

 


ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ, импорт

4 дүгээр зүйл. Үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл

4.1. Сүүн бүтээгдэхүүнээр нэрсэн шимийн архинаас бусад согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийг хүнсний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон мэргэжлийн хяналтын байгууллагын санал, дүгнэлтийг үндэслэн Засгийн газар олгож, хүчингүй болгоно.

Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хяналт тавих чиг үүргийг хүнсний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хэрэгжүүлнэ.

Сүүн бүтээгдэхүүнээр нэрсэн шимийн архи үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийг мэргэжлийн хяналтын байгууллагын санал, дүгнэлтийг үндэслэн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга олгож, сунгаж, хүчингүй болгоно.

/Энэ хэсгийг 2003 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

4.2. Зөвшөөрөлд согтууруулах ундааны нэр төрөл, үйлдвэрлэх арга хэрэгсэл, түүхий эд, үйлдвэрийн байршлыг болон хүчин чадлыг заана.

/Энэ хэсэгт 2003 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

4.3.Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх зөвшөөрлийг сум, дүүргийн Засаг даргын санал, мэргэжлийн хяналтын байгууллагын санал, дүгнэлтийг үндэслэн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, чөлөөт бүсэд тухайн чөлөөт бүсийн захирагч олгоно.

/Энэ хэсэгт 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2015 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

4.4. Худалдаа үйлчилгээнд улсын техникийн зохицуулалт, стандартын шаардлага хангасан, чанар, аюулгүй байдлыг баталгаажуулсан, тохирлын гэрчилгээ авсан согтууруулах ундааг нийлүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2003 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

4.5. Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл шинээр эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг төсөл сонгон шалгаруулах үндсэн дээр олгоно. Төсөл сонгон шалгаруулах болон үйлдвэрлэлд хяналт тавих журмыг хүнсний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална.

/Энэ хэсгийг 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ хэсэгт 2003 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

4.6. Сүүн бүтээгдэхүүнээр нэрсэн шимийн архинаас бусад согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлд заасан баримт бичгээс гадна дор дурдсан баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

4.6.1. согтууруулах ундааны үйлдвэрийн төслийн баримт бичиг;

4.6.2. аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан сүүлийн 3 жилийн санхүүгийн тайлан;

4.6.3. үйлдвэрийн байрны талаарх мэргэжлийн хяналтын байгууллагын дүгнэлт.

4.6.4. татварын албаны санал, тодорхойлолт.

/Энэ заалтыг 2003 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ хэсгийг 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

4.7. Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийг 3 жилийн хугацаагаар, согтууруулах ундаа импортлох, худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг 2 жилийн хугацаагаар олгож, мөн хугацаагаар тус тус сунгана.

/Энэ хэсгийг 2003 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

4.8. Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх, импортлох, худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгахад Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн1 6.3, 6.4-т заасан журмыг баримтална.

/Энэ хэсгийг 2003 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

5 дугаар зүйл. Үйлдвэрлэх, импортлох журам

5.1. Хүнсний зориулалтын бус түүхий эдээр болон эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр согтууруулах ундаа үйлдвэрлэхийг хориглоно.

 5.2. Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэлийг шугамын оролт, гаралтыг тоолууржуулсан зориулалтын төхөөрөмжөөр, технологийн горим, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан нөхцөлд батлагдсан стандартын дагуу явуулна.

/Энэ хэсгийг 2003 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

5.3. Согтууруулах ундааны шошго дээр барааны тэмдэг, оноосон нэр, улсын стандарт, найрлага, хатуулаг, нэр төрөл, үйлдвэрлэсэн газар, он, сар, өдрийг, шил, сав, хайрцаг дээр эрүүл мэндийн анхааруулга, агуулагдах стандарт хэмжээг заасан байна.

/Энэ хэсгийг 2003 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

5.4. Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл эрхлэх зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж уул зөвшөөрлийг бусдад шилжүүлэх, үйлдвэрийн байршлыг өөрчлөхийг хориглоно.

5.5. Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэлийг хүүхдийн цэцэрлэг, бүх шатны сургууль, эмнэлэг, оюутан, сурагчдын хичээлийн болон нийтийн байр, орон сууц, түүний орц, хонгилд явуулахыг хориглоно.

5.6. Гадаад улсаас импортлох согтууруулах ундааны чанар, аюулгүй байдлын үзүүлэлтийг тогтоосон техникийн зохицуулалтын баримт бичгийг худалдааны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

/Энэ хэсгийг 2003 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

5.7. Импортолж болох согтууруулах ундааны жагсаалтыг батлахдаа согтууруулах ундааны нэр, төрөл, олон улсын стандарт, дээд ангиллын зэрэг, хатуулгийг тодорхой заана.

5.8. Импортолж болох согтууруулах ундааны жагсаалтад орсон бүтээгдэхүүнийг импортлохдоо дээжийг нь стандартчилал, эрүүл ахуйн мэргэжлийн хяналтын байгууллагаар урьдчилан шинжлүүлж, хилийн болон гаалийн эрүүл ахуйн хяналт шалгалт хийлгүүлэн баталгаажуулсан байна.

5.9. Импортолж болох согтууруулах ундааны жагсаалтад ороогүй согтууруулах ундааг улсын хилээр оруулах, худалдах, түүгээр үйлчлэхийг хориглоно.

5.10. Согтууруулах ундааг импортлох, экспортлох, реэкспортлохдоо зөвхөн гаалийн төв байгууллагаас нэр заан тогтоосон боомтоор улсын хилээр нэвтрүүлнэ.

5.11. Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж нь согтууруулах ундааны нэр, савлалтын хэмжээг татварын албанд мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсгийг 2003 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

51 дугаар зүйл. Спиртийн хуваарилалт, олголт, зарцуулалт, түүнд хяналт тавих журам  

51.1. Хүнсний болон техникийн зориулалтаар ашиглах спиртийн хуваарилалт, олголт, зарцуулалт, түүнд хяналт тавих журмыг хүнсний, хууль зүйн, санхүү, эдийн засгийн болон эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална.

/Энэ зүйлийг 2003 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

6 дугаар зүйл. Худалдах, үйлчлэх журам

6.1. Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын зөвшөөрөлгүйгээр, эсхүл зөвшөөрөлд зааснаас бусад газарт болон гар дээрээс согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхийг хориглоно.

/Энэ хэсэгт 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

6.2. Энэ хуулийн 5.1; 5.2; 5.3; 5.8; 5.9; 5.10-т заасан журмыг зөрчиж үйлдвэрлэсэн буюу импортолсон, эсхүл хяналтын шинжилгээ хийлгээгүй согтууруулах ундааг худалдаа, үйлчилгээнд гаргахыг хориглоно.

6.3. Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх зөвшөөрлийг бусдад шилжүүлэх, мөн зөвшөөрөл олгосон эрх бүхий байгууллагад урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр худалдаа, үйлчилгээ явуулах байршлаа өөрчлөхийг хориглоно.

/Энэ хэсгийг 2003 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

6.4. Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх цэгийн тоо, төрлийн талаарх нормативыг тухайн орон нутгийн хүн амын тоо, үйлчилгээний хүрээ, эрүүл мэнд, соёлын байгууллага, оюутан, сурагчдын хичээлийн болон нийтийн байрны байршлыг харгалзан худалдааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тогтооно.

/Энэ хэсгийг 2003 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

 


ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ  
Согтууруулах ундааны хэрэглээнд тавих шаардлага

7 дугаар зүйл. Согтууруулах ундаа хэрэглэх, худалдах, түүгээр үйлчлэхэд хориглох зүйл

7.1. Дараахь газарт согтууруулах ундаа хэрэглэх, худалдах, түүгээр үйлчлэхийг хориглоно:

7.1.1. төрийн болон төрийн бус байгууллагын албан байр;

7.1.2. согтууруулах ундаагаар үйлчлэх зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжээс бусад аж ахуйн нэгжийн албан болон үйлдвэрлэлийн байр;

7.1.3. хүүхдийн цэцэрлэг, бүх шатны сургууль, эмнэлэг, сувиллын газар;

7.1.4. оюутан, сурагчдын хичээлийн болон нийтийн байр;

7.1.5. орон сууцны орц, хонгил;

7.1.6. гудамж, талбай, цэцэрлэг;

7.1.7. галт тэрэг, авто тээвэр, усан болон нисэх онгоцны буудлын зөвшөөрөгдсөн цэгээс бусад газар;

7.1.8. нийтийн тээвэр, хүнсний болон барааны зах, худалдаа, үйлчилгээний газар зэрэг олон нийтийн газрын зөвшөөрөгдсөн цэгээс бусад газарт.

7.2. Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх, худалдах, түүгээр үйлчлэх зөвшөөрөлтэй газарт дараахь зүйлийг хориглоно:

7.2.1. согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх, тээвэрлэх, хадгалах, борлуулах, худалдах, түүгээр үйлчлэх ажилд 18 нас хүрээгүй хүн авч ажиллуулах;

7.2.2. 21 нас хүрээгүй, эсхүл согтуу хүнд согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх.

/Энэ заалтад 2003 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

7.3. Дараахь хүмүүст согтууруулах ундаа хэрэглэхийг хориглоно:

7.3.1. тээврийн хэрэгсэл жолоодож яваа хүн;

7.3.2. 21 нас хүрээгүй хүн.

/Энэ заалтад 2003 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

7.4. Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэх, бусдыг шахаж согтоох, түүнчлэн 21 нас хүрээгүй хүнийг уруу татаж согтууруулах ундаа уулгахыг хориглоно.

/Энэ заалтад 2003 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

7.5. Согтууруулах ундаагаар шагнаж урамшуулах, цалин хөлс орлуулахыг хориглоно.

7.6. Согтууруулах ундааны шошгыг дуурайлган үйлдэх, хууль бусаар хэрэглэх, худалдахыг хориглоно.

7.7. Согтууруулах ундаагаар үйлчлэх зөвшөөрөлтэй зоогийн болон шөнийн цэнгээний газрыг хүүхдийн цэцэрлэг, бүх шатны сургууль, эмнэлэг, үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллага, оюутан, сурагчдын хичээлийн болон нийтийн байр, орон сууц, түүний суурийн давхар /зориудаар тохижуулснаас бусад/-т ажиллуулахыг хориглоно.

7.8. Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх зөвшөөрөлтэй худалдаа, үйлчилгээний газарт 00-06 цагт согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхийг хориглоно.

/Энэ хэсгийг 2003 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

8 дугаар зүйл. Согтууруулах ундаа хэрэглэх боломж олгохыг хориглох

8.1. Сургуулийн сурагч, 18 нас хүрээгүй хүмүүст согтууруулах ундаа хэрэглэх боломж олгохыг санаачлан зохион байгуулах, энэ зорилгоор орон байр ашиглуулах, мөнгөн туслалцаа үзүүлэхийг тэдгээрийн эцэг, эх, төрөл садан, асран хамгаалагчид болон багш нарт хориглоно.

 


ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Архидан согтуурахтай хийх тэмцэл

9 дүгээр зүйл. Архидан согтуурахын эсрэг сурталчилгаа

9.1. Архидан согтуурахтай тэмцэх, түүний хор уршгийг олон нийтэд ойлгуулан таниулах талаар төрийн захиргааны төв болон орон нутгийн захиргааны байгууллага, эрүүл мэнд, хэвлэл мэдээлэл, соёл, боловсролын байгууллага бүх төрлийн сурталчилгаа явуулах үүрэгтэй.

9.2. Дараахь хэлбэрээр согтууруулах ундаа сурталчлахыг хориглоно:

 9.2.1. согтууруулах ундаа болон согтууруулах ундааны үйлдвэрийн нэр, тэмдэг, зураг ашиглах замаар согтууруулах ундааг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэл, кино, интернэт, ханын самбар, зурагт хуудас, зар чимэглэл, зорчигчийн тийз болон бусад биет байдлаар гаргах;

 9.2.2.энэ хуулийн 7.3.2-т заасан этгээдэд согтууруулах ундаа хэрэглэхийг зааж сургах;

 9.2.3.согтууруулах ундаа үйлдвэрлэгч нь өөрийн аж ахуйн нэгжийн нэртэй ижил нэрээр нэрлэсэн согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх;

 9.2.4.согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл, импорт, экспорт эрхэлдэг, согтууруулах ундаа борлуулдаг хуулийн этгээд өөрийн бүтээгдэхүүнийг сурталчлах, нэрийг нь олонд таниулах, борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлэх зорилгоор соёл, урлаг, спортын болон бусад олон нийтийн арга хэмжээнд ивээн тэтгэгчээр оролцох, төрөл бүрийн хандив, тусламж, тэтгэлэг үзүүлэх;

 9.2.5.эд бараа, хувцас, хэрэглээний зүйлд согтууруулах ундаа болон согтууруулах ундааны зураг, нэр, тэмдэг хэрэглэх;

 9.2.6.согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйлчилгээний талаар төрөл бүрийн сугалаа, хонжвор, аливаа хэлбэрийн урамшуулалт худалдаа явуулах.

/Энэ заалтыг 2003 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

9.2.7.Зар сурталчилгааны тухай хуулийн 141 дүгээр зүйлд зааснаас бусад тохиолдолд 18 хувь хүртэл этилийн спирт агуулсан дарс, пиво, шимийн архины зар сурталчилгааг явуулах.

/Энэ заалтад 2009 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

9.3. Согтууруулах ундааны зар сурталчилгааны материалыг улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглоно.

/Энэ хэсгийг 2003 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

9.4. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага согтууруулах ундааны хор уршиг, хэрэглээний эсрэг сурталчилгааг ивээн тэтгэж болно.

/Энэ хэсгийг 2003 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

10 дугаар зүйл. Стандартын шаардлага хангаагүй согтууруулах ундааг нийтэд мэдээлэх

10.1. Эрх бүхий байгууллагын шалгалт, шинжилгээгээр хүний амь нас, эрүүл мэндэд хортой болох нь тогтоогдсон, стандартын шаардлага хангаагүй согтууруулах ундааны хор хөнөөлийн тухай мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд шуурхай зарлан мэдэгдэнэ.

10.2. Стандартын шаардлага хангаагүй согтууруулах ундааны хор хөнөөлийн талаархи мэдээллийг бүх төрлийн хэвлэл мэдээллийн байгууллага саадгүй хүлээн авч, нийтэд түгээх үүрэгтэй.

11 дүгээр зүйл. Албадан эрүүлжүүлэх

11.1. Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг албадан эрүүлжүүлэх ажиллагааг хуулиар зохицуулна.

/Энэ зүйлийг 2003 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

12 дугаар зүйл. Эмчилгээ

12.1. Архинд донтох өвчтэй болсон этгээд өөрийн санаачилгаар эмнэлгийн байгууллагад хандаж сайн дурын үндсэн дээр эмчлүүлэх хүсэлт гаргасан тохиолдолд түүнд ердийн журмаар эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлнэ.

12.2. Архинд донтох өвчтэй нь эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлтээр тогтоогдсон боловч сайн дураар эмчлүүлэхээс зайлсхийсэн этгээдийг шүүхийн шийдвэрээр албадан эмчлэхтэй холбогдсон харилцааг Согтуурах, мансуурах донтой өвчтэй хүмүүсийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх, албадан хөдөлмөр хийлгэх тухай хуулиар зохицуулна.

13 дугаар зүйл. Архидан согтуурахтай тэмцэх олон нийтийн үүсгэл, санаачилгыг дэмжих

13.1. Архидан согтуурахтай тэмцэх зорилго бүхий олон нийтийн үүсгэл санаачилгыг төрийн болон төрийн бус байгууллага дэмжин туслах үүрэгтэй.

131 дугаар зүйл. Хураагдсан спирт, согтууруулах ундаанд шинжилгээ хийх, түүнийг борлуулах, устгах

131.1. Эрүүгийн хуулийн2 161, 175 дугаар зүйл, Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн3 42 дугаар зүйлд заасан гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн болон энэ хуулийг зөрчсөний улмаас цагдаа, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх, хил хамгаалах, гааль болон мэргэжлийн хяналтын байгууллага, татварын албаны эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэрээр хураагдсан буюу шүүхийн шийдвэрээр хураахаар эцэслэн шийдвэрлэгдсэн согтууруулах ундааг улсын итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжилгээ хийж, дараахь дүгнэлтийн аль нэгийг гаргана:

131.1.1. эрүүл ахуйн аюулгүй үзүүлэлт, стандартын шаардлага хангасан тул хүнсэнд хэрэглэж болох;

131.1.2. техникийн болон хүнсний бус бусад зориулалтаар ашиглах;131.1.3. энэ хуулийн 131.1.1, 131.1.2-т заасан зориулалтаар ашиглах шаардлага хангахгүй.

131.2. Согтууруулах ундааг хураах, шинжилгээ хийх, улсын орлого болгож борлуулах журмыг Засгийн газар батална.

131.3. Энэ хуулийн 131.1.3-д заасан согтууруулах ундааг устгах журмыг хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн, Улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч болон Улсын ерөнхий прокурор хамтран батална.

/Энэ заалтад 2012 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ зүйлийг 2003 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

13 2 дугаар зүйл. Архидан согтуурахтай тэмцэх сан

132.1. Архидан согтуурахтай тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Архидан согтуурахтай тэмцэх сан /цаашид “сан” гэх/-г байгуулна.

132.2. Сангийн хөрөнгө нь дор дурдсан эх үүсвэрээс бүрдэнэ:

132.2.1. архидан согтуурахтай тэмцэх ажлыг дэмжиж иргэд, төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, түүнчлэн олон улсын болон гадаадын байгууллага, иргэд, харьяалалгүй хүнээс үзүүлсэн хандив, тусламжийн хөрөнгө;

132.2.2. Монгол Улсын хууль тогтоомжид үл харшлах бусад орлого.

 132.3. Сангийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, дүрмийг Монгол Улсын Засгийн газар батална.

 132.4. Сангийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай үед төрөөс дэмжлэг үзүүлж болно.

132.5. Архидан согтуурахтай тэмцэх ажлыг дэмжиж иргэд, төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, түүнчлэн олон улсын болон гадаадын байгууллага, иргэд, харьяалалгүй хүмүүсээс үзүүлсэн хандив, тусламжийн хөрөнгө, бусад орлогыг сангийн дансанд бүртгэнэ.

132.6. Сангийн хөрөнгийг сангийн зөвлөлийн шийдвэрийг үндэслэн дараахь зориулалтаар зарцуулна:

132.6.1. архидан согтуурахтай тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх талаар гарсан хууль тогтоомжийн талаар мэдээлэл, сургалт, сурталчилгаа явуулах;

 132.6.2. архины хэрэглээ, түүнээс үүдэн гарах хүн амын өвчлөл, нас баралт, хүчирхийлэл, осол гэмтлийн нийгмийн зардал, согтууруулах ундааны үйлдвэрлэлийн эдийн засгийн ашиг, зардлын үнэлгээг судлан тогтоож, архидан согтуурахаас сэргийлэх, түүнд хяналт тавих арга замыг тодорхойлох;

 132.6.3. архины хор хөнөөл, хүний эрүүл мэнд, гэр бүл, хамт олон, нийгэмд учрах хор уршиг, түүнээс урьдчилан сэргийлэх болон архины зохистой, соёлтой хэрэглээг олон нийтэд төлөвшүүлэх;

 132.6.4. архинд донтох өвчтэй хүнд үзүүлэх эрүүл мэнд, нийгмийн халамж үйлчилгээг боловсронгуй болгож, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх;

 132.6.5. архидан согтуурах явдалтай тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх ажилд идэвхитэй оролцсон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн үйл ажиллагааг дэмжих, урамшуулах.

/Энэ зүйлийг 2003 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

 


ТАВДУГААР БҮЛЭГ
Бусад

14 дүгээр зүйл. Үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйлчилгээ, хэрэглээнд тавих хяналт

14.1. Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэлд тавих хяналтыг хүнсний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв болон хууль тогтоомжоор тусгайлан эрх олгосон мэргэжлийн хяналтын байгууллага аймаг, нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар хэрэгжүүлнэ.

14.2. Согтууруулах ундааны импортод тавих хяналтыг гаалийн байгууллага болон хилийн эрүүл ахуйн хяналтын алба хэрэгжүүлнэ.

14.3. Согтууруулах ундаа худалдах, хэрэглэх, түүгээр үйлчлэх талаар тогтоосон журмын биелэлтэд дараахь байгууллага, албан тушаалтан энэ хууль, хууль тогтоомжийн бусад актаар олгосон эрх хэмжээний дотор хяналт тавина:

14.3.1. бүх шатны Засаг дарга;

14.3.2. цагдаагийн байгууллага;

14.3.3. аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлага;

14.3.4. эрх бүхий мэргэжлийн хяналтын байгууллага;

14.3.5. хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах төрийн бус байгууллага.

14.4. Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэлт, борлуулалт, импортод хяналт тавих эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны тавьсан хууль ёсны шаардлагыг холбогдох байгууллага, албан тушаалтан нэн даруй биелүүлэх үүрэгтэй.

15 дугаар зүйл. Зөрчлийн талаар мэдээлэл авах

15.1. Согтууруулах ундаа хууль бусаар үйлдвэрлэсэн, улсын хилээр нэвтрүүлсэн, борлуулсан зөрчлийн талаар мэдээллийг төрийн эрх бүхий байгууллага иргэнээс төлбөртэй авч болно. Иргэнээс төлбөртэй мэдээлэл авахад Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль1-ийн 14 дүгээр зүйлийг баримтална.

16 дугаар зүйл. Хариуцлага

16.1. Энэ хуулийг зөрчсөн этгээдэд дараахь захиргааны шийтгэл ногдуулна:

 16.1.1. энэ хуулийн 4.4, 4.5-д заасныг зөрчсөн бол аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 200000-250000 төгрөгөөр торгож, уул согтууруулах ундаа болон хууль бусаар олсон орлогыг хурааж, согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох;

16.1.2. энэ хуулийн 5.1, 5.2, 5.5, 51.1-д заасныг зөрчсөн бол согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгож, уул согтууруулах ундаа, хууль бусаар олсон орлого болон согтууруулах ундаа үйлдвэрлэхэд ашигласан тоног төхөөрөмж, байрыг хураах;

 Тайлбар: энэ хуулийг зөрчиж согтууруулах ундаа үйлдвэрлэж байгааг мэдэж байсан өмчлөгчийн тоног төхөөрөмж, байрыг хураана. Энэ тайлбар нь энэ хуулийн 16.1.4-т нэгэн адил хамаарна.

16.1.3. энэ хуулийн 5.3, 7.6-д заасныг зөрчсөн бол иргэнийг 35000-50000, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 150000-250000 төгрөгөөр торгож, уул согтууруулах ундаа болон хууль бусаар олсон орлогыг хурааж, согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох;

16.1.4. энэ хуулийн 5.4-д заасныг зөрчиж, согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх зөвшөөрлийг бусдад шилжүүлсэн бол зөвшөөрлийг хүчингүй болгож, 250000 төгрөгөөр торгож, уул зөвшөөрлийг хууль бусаар ашигласан аж ахуйн нэгжийн үйлдвэрлэсэн согтууруулах ундаа, хууль бусаар олсон орлого болон согтууруулах ундаа үйлдвэрлэхэд ашигласан тоног төхөөрөмж, байрыг хураах, зөвшөөрөлд заагдсан үйлдвэрийн байршлыг дур мэдэн өөрчилсөн бол 250000 төгрөгөөр торгож, согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох;

 16.1.5.энэ хуулийн 5.8, 7.7, 7.8-д заасныг зөрчсөн бол иргэнийг 35000-50000, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 200000-250000 төгрөгөөр торгож, уул согтууруулах ундаа болон хууль бусаар олсон орлогыг хурааж, согтууруулах ундаа

 худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгож, уг аж ахуйн нэгж, байгууллагад дахин тусгай зөвшөөрөл олгох хугацааг 2 жилээр түдгэлзүүлэх;

16.1.6. энэ хуулийн 5.9, 5.10-д заасныг зөрчсөн бол уул согтууруулах ундаа болон хууль бусаар олсон орлогыг хурааж хууль бус үйлдэлдээ ашигласан тээврийн хэрэгслийг хураах;

16.1.7.энэ хуулийн 6.1-д заасныг зөрчсөн бол иргэнийг 35000-50000, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 200000-250000 төгрөгөөр торгож, уул согтууруулах ундаа болон хууль бусаар олсон орлогыг хураах;

16.1.8. энэ хуулийн 6.3-т заасныг зөрчиж, согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг бусдад шилжүүлсэн бол 200000 төгрөгөөр торгож, уг зөвшөөрлийг хүчингүй болгох, зөвшөөрлийг хууль бусаар ашигласан аж ахуйн нэгжийн согтууруулах ундаа болон хууль бусаар олсон орлогыг хурааж, 150000-200000 төгрөгөөр торгох;

16.1.9. энэ хуулийн 7.1, 7.2.1, 7.4, 7.5-д заасныг зөрчсөн бол иргэнийг 10000-15000, албан тушаалтныг 45000-60000 төгрөгөөр торгох;

16.1.10. энэ хуулийн 7.2.2-т заасныг зөрчсөн бол аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 150000-200000 төгрөгөөр торгох, энэ зөрчлийг нэг жилийн дотор давтан гаргасан бол 200000-250000 төгрөгөөр торгож, согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох;

16.1.11. энэ хуулийн 8.1-д заасныг зөрчсөн бол иргэнийг 30000-50000, албан тушаалтныг 35000-60000 төгрөгөөр торгох;

16.1.12. энэ хуулийн 9.2, 9.3-т заасныг зөрчсөн бол албан тушаалтныг 35000-60000, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 200000-250000 төгрөгөөр торгож, согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх, импортлох, худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох;

16.1.13. энэ хуулийн 14.4-т заасныг зөрчсөн бол албан тушаалтныг 35000-60000, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 200000-250000 төгрөгөөр торгож, согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх, импортлох, худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох.

 16.2. Энэ хуулийн 4.4, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.9, 5.10, 51.1, 6.1, 6.2, 6.3-д заасныг зөрчсөн бол согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх, худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг дахин олгохгүй. 16.3. Энэ хуулийн 16.1-д заасан захиргааны зөрчлийг эрх бүхий албан тушаалтан дараахь харьяаллаар хянан шийдвэрлэнэ:

16.3.1.шүүгч энэ хуулийн 5.1, 5.4, 5.5, 5.9, 5.10, 51.1, 6.1, 7.7, 8.1, 9.2, 9.3-т заасан зөрчил;

 16.3.2. бүх шатны Засаг дарга энэ хуулийн 5.8, 5.9, 5.10, 51.1, 6.1, 6.3, 7.7, 8.1, 9 дүгээр зүйлд заасан зөрчил;

 16.3.3. цагдаагийн эрх бүхий ажилтан энэ хуулийн 5.З, 5.4, 51.1, 6.1, 7, 8 дугаар зүйл, 9.2, 9.3-т заасан зөрчил;

 16.3.4 хууль тогтоомжоор тусгайлан эрх олгосон улсын байцаагч энэ хуулийн 4.4, 5.1, 5.2, 5.З, 5.4, 5.8, 5.9, 5.10, 51.1, 6.3, 7.1, 7.6, 9.2, 9.3-т заасан зөрчил;

16.3.5. олон нийтийн цагдаагийн ажилтан энэ хуулийн 6.1, 7.1, 7.2, 7.З.2, 7.4, 9.2.2-т заасан 20000 хүртэлх төгрөгийн торгууль ногдуулах зөрчил.

/Энэ заалтад 2013 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

16.4. Үйлдвэрлэх, импортлох, худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох асуудлыг захиргааны зөрчлийг ногдуулах эрх бүхий албан тушаалтны шалгалтын дүн, саналыг үндэслэн уг зөвшөөрлийг олгосон байгууллага шийдвэрлэнэ.

 16.5. Спиртийн хуваарилалт, олголт, зарцуулалт, түүнд хяналт тавих журам зөрчиж олгосон спиртээр үйлдвэрлэсэн согтууруулах ундаанд ногдох онцгой албан татварыг буруутай аж ахуйн нэгж, байгууллага төлнө.

 16.6. Энэ хуулийн 5.1, 6.1-д заасныг зөрчиж үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээг тусгай зөвшөөрөлгүй явуулсан бол тухайн аж ахуйн нэгжийн үндсэн үйл ажиллагааг зогсоох арга хэмжээ авна.

 16.7. Энэ хуулийг зөрчсөн зөрчил бүрийг тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг ноцтой зөрчсөн гэж үзнэ.

/Энэ зүйлийг 2003 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Р.ГОНЧИГДОРЖ  

 1 Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль-“Төрийн мэдээлэл” эмхтгэлийн 2001 оны 6 дугаарт нийтлэгдсэн

2 Эрүүгийн хууль-“Төрийн мэдээлэл” эмхтгэлийн 2002 оны 5 дугаарт нийтлэгдсэн

3 Захиргааны хариуцлагын тухай хууль-“Төрийн мэдээлэл” эмхтгэлийн 1992 оны 4, 5 дугаарт нийтлэгдсэн

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Idink:
221.178.182.102
We need more insgthis like this in this thread.
2015-09-05 16:14:02
Priest:
188.143.232.27
Jeg skal tilbringe sommeren på biblioteket for å skrive maravsoppgtee som skal inn i august. Mens alle andre ferierer skal jeg være nerd. Med denne vesken på skulderen hadde jeg iallefall vært en fabulous nerd! :)
2016-05-19 11:16:36
Jenny:
188.143.234.155
<a href="http://ravsdpwyxht.com">cosndiering</a> the Kinect or Move.Beyond games and price, many features are available on all systems. Netflix now streams movies and television offerings through all three consoles. You can surf the web on all
2016-05-19 17:49:42
Rita:
188.143.232.27
Matka, tak so ho vyskusala aj ja. Mne chutilo velmi, mojmu drahemu vsak pomenej. Rozhodne je to recept, ktory stoji za vykuisanse. Vdaka za receptus. Kk na moj bog, dala som fotecky. http://ylbpcwwqex.com [url=http://ydwhhlswpni.com]ydwhhlswpni[/url] [link=http://rdlviiivcol.com]rdlviiivcol[/link]
2016-05-20 00:23:13
Roxanna:
188.143.234.155
Your post captures the issue <a href="http://torgkir.com">pelfrctey!</a>
2016-05-21 09:38:14
Jenaya:
188.143.232.27
That's a smart way of loinkog at the world. http://grqketccmi.com [url=http://lehyibkkxyv.com]lehyibkkxyv[/url] [link=http://mtssdore.com]mtssdore[/link]
2016-05-22 04:55:40
WbjRY:
45.149.129.163
Drugs information. Brand names. <a href="https://pregabalinfor.top">buy lyrica generic online usa</a> in Canada Actual news about medicament. Read information here.
2021-04-26 11:56:27
JaniceJenry:
45.153.226.4
can you buy cialis over the counter <a href="https://mycialistabs.com/">what doe cialis look like</a> cialis vs.levitra
2021-04-30 12:26:48
Tiffanygoori:
45.149.129.163
cialis 5mg best price <a href="https://toptadalafiltabs.com/">daily cialis</a> cialis discount
2021-05-02 06:22:35
Stellablike:
45.146.231.204
how to write a biographical essay <a href="https://topessaywriterfas.com/">personal essay for college</a> how to write a college english essay
2021-05-04 11:53:10
RebeccaMuT:
45.149.129.163
essay on social service in kannada <a href="http://writemyessayslfd.com/">http://writemyessayslfd.com/</a> writing an essay on customer service
2021-05-06 07:34:41
Francesthoke:
212.60.7.170
viagra cialis levitra <a href="https://mrviagrashop.com">over counter viagra</a> generic viagra online
2021-05-07 00:36:14
MartinaCen:
45.149.129.163
viagra 100mg <a href="https://mysildenafilkr.com/">viagra pills</a> non prescription viagra
2021-05-07 14:24:59
Kathrynprulk:
5.8.51.134
cialis viagra online <a href="http://tadalafilled.com/">canadian pharmacy cialis 20mg</a> price of cialis
2021-05-11 17:00:41
UoyHJ:
45.146.231.204
real estate resume <a href="http://coverletterforresumetop.com/">best way to make a resume</a> investment banking resume
2021-05-11 19:50:33
TcyEM:
45.146.231.204
google docs resume <a href="https://writingacoverletteronline.com/">www.writingacoverletteronline.com</a> good resumes
2021-05-12 23:09:39
MhaNZ:
45.146.231.204
sildenafil 50mg <a href="https://edviagramaster.net/">viagra cost</a> viagra connect usa
2021-05-13 21:40:28
ZwcEL:
5.8.51.134
viagra 100 <a href="https://sildenafilviagratop.com">lady viagra</a> viagra 100mg
2021-05-15 06:32:10
OooCH:
45.153.226.4
lowest price cialis <a href="https://cialisortadalafil.com/">buying cialis cheap</a> cialis not working anymore
2021-05-15 19:09:03
ZreRB:
45.153.226.4
cialis 20 mg <a href="https://topcialistabs.com/">side effects of cialis</a> what doe cialis look like
2021-05-16 19:03:11
GkeKR:
5.8.51.134
Drug information for patients. What side effects can this medication cause? <a href="https://flagyl4u.top">cost of flagyl price</a> in USA Actual what you want to know about medicines. Read information now.
2021-05-18 11:43:43
NfmQO:
45.153.226.4
<a href="https://5bz.ru/">предприятия россии база данных</a>
2021-05-21 17:28:51
VamRG:
5.8.51.134
Medication information sheet. Effects of Drug Abuse. <a href="https://methocarbamol4u.top">buying methocarbamol</a> in the USA All trends of medication. Get information now.
2021-06-02 11:04:30
XhcRP:
45.93.80.143
<a href="https://doxycycline2022.top">buy doxycycline online</a>
2021-12-04 06:24:38
GjyQX:
45.147.0.65
<a href="https://seroquel4all.top">buy seroquel online</a>
2022-01-30 16:11:01
TravisNog:
178.159.37.105
is sildenafil as good as viagra? <a href=" https://edviagralove.com/# ">how to take viagra with water or milk</a> is viagra sold over the counter
2022-03-31 07:24:27
ArtrBoazy:
178.159.37.60
cialis pro <a href=" https://cls20.com/# ">cialis 5mg no prescription</a> cialis experience forum
2022-04-03 20:10:53
StroMit:
178.159.37.60
how long for oral ivermectin to kill lice <a href=" https://stromectolns.com/# ">ivermectin for scabies in humans</a> ivermectin candida
2022-04-06 06:19:13
EdwardEdges:
178.159.37.60
generic cialis cheapest <a href=" http://cialiscnd.com/# ">buying cialis on line</a> levitra cialis
2022-04-09 00:40:47
EdwardEdges:
178.159.37.60
cialis mit paypal bezahlen <a href=" http://cialiscnd.com/# ">original cialis uk</a> cialis nz online
2022-04-10 11:35:45
FrankSmums:
178.159.37.60
clomid <a href=" http://clomidus.store/# ">clomid over the counter australia</a> online clomid
2022-04-12 12:26:31
FrankSmums:
178.159.37.60
amoxicillin 500 mg price <a href=" https://amoxilus.fun/# ">where to buy amoxicillin pharmacy</a> purchase amoxicillin online without prescription
2022-04-14 01:10:00
FrankSmums:
178.159.37.60
doxycycline cost canada <a href=" http://doxycyclinefast.store/# ">doxycycline cheap australia</a> doxycycline tab india
2022-04-15 10:09:32
FrankSmums:
178.159.37.60
amoxicillin online purchase <a href=" https://amoxilus.fun/# ">purchase amoxicillin online without prescription</a> buy cheap amoxicillin
2022-04-16 20:10:27
FrankSmums:
178.159.37.60
buy 40 mg doxycycline <a href=" https://doxycyclinemst.com/# ">doxycycline 100mg online</a> doxycycline uk cost
2022-04-18 02:53:40
FrankSmums:
178.159.37.60
buy amoxicillin 500mg capsules uk <a href=" https://amoxilmst.com/# ">amoxicillin over the counter in canada</a> amoxicillin 500mg price in canada
2022-04-19 09:21:59
FrankSmums:
178.159.37.60
best clomid <a href=" https://clomidmst.com/# ">clomid online paypal</a> clomid online uk
2022-04-20 15:36:26
HaroldSoith:
178.159.37.60
ed meds online <a href=" https://drugsus.shop/# ">best price for generic viagra on the internet</a> best drug for ed
2022-04-22 03:44:29
HaroldSoith:
178.159.37.60
cheapest ed pills online <a href=" http://drugsfast.store/# ">shots for ed</a> medicine erectile dysfunction
2022-04-23 10:42:44
HaroldSoith:
178.159.37.60
medication for ed dysfunction <a href=" http://drugsfast.store/# ">generic ed pills</a> best online canadian pharmacy
2022-04-24 16:39:02
HaroldSoith:
178.159.37.60
dog antibiotics without vet prescription <a href=" http://drugsen.site/# ">over the counter ed treatment</a> erectile dysfunction natural remedies
2022-04-25 22:37:57
Stacyslurn:
178.159.37.60
prednisone prescription drug <a href=" https://deltasone.shop/# ">buy prednisone online from canada</a> prednisone 20 mg without prescription
2022-04-28 02:52:43
Stacyslurn:
178.159.37.60
best pill for ed <a href=" http://cheapdrugs.best/# ">online canadian pharmacy</a> canadian drug prices
2022-04-29 15:03:11
Stacyslurn:
178.159.37.60
rush delivery on cialis <a href=" http://tadalafil.icu/# ">cialis 36 canada</a> cialis generic online
2022-05-01 03:06:38
Stacyslurn:
178.159.37.60
can i buy prednisone online in uk <a href=" https://deltasone.shop/# ">compare prednisone prices</a> buy prednisone without a prescription best price
2022-05-02 08:54:13
CharlesWap:
178.159.37.60
<a href=" https://stromectol.company/# ">stromectol sales</a> stromectol south africa
2022-05-03 15:15:04
JamesKig:
178.159.37.44
agri-mectin ivermectin <a href=" https://stromectolmrt.com/# ">ivermectin tablet 12mg</a> ivermectin heartworms
2022-05-05 13:23:50
JamesKig:
178.159.37.44
ivermectin for guinea pigs <a href=" https://stromectolmrt.com/# ">tractor supply ivermectin for dogs</a> stromectol brand
2022-05-06 04:51:02
qvhznp:
46.161.11.64
hydroxychloroquine sulfate 200 mg tab <a href="https://keys-chloroquinehydro.com/#">chloroquine hydrochloride</a>
2022-05-06 14:37:59
JamesKig:
178.159.37.44
cialis lilly australia <a href=" https://cialismrt.com/# ">cialis</a> what can i take to enhance cialis
2022-05-06 18:23:36
JamesKig:
178.159.37.44
whats better cialis or viagra <a href=" https://cialismrt.com/# ">cialis usa prescription</a> cialis online uk
2022-05-07 09:12:55
JamesKig:
178.159.37.44
prednisone 10mg tabs <a href=" https://prednisonemrt.online/# ">can i buy prednisone online without prescription</a> buying prednisone on line
2022-05-08 00:08:35
JamesKig:
178.159.37.44
ed doctor <a href=" https://cheapdrugsmrt.com/# ">the best ed pill</a> how can i order prescription drugs without a doctor
2022-05-08 15:12:37
JamesKig:
178.159.37.44
ivermectin manufacturer <a href=" https://stromectolmrt.online/# ">ivermectin for sarcoptic mange</a> does ivermectin kill lice
2022-05-09 06:11:20
GregorySluri:
178.159.37.44
ivermectin heartgard <a href=" https://stromectolca.com/# ">ivermectin anti inflammatory</a> ivermectin iv
2022-05-11 11:28:42
GregorySluri:
178.159.37.44
pain meds without written prescription <a href=" https://canadapillsshop.com/# ">the canadian drugstore</a> pet antibiotics without vet prescription
2022-05-12 03:09:25
GregorySluri:
178.159.37.44
how much does propecia cost <a href=" https://finasteridemen.com/# ">finasteride hair loss</a> how much is propecia
2022-05-13 05:00:29
GregorySluri:
178.159.37.44
propecia tablets <a href=" https://finasteridemen.com/# ">cheapest propecia online</a> fincar
2022-05-13 20:33:52
GregorySluri:
178.159.37.44
stromectol dose <a href=" https://stromectolca.com/# ">ivermectin 12 mg</a> how long does it take for ivermectin to work
2022-05-14 12:09:29
GregorySluri:
178.159.37.44
best canadian online pharmacy <a href=" https://canadapillsshop.com/# ">buy prescription drugs online legally</a> best non prescription ed pills
2022-05-15 19:15:50
StromLum:
178.159.37.44
generic drugs without doctor's prescription <a href=" https://indiadrs.online/# ">india pharmacies online</a> cheap generic drugs from india
2022-05-16 14:58:02
StromLum:
178.159.37.44
best online international pharmacies india <a href=" https://indiadrs.online/# ">india pharmacy</a> india pharmacy without dr prescriptions
2022-05-17 06:00:49
StromLum:
178.159.37.44
generic drugs without doctor's prescription <a href=" https://indiadrs.online/# ">india pharmacies online</a> buy medication online from india
2022-05-17 21:36:08
StromLum:
178.159.37.44
otc ed pills <a href=" https://edpilldrs.online/# ">non prescription ed drugs</a> compare ed drugs
2022-05-18 13:10:36
DouglasKeePt:
178.159.37.44
buy clomid <a href=" https://clomidclo.com/# ">buy clomid</a> buy clomid 50mg
2022-05-19 12:23:26
DouglasKeePt:
178.159.37.44
prescribing stromectol <a href=" https://stromectolive.com/# ">stromectol 12 mg tablets</a> prescribing stromectol
2022-05-20 04:09:29
DouglasKeePt:
178.159.37.44
sildenafil 100 mg lowest price <a href=" https://viagrasln.com/# ">viagra tablets for men</a> sildenafil 20 mg
2022-05-20 19:39:49
DouglasKeePt:
178.159.37.44
stromectol 12 mg tablets <a href=" https://stromectolive.com/# ">prescribing stromectol</a> stromectol for sale
2022-05-21 11:31:53
DouglasKeePt:
178.159.37.44
clomid <a href=" https://clomidclo.com/# ">buy clomid 50mg</a> clomid
2022-05-22 19:02:18
Eugenespofs:
178.159.37.44
stromectol 12 mg tablets <a href=" https://stromectol.company/# ">mexico ivermectin trial</a> stromectol 12 mg tablets
2022-05-23 10:01:01
Eugenespofs:
178.159.37.44
stromectol for humans for sale <a href=" https://stromectol.company/# ">stromectol for humans for sale</a> stromectol for humans for sale
2022-05-24 02:17:25
Eugenespofs:
178.159.37.44
dr syed haider ivermectin <a href=" https://stromectol.company/# ">stromectol for humans for sale</a> stromectol for humans for sale
2022-05-24 18:22:02
RaymondIllix:
178.159.37.44
order viagra online <a href=" https://viagrasus.com/# ">viagra pills</a> order viagra online
2022-05-25 14:40:40
RaymondIllix:
178.159.37.44
best place to buy viagra online <a href=" https://viagrasus.com/# ">viagra coupon</a> viagra without a doctor prescription
2022-05-26 06:39:10
RaymondIllix:
178.159.37.44
buying viagra online <a href=" https://viagrasus.com/# ">viagra pills</a> viagra amazon
2022-05-26 22:36:45
Robertven:
178.159.37.44
original cialis com <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">generic version of cialis</a> cialis uk online
2022-05-27 15:47:17
Robertven:
178.159.37.44
use paypal to buy cialis <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">buy tadalafil</a> cialis costco price
2022-05-28 08:23:55
Robertven:
178.159.37.44
daily use cialis cost <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">generic tadalafil 20mg india</a> take cialis the correct way
2022-05-29 17:34:45
Robertven:
178.159.37.44
online cialis florida delivery <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">generic tadalafil 20mg india</a> rx online cialis
2022-05-30 09:50:37
Robertven:
178.159.37.44
how to use cialis <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">tadalafil 20mg</a> generic cialis pills
2022-05-31 02:06:44
StromAgick:
178.159.37.142
<a href=https://stromectolgf.com/#>stromectol 12mg</a> ivermectin 1mg
2022-06-04 08:18:54
Ralphdog:
178.159.37.105
cialis pills australia <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">tadalafil</a>
2022-06-06 08:02:07
Chesterwib:
178.159.37.60
https://stromectolgf.online/# ivermectin price
2022-06-07 13:14:13
Iverkato:
178.159.37.44
generic stromectol <a href=" https://stromectolgf.online/# ">ivermectin lice</a>
2022-06-07 13:15:33
PkudBalakalo:
185.213.155.177
noclegi augustow agroturystyka https://www.wakacjejeziorohancza.online https://www.wakacjejeziorohancza.online/noclegi-laskowiec-podlaskie-mielnik-podlaskie-noclegi
2022-06-10 06:04:05
Thomaspen:
178.159.37.142
<a href=https://drwithoutdoctorprescription.online/#>buy prescription drugs online legally</a> prescription drugs without prior prescription
2022-06-10 14:50:09
Ralphdog:
178.159.37.105
canada pharmacy generic cialis <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">generic tadalafil 20mg india</a>
2022-06-10 16:49:49
DoiiBalakalo:
185.209.196.168
noclegi podlaskie agroturystyka https://www.najlepszekwaterywaugustowie24.online tanie noclegi warszawa https://www.najlepszekwaterywaugustowie24.online/krynki-noclegi-podlaskie
2022-06-11 00:13:50
Cameronsef:
178.159.37.44
meds online without doctor prescription <a href=" https://drwithoutdoctorprescription.site/# ">prescription without a doctor's prescription</a>
2022-06-11 03:25:38
StevenMurry:
178.159.37.60
https://drwithoutdoctorprescription.com/# canadian online drugstore
2022-06-11 05:17:43
Ralphdog:
178.159.37.105
buy cialis online in australia <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">generic version of cialis</a>
2022-06-11 18:21:51
StevenMurry:
178.159.37.60
https://drwithoutdoctorprescription.online/# pain medications without a prescription
2022-06-12 04:45:55
DraiBalakalo:
185.213.155.165
Najlepsze pokoje W Augustowie <a href=https://www.najlepszepokojewaugustowie.online>www.najlepszepokojewaugustowie.online</a> bardzo tanie noclegi londyn https://www.najlepszepokojewaugustowie.online/podlaskie-noclegi-leniczwka
2022-06-12 09:20:05
Jamisontar:
178.159.37.142
viagra cost <a href=" https://sildenafilmg.com/# ">sildenafil 20 mg</a> https://sildenafilmg.online/# viagra 100mg price <a href=https://sildenafilmg.online/#>viagra without a doctor prescription</a> where to buy viagra
2022-06-16 17:11:50
Michaelanode:
178.159.37.105
https://sildenafilmg.shop/# buy viagra online canada
2022-06-16 21:08:57
MichaelEverm:
178.159.37.60
<a href=https://sildenafilmg.online/#>buy viagra online canada</a> viagra without a doctor prescription usa
2022-06-17 02:40:07
Michaelanode:
178.159.37.105
https://sildenafilmg.online/# where can i buy viagra over the counter
2022-06-17 20:32:14
Jamisontar:
178.159.37.142
viagra 100mg price <a href=" https://sildenafilmg.online/# ">where can i buy viagra over the counter</a> https://sildenafilmg.shop/# buy generic 100mg viagra online <a href=https://sildenafilmg.com/#>best place to buy generic viagra online</a> best over the counter viagra
2022-06-17 23:12:11
MichaelEverm:
178.159.37.60
<a href=https://sildenafilmg.online/#>best place to buy viagra online</a> viagra without a doctor prescription
2022-06-18 12:10:50
Jamisontar:
178.159.37.142
viagra price <a href=" https://sildenafilmg.com/# ">viagra for men</a> https://sildenafilmg.shop/# 100mg viagra <a href=https://sildenafilmg.online/#>viagra price</a> online doctor prescription for viagra
2022-06-20 19:20:32
Brandongix:
178.159.37.44
viagra without a doctor prescription <a href=" https://sildenafilmg.online/# ">viagra without a doctor prescription</a>
2022-06-20 22:46:11
GeorgePaype:
178.159.37.105
clomid 50 mg tablet price in india <a href=" https://clomidforsale.life/# ">where can i buy clomid online uk</a>
2022-06-21 20:55:58
SregBalakalo:
185.213.155.164
noclegi w Augustowie <a href=https://www.noclegiwaugustowie.pl>www.noclegiwaugustowie.pl</a> noclegi nad morzem z psem https://www.noclegiwaugustowie.pl/noclegi-groupon-podlaskie
2022-06-22 01:27:28
RaymondJoift:
178.159.37.60
400 mg prednisone <a href=" https://prednisoneforsale.store/# ">how to purchase prednisone online</a>
2022-06-22 12:06:34
RobertDiene:
178.159.37.60
clomid tablets australia <a href=" https://clomidforsale.life/# ">clomid 25 mg daily</a>
2022-06-22 12:45:44
GeorgePaype:
178.159.37.105
clomid nz buy <a href=" https://clomidforsale.life/# ">clomid for sale canada</a>
2022-06-22 15:59:30
ShelbyEmurl:
178.159.37.142
<a href=https://doxycyclineforsale.life/#>doxycycline uk pharmacy</a> cheap doxy
2022-06-22 19:12:27
StephenSipsy:
178.159.37.44
https://amoxilforsale.best/# amoxicillin 500mg buy online canada
2022-06-22 20:02:52
GeorgePaype:
178.159.37.105
amoxicillin brand name <a href=" https://amoxilforsale.best/# ">buy amoxicillin 500mg usa</a>
2022-06-23 11:06:03
RobertDiene:
178.159.37.60
zithromax 250 <a href=" https://zithromaxforsale.shop/# ">where can i buy zithromax capsules</a>
2022-06-23 21:36:41
Homermup:
178.159.37.142
<a href=https://buynolvadex.store/#>nolvadex for sale</a> nolvadex estrogen blocker
2022-06-24 17:18:58
PhilipAvoiz:
178.159.37.105
furosemida 40 mg <a href=" https://buylasix.icu/# ">furosemida</a> https://buylasix.icu/# lasix 40mg <a href=https://buymetformin.best/#>metformin average cost</a> metformin tab price
2022-06-24 19:28:16
RaymondJoift:
178.159.37.60
https://buymetformin.best/# metformin buy
2022-06-25 08:24:38
PhilipAvoiz:
178.159.37.105
furosemide <a href=" https://buylasix.icu/# ">generic lasix</a> https://buymetformin.best/# metformin 500 mg tablets <a href=https://buymetformin.best/#>metformin 10000 mg</a> price of metformin 500mg tablets
2022-06-25 20:51:36
Edwardhip:
178.159.37.142
lipitor 10mg tablets <a href=" https://buylipitor.store/# ">lipitor generic price comparison</a>
2022-06-26 08:46:23
AnthonyKal:
178.159.37.44
https://buylasix.icu/# furosemide 40 mg
2022-06-26 13:54:57
Ronaldtoisk:
178.159.37.105
https://buynolvadex.store/# clomid nolvadex
2022-06-27 11:45:42
Williamtap:
178.159.37.60
lipitor 10mg tablet price <a href=" https://buylipitor.store/# ">lipitor 10 mg</a>
2022-06-27 12:25:56
RaymondJoift:
178.159.37.60
https://buymetformin.best/# buy generic metformin
2022-06-27 16:17:37
SobiBalakalo:
37.120.218.149
pokoje w Augustowie https://www.pokojew-augustowie.pl noclegi hel bon turystyczny https://www.pokojew-augustowie.pl/noclegi-groupon-podlaskie
2022-06-27 21:36:56
Edwardhip:
178.159.37.142
lasix <a href=" https://buylasix.icu/# ">generic lasix</a>
2022-06-27 22:07:22
JefferyAmich:
178.159.37.105
ciprofloxacin generic <a href=" https://cipro.best/# ">buy ciprofloxacin</a>
2022-06-28 08:01:43
Andrewisoge:
178.159.37.44
neurontin cost generic <a href=" https://gabapentin.icu/# ">neurontin 800 pill</a> https://erectionpills.best/# cure ed <a href=https://erectionpills.best/#>medication for ed dysfunction</a> ed medications
2022-06-28 17:54:41
Isiahraisp:
178.159.37.142
non prescription erection pills <a href=" https://withoutprescription.store/# ">canadian drugs</a>
2022-06-29 01:49:28
Robertslips:
178.159.37.44
https://withoutprescription.store/# mexican pharmacy without prescription
2022-06-29 03:47:17
Jeffreyarrar:
178.159.37.105
ciprofloxacin 500 mg tablet price <a href=" https://cipro.best/# ">ciprofloxacin generic</a> https://gabapentin.icu/# neurontin 300 mg price <a href=https://cipro.best/#>buy ciprofloxacin over the counter</a> ciprofloxacin generic
2022-06-29 07:51:29
ThomasFex:
178.159.37.60
can you buy diflucan over the counter in canada <a href=" https://diflucan.icu/# ">diflucan 100mg</a> https://gabapentin.icu/# neurontin medication <a href=https://cipro.best/#>buy cipro online canada</a> ciprofloxacin order online
2022-06-29 13:58:45
Michealamece:
178.159.37.60
<a href=https://diflucan.icu/#>diflucan 150 mg tablet price in india</a> diflucan buy online usa
2022-06-29 19:14:14
JefferyAmich:
178.159.37.105
meds online without doctor prescription <a href=" https://withoutprescription.store/# ">non prescription ed drugs</a>
2022-06-30 06:33:41
Robertslips:
178.159.37.44
https://erectionpills.best/# treatments for ed
2022-06-30 11:51:26
Isiahraisp:
178.159.37.142
buy diflucan canada <a href=" https://diflucan.icu/# ">buy diflucan pill</a>
2022-06-30 18:37:07
Jeffreyarrar:
178.159.37.105
buy diflucan online no prescription <a href=" https://diflucan.icu/# ">diflucan pill canada</a> https://withoutprescription.store/# how to get prescription drugs without doctor <a href=https://erectionpills.best/#>how to cure ed</a> best male enhancement pills
2022-07-01 03:29:21
ThomasFex:
178.159.37.60
neurontin 100 mg cost <a href=" https://gabapentin.icu/# ">medicine neurontin capsules</a> https://erectionpills.best/# cheap ed drugs <a href=https://withoutprescription.store/#>prescription drugs online without</a> prescription drugs
2022-07-01 07:20:18
Robertslips:
178.159.37.44
https://erectionpills.best/# medicine for impotence
2022-07-01 20:05:27
Isiahraisp:
178.159.37.142
diflucan brand name <a href=" https://diflucan.icu/# ">how much is over the counter diflucan</a>
2022-07-02 07:20:27
JefferyAmich:
178.159.37.105
diflucan generic price <a href=" https://diflucan.icu/# ">diflucan tablets australia</a>
2022-07-02 21:56:04
Jeffreyarrar:
178.159.37.105
antibiotics cipro <a href=" https://cipro.best/# ">ciprofloxacin order online</a> https://gabapentin.icu/# neurontin 600 mg tablet <a href=https://erectionpills.best/#>mens erection pills</a> buy ed pills online
2022-07-02 23:18:00
ThomasFex:
178.159.37.60
cipro <a href=" https://cipro.best/# ">cipro 500mg best prices</a> https://erectionpills.best/# erectile dysfunction medicines <a href=https://gabapentin.icu/#>neurontin 300mg caps</a> neurontin discount
2022-07-02 23:51:07
Robertslips:
178.159.37.44
https://gabapentin.icu/# neurontin 400 mg tablets
2022-07-03 04:11:15
Michealamece:
178.159.37.60
<a href=https://gabapentin.icu/#>neurontin sale</a> neurontin buy from canada
2022-07-03 04:28:41
Andrewisoge:
178.159.37.44
canadian drug pharmacy <a href=" https://withoutprescription.store/# ">online canadian pharmacy</a> https://withoutprescription.store/# canadian pharmacy online <a href=https://erectionpills.best/#>ed medication</a> what is the best ed pill
2022-07-03 04:57:30
GeorgeUnece:
178.159.37.142
https://cipro.best/# п»їcipro generic
2022-07-04 02:58:31
JefferyAmich:
178.159.37.105
prescription meds without the prescriptions <a href=" https://withoutprescription.store/# ">canadian drug pharmacy</a>
2022-07-04 06:22:35
ThomasFex:
178.159.37.60
buy prescription drugs online without <a href=" https://withoutprescription.store/# ">pain meds without written prescription</a> https://withoutprescription.store/# canadian drug prices <a href=https://cipro.best/#>ciprofloxacin mail online</a> ciprofloxacin
2022-07-04 12:10:17
DacBalakalo:
86.107.21.212
pokoje w Augustowie <a href=https://www.pokoje-w-augustowie.online>www.pokoje-w-augustowie.online</a> morze hel noclegi tanio https://www.pokoje-w-augustowie.online/noclegi-gra-podlaskie
2022-07-05 08:31:45
JefferyAmich:
178.159.37.105
cipro 500mg best prices <a href=" https://cipro.best/# ">ciprofloxacin mail online</a>
2022-07-05 14:12:25
Jeffreyarrar:
178.159.37.105
best ed medication <a href=" https://erectionpills.best/# ">erection pills</a> https://withoutprescription.store/# canadian medications <a href=https://gabapentin.icu/#>generic neurontin 600 mg</a> neurontin generic brand
2022-07-05 16:53:46
ThomasFex:
178.159.37.60
cat antibiotics without pet prescription <a href=" https://withoutprescription.store/# ">prescription drugs</a> https://diflucan.icu/# diflucan prescription cost <a href=https://cipro.best/#>buy cipro online canada</a> ciprofloxacin order online
2022-07-06 00:52:04
Michealamece:
178.159.37.60
<a href=https://gabapentin.icu/#>neurontin price south africa</a> buy gabapentin online
2022-07-06 06:12:38
Isiahraisp:
178.159.37.142
ciprofloxacin 500 mg tablet price <a href=" https://cipro.best/# ">cipro 500mg best prices</a>
2022-07-06 22:12:24
Darrellcox:
178.159.37.142
medications for ed <a href=" https://edpills.best/# ">ed meds online</a>
2022-07-07 11:37:50
Danielrok:
178.159.37.44
<a href=https://stromectol.life/#>stromectol 12 mg tablets</a> stromectol buy uk
2022-07-07 18:18:22
StevenScurn:
178.159.37.44
https://doxycyclineonline.store/# cheap doxycycline
2022-07-08 04:25:31
ThomasFex:
178.159.37.60
stromectol <a href=" https://stromectol.life/# ">generic ivermectin</a> https://stromectol.life/# stromectol 12 mg tablets <a href=https://clomidonline.icu/#>clomid 100mg for sale</a> clomid
2022-07-08 08:14:05
Danielunlit:
178.159.37.60
<a href=https://doxycyclineonline.store/#>doxycycline</a> doxycycline without a prescription
2022-07-08 12:25:10
Michaeldroma:
178.159.37.105
doxycycline <a href=" https://doxycyclineonline.store/# ">doxycycline</a>
2022-07-08 21:19:46
Darrellcox:
178.159.37.142
erectile dysfunction pills <a href=" https://edpills.best/# ">cheap erectile dysfunction pills</a>
2022-07-09 05:22:24
StevenScurn:
178.159.37.44
https://drugsonline.store/# buy ed pills online
2022-07-09 12:58:54
DavidJeody:
178.159.37.142
https://clomidonline.icu/# buy clomid
2022-07-09 22:31:45
StevenScurn:
178.159.37.44
https://doxycyclineonline.store/# purchase doxycycline
2022-07-10 21:43:54
ThomasFex:
178.159.37.60
generic ed pills <a href=" https://drugsonline.store/# ">fast ed meds online</a> https://edpills.best/# erectile dysfunction medicines <a href=https://doxycyclineonline.store/#>doxycycline without prescription</a> doxycycline for sale
2022-07-11 10:16:35
Danielunlit:
178.159.37.60
<a href=https://edpills.best/#>best ed pills non prescription</a> ed treatment drugs
2022-07-11 14:39:39
StevenScurn:
178.159.37.44
https://drugsonline.store/# best canadian pharmacy online
2022-07-12 06:16:58
Danielrok:
178.159.37.44
<a href=https://drugsonline.store/#>can ed be cured</a> impotence pills
2022-07-12 08:01:36
Darrellcox:
178.159.37.142
clomd <a href=" https://clomidonline.icu/# ">cheap clomid</a>
2022-07-12 09:45:10
Michaeldroma:
178.159.37.105
herbal ed treatment <a href=" https://edpills.best/# ">cheap erectile dysfunction</a>
2022-07-12 14:20:00
ThomasFex:
178.159.37.60
best male enhancement pills <a href=" https://edpills.best/# ">medicine for erectile</a> https://drugsonline.store/# erectional dysfunction <a href=https://doxycyclineonline.store/#>doxycycline for sale</a> cheap doxycycline
2022-07-12 23:18:04
Jameshat:
178.159.37.142
https://stromectoltrust.com/# stromectol 3 mg tablets price
2022-07-13 20:19:37
RobertRet:
178.159.37.44
https://stromectoltrust.com/# stromectol 3 mg tablets price
2022-07-14 03:03:48
BrandonGok:
178.159.37.105
stromectol 12 mg tablets <a href=" https://stromectoltrust.com/# ">buy stromectol 6 mg online</a>
2022-07-14 18:24:58
RobertoRapse:
178.159.37.60
<a href=https://stromectoltrust.com/#>stromectol 3 mg tablets price</a> stromectol
2022-07-15 02:56:52
Jameshat:
178.159.37.142
https://stromectoltrust.com/# order stromectol over the counter
2022-07-15 20:29:39
Philliperupt:
178.159.37.44
ivermectin liquid <a href=" https://stromectoltrust.com/# ">stromectol 3mg tablets</a>
2022-07-15 23:01:12
JefferyImpah:
178.159.37.105
https://pharmacyizi.com/# cheap medications online
2022-07-16 14:54:56
Douglasdix:
178.159.37.44
https://pharmacyizi.com/# vitality ed pills
2022-07-16 18:20:03
LarryNum:
178.159.37.44
https://pharmacyizi.com/# levitra without a doctor prescription
2022-07-17 04:25:37
SteveSharp:
178.159.37.60
<a href=https://pharmacyizi.com/#>medicine for erectile</a> non prescription ed drugs
2022-07-17 11:21:14
JamesHiept:
178.159.37.60
ed medications online <a href=" https://pharmacyizi.com/# ">ed dysfunction treatment</a>
2022-07-17 15:28:04
JefferyImpah:
178.159.37.105
https://pharmacyizi.com/# best erectile dysfunction pills
2022-07-17 19:57:37
RichardAbeFs:
178.159.37.142
erectyle dysfunction <a href=" https://pharmacyizi.com/# ">cheap erectile dysfunction</a>
2022-07-18 21:07:39
SteveSharp:
178.159.37.60
<a href=https://pharmacyizi.com/#>drugs to treat ed</a> ed treatment natural
2022-07-19 00:03:29
JefferyImpah:
178.159.37.105
https://pharmacyizi.com/# online medications
2022-07-19 00:52:07
Kevinecoma:
178.159.37.105
https://pharmacyizi.com/# otc ed pills
2022-07-19 01:02:42
ArthurLiamb:
178.159.37.142
https://pharmacyizi.com/# ed drugs online
2022-07-19 16:48:15
SteveSharp:
178.159.37.60
<a href=https://pharmacyizi.com/#>ed pills that work quickly</a> prescription drugs canada buy online
2022-07-20 09:42:54
ArthurLiamb:
178.159.37.142
https://pharmacyizi.com/# best natural ed treatment
2022-07-21 05:43:31
MatthewBap:
178.159.37.44
https://canadiandrugs.best/# prescription drugs
2022-07-21 16:01:07
RichardLENTY:
178.159.37.105
https://allpharm.store/# canadian pharmacy online canada
2022-07-21 20:25:46
ThomasCow:
178.159.37.60
https://allpharm.store/# canadian drugs pharmacy
2022-07-22 22:18:38
Geraldvot:
178.159.37.44
<a href=https://erectionpills.shop/#>erectile dysfunction medications</a> best ed drugs
2022-07-22 22:40:33
EarnestRiz:
178.159.37.142
best ed pills non prescription <a href=" https://canadiandrugs.best/# ">prescription drugs online without doctor</a>
2022-07-24 00:06:18
Georgefutty:
178.159.37.142
https://onlinepharmacy.men/# canadian pharmacy ltd
2022-07-24 05:26:11
Geraldvot:
178.159.37.44
<a href=https://erectionpills.shop/#>cures for ed</a> best ed pill
2022-07-24 07:38:52
PillLoro:
178.159.37.105
online canadian pharmacy <a href=" https://canadiandrugs.best/# ">buy prescription drugs online</a>
2022-07-24 09:45:00
ThomasCow:
178.159.37.60
https://erectionpills.shop/# erectile dysfunction medicines
2022-07-24 15:19:54
RichardLENTY:
178.159.37.105
https://onlinepharmacy.men/# canadian pharmacy generic levitra
2022-07-25 10:14:27
PillLoro:
178.159.37.105
canadian drug pharmacy <a href=" https://canadiandrugs.best/# ">ed meds online without doctor prescription</a>
2022-07-25 14:29:52
Geraldvot:
178.159.37.44
<a href=https://onlinepharmacy.men/#>pharmacy online shopping usa</a> canadian family pharmacy
2022-07-25 16:39:12
Keithcyday:
178.159.37.60
<a href=https://erectionpills.shop/#>best pill for ed</a> best ed drug
2022-07-25 18:14:42
ThomasCow:
178.159.37.60
https://canadiandrugs.best/# comfortis for dogs without vet prescription
2022-07-26 03:26:22
MatthewBap:
178.159.37.44
https://canadiandrugs.best/# buy prescription drugs online without
2022-07-26 05:53:07
Geraldvot:
178.159.37.44
<a href=https://erectionpills.shop/#>over the counter erectile dysfunction pills</a> ed meds online without doctor prescription
2022-07-27 01:50:44
Georgefutty:
178.159.37.142
https://erectionpills.shop/# top rated ed pills
2022-07-27 07:12:46
ThomasCow:
178.159.37.60
https://onlinepharmacy.men/# canadian pharmacy 24h com
2022-07-27 15:34:06
PillLoro:
178.159.37.105
Kamagra Gold <a href=" https://allpharm.store/# ">discount pharmacy online</a>
2022-07-27 20:40:08
Geraldvot:
178.159.37.44
<a href=https://onlinepharmacy.men/#>canada drugstore pharmacy rx</a> canadian pharmacy sildenafil
2022-07-28 10:58:36
Keithcyday:
178.159.37.60
<a href=https://canadiandrugs.best/#>prescription drugs online without doctor</a> prescription drugs without doctor approval
2022-07-28 19:09:09
Georgefutty:
178.159.37.142
https://canadiandrugs.best/# carprofen without vet prescription
2022-07-28 19:16:56
ThomasCow:
178.159.37.60
https://erectionpills.shop/# buy ed pills online
2022-07-29 03:44:01
Jeffreyreast:
178.159.37.44
https://stromectolbestprice.com/# ivermectin buy nz
2022-07-29 06:53:56
LelandEdilm:
178.159.37.44
ivermectin for humans walgreens <a href=" http://stromectolbestprice.com/# ">ivermectin for cattle pour on</a>
2022-07-29 09:09:08
Careybob:
178.159.37.142
<a href=https://stromectolbestprice.com/#>ivermectin 3mg tablets</a> edenbridge pharmaceuticals ivermectin
2022-07-29 15:06:33
RobertDic:
178.159.37.105
why is stromectol prescribed <a href=" https://stromectolbestprice.com/# ">stromectol adult dosing</a>
2022-07-29 17:36:20
Oscaralami:
178.159.37.60
stromectol tea tree oil <a href=" https://stromectolbestprice.com/# ">ivermectin apple paste</a> http://stromectolbestprice.com/# how much is ivermectin for humans <a href=http://stromectolbestprice.com/#>ivermectin 250ml</a> doramectin vs ivermectin
2022-07-30 16:06:33
Jeffreyreast:
178.159.37.44
http://stromectolbestprice.com/# ivermectin head lice
2022-07-30 16:19:48
Charleswroni:
178.159.37.105
http://stromectolbestprice.com/# stromectol how much it cost <a href=https://stromectolbestprice.com/#>what is stromectol</a> traitement gale stromectol
2022-07-30 17:53:29
Georgeopida:
178.159.37.60
https://stromectolbestprice.com/# stromectol for chickens
2022-07-30 21:18:05
RobertDic:
178.159.37.105
stromectol sales <a href=" http://stromectolbestprice.com/# ">stromectol australia</a>
2022-07-30 22:33:41
Careybob:
178.159.37.142
<a href=http://stromectolbestprice.com/#>ivermectin for rabbit fur mites</a> stromectol lotion
2022-07-31 10:11:10
Gerardmaf:
178.159.37.44
https://drugsbestprice.com/# buy prescription drugs without doctor
2022-08-01 02:06:22
JamesCIX:
178.159.37.105
canadian drug pharmacy <a href=" https://drugsbestprice.com/# ">prescription drugs canada buy online</a>
2022-08-01 13:49:28
DonnieEdich:
178.159.37.60
natural ed remedies <a href=" https://drugsbestprice.com/# ">vacuum pumps for ed</a> https://drugsbestprice.com/# cheap ed drugs <a href=https://drugsbestprice.com/#>erectional dysfunction</a> erectile dysfunction pills
2022-08-01 18:14:44
Jameswheet:
178.159.37.142
<a href=https://drugsbestprice.com/#>buy erection pills</a> buy online pharmacy
2022-08-02 06:17:31
Gerardmaf:
178.159.37.44
https://drugsbestprice.com/# ed medication
2022-08-02 11:03:19
JamesCIX:
178.159.37.105
buy prescription drugs without doctor <a href=" https://drugsbestprice.com/# ">ed pills online</a>
2022-08-02 18:38:21
Michaelcenny:
178.159.37.44
sexual dysfunction in men <a href=" https://drugsbestprice.com/# ">viagra without a doctor prescription</a>
2022-08-03 00:18:16
Dustinideap:
178.159.37.44
https://medrxfast.com/# amoxicillin without a doctor's prescription
2022-08-03 11:15:17
ThomasCarie:
178.159.37.60
https://medrxfast.com/# meds online without doctor prescription
2022-08-03 18:30:41
Darnellwat:
178.159.37.105
non prescription ed pills <a href=" https://medrxfast.com/# ">ed meds online without doctor prescription</a>
2022-08-03 21:59:07
LarryHig:
178.159.37.60
canadian drug pharmacy <a href=" https://medrxfast.com/# ">prescription drugs</a> https://medrxfast.com/# prescription drugs without doctor approval <a href=https://medrxfast.com/#>the canadian drugstore</a> comfortis for dogs without vet prescription
2022-08-04 16:35:29
Williamunulp:
178.159.37.105
https://medrxfast.com/# canadian drugstore online <a href=https://medrxfast.com/#>prescription drugs online without</a> ed meds online canada
2022-08-04 22:12:43
Davidknoff:
178.159.37.142
<a href=https://medrxfast.com/#>buy prescription drugs online</a> canadian drug pharmacy
2022-08-05 08:40:55
Darrelltut:
178.159.37.142
canadian pharmacy <a href=" https://medrxfast.com/# ">ed prescription drugs</a> https://medrxfast.com/# mexican pharmacy without prescription
2022-08-06 00:33:44
LarryHig:
178.159.37.60
canadian drug prices <a href=" https://medrxfast.com/# ">ed prescription drugs</a> https://medrxfast.com/# prescription drugs online without <a href=https://medrxfast.com/#>how to get prescription drugs without doctor</a> comfortis for dogs without vet prescription
2022-08-06 04:25:54
ThomasCarie:
178.159.37.60
https://medrxfast.com/# ed meds online without doctor prescription
2022-08-06 21:27:30
Davidknoff:
178.159.37.142
<a href=https://medrxfast.com/#>mexican pharmacy without prescription</a> canadian drug pharmacy
2022-08-06 22:53:43
Dustinideap:
178.159.37.44
https://medrxfast.com/# prescription drugs
2022-08-07 12:39:45
Darnellwat:
178.159.37.105
non prescription ed drugs <a href=" https://medrxfast.com/# ">comfortis for dogs without vet prescription</a>
2022-08-07 12:55:00
Williamunulp:
178.159.37.105
https://medrxfast.com/# comfortis without vet prescription <a href=https://medrxfast.com/#>prescription meds without the prescriptions</a> mexican pharmacy without prescription
2022-08-08 13:07:49
Davidknoff:
178.159.37.142
<a href=https://medrxfast.com/#>tadalafil without a doctor's prescription</a> canadian drugs
2022-08-08 15:45:25
Darnellwat:
178.159.37.105
dog antibiotics without vet prescription <a href=" https://medrxfast.com/# ">buy prescription drugs without doctor</a>
2022-08-08 17:49:16
LarryHig:
178.159.37.60
prescription drugs without doctor approval <a href=" https://medrxfast.com/# ">online canadian drugstore</a> https://medrxfast.com/# canadian drugs online <a href=https://medrxfast.com/#>tadalafil without a doctor's prescription</a> online canadian drugstore
2022-08-09 06:32:12
Darrelltut:
178.159.37.142
pain medications without a prescription <a href=" https://medrxfast.com/# ">non prescription erection pills</a> https://medrxfast.com/# pet meds without vet prescription
2022-08-09 20:04:53
Darnellwat:
178.159.37.105
canadian drugs online <a href=" https://medrxfast.com/# ">discount prescription drugs</a>
2022-08-09 22:40:20
ThomasCarie:
178.159.37.60
https://medrxfast.com/# pain meds without written prescription
2022-08-10 04:30:50
Davidknoff:
178.159.37.142
<a href=https://medrxfast.com/#>buy cheap prescription drugs online</a> prescription drugs online without doctor
2022-08-10 04:51:47
LarryHig:
178.159.37.60
pain meds online without doctor prescription <a href=" https://medrxfast.com/# ">ed meds online canada</a> https://medrxfast.com/# ed meds online without doctor prescription <a href=https://medrxfast.com/#>non prescription ed pills</a> cat antibiotics without pet prescription
2022-08-10 22:38:27
Davidknoff:
178.159.37.142
<a href=https://medrxfast.com/#>prescription drugs online</a> pain meds without written prescription
2022-08-11 17:40:00
Williamunulp:
178.159.37.105
https://medrxfast.com/# prescription drugs online without doctor <a href=https://medrxfast.com/#>canadian online drugs</a> canadian drug
2022-08-12 02:57:00
Darnellwat:
178.159.37.105
ed meds online without doctor prescription <a href=" https://medrxfast.com/# ">discount prescription drugs</a>
2022-08-12 07:44:43
LarryHig:
178.159.37.60
pet meds without vet prescription <a href=" https://medrxfast.com/# ">online canadian pharmacy</a> https://medrxfast.com/# buy prescription drugs online without <a href=https://medrxfast.com/#>canadian online drugs</a> non prescription ed pills
2022-08-12 10:06:36
ThomasCarie:
178.159.37.60
https://medrxfast.com/# prescription drugs without prior prescription
2022-08-13 03:59:21
Davidknoff:
178.159.37.142
<a href=https://medrxfast.com/#>sildenafil without a doctor's prescription</a> carprofen without vet prescription
2022-08-13 08:44:19
Darnellwat:
178.159.37.105
anti fungal pills without prescription <a href=" https://medrxfast.com/# ">carprofen without vet prescription</a>
2022-08-13 12:17:18
Darrelltut:
178.159.37.142
cat antibiotics without pet prescription <a href=" https://medrxfast.com/# ">legal to buy prescription drugs without prescription</a> https://medrxfast.com/# prescription drugs online without doctor
2022-08-13 12:38:14
LarryHig:
178.159.37.60
buy prescription drugs online <a href=" https://medrxfast.com/# ">meds online without doctor prescription</a> https://medrxfast.com/# ed meds online canada <a href=https://medrxfast.com/#>pain meds online without doctor prescription</a> ed meds online without doctor prescription
2022-08-13 21:49:46
Dustinideap:
178.159.37.44
https://medrxfast.com/# prescription drugs
2022-08-14 06:42:14
Davidknoff:
178.159.37.142
<a href=https://medrxfast.com/#>prescription drugs</a> pain meds online without doctor prescription
2022-08-14 21:23:57
Dustinideap:
178.159.37.44
https://medrxfast.com/# canadian drugstore online
2022-08-15 09:21:38
LarryHig:
178.159.37.60
buy prescription drugs from canada <a href=" https://medrxfast.com/# ">legal to buy prescription drugs from canada</a> https://medrxfast.com/# canadian online drugstore <a href=https://medrxfast.com/#>canadian drug pharmacy</a> legal to buy prescription drugs without prescription
2022-08-15 09:45:51
Williamunulp:
178.159.37.105
https://medrxfast.com/# meds online without doctor prescription <a href=https://medrxfast.com/#>buy canadian drugs</a> buy prescription drugs without doctor
2022-08-15 16:40:31
Darnellwat:
178.159.37.105
prescription drugs online without doctor <a href=" https://medrxfast.com/# ">how to get prescription drugs without doctor</a>
2022-08-15 21:39:13
RalphSor:
178.159.37.44
https://ventolin.tech/# ventolin 4 mg tablets
2022-08-17 02:39:44
Deshawnjep:
178.159.37.142
<a href=https://wellbutrin.best/#>450 mg wellbutrin daily</a> wellbutrin pills
2022-08-17 11:50:04
RalphSor:
178.159.37.44
https://gabapentin.top/# canada neurontin 100mg discount
2022-08-18 11:51:24
Robertpem:
178.159.37.60
https://gabapentin.top/# neurontin 202
2022-08-18 12:47:41
WilliamActig:
178.159.37.105
wellbutrin bupropion <a href=" https://wellbutrin.best/# ">best generic wellbutrin 2015</a>
2022-08-19 20:03:41
JordanPoiva:
178.159.37.105
https://wellbutrin.best/# how much is wellbutrin in canada
2022-08-20 01:00:06
DanielAmapS:
178.159.37.142
ventolin sale uk <a href=" https://ventolin.tech/# ">ventolin hfa 108</a> https://valtrex.icu/# valtrex 500 mg tablet cost
2022-08-20 03:15:58
TommyHox:
178.159.37.44
https://paxil.tech/# generic of paxil
2022-08-21 03:07:21
Robertsog:
178.159.37.44
zithromax 500 mg <a href=" https://azithromycin.blog/# ">zithromax price canada</a> https://glucophage.top/# buy metformin 850 mg uk
2022-08-21 05:15:45
ThomasDah:
178.159.37.105
https://azithromycin.blog/# buy zithromax 1000mg online
2022-08-21 05:51:08
Thomasder:
178.159.37.105
prednisone 10mg buy online <a href=" https://deltasone.icu/# ">where to buy prednisone in canada</a>
2022-08-22 09:49:43
TommyHox:
178.159.37.44
https://paxil.tech/# paxil for anxiety
2022-08-22 12:29:38
ThomasDah:
178.159.37.105
https://paxil.tech/# paxil for bipolar
2022-08-22 14:46:35
Davidrak:
178.159.37.60
https://finasteride.top/# finasterid
2022-08-22 15:20:01
AdrianBED:
178.159.37.142
<a href=https://paxil.tech/#>paxil 10mg</a> paxil for hot flashes
2022-08-23 11:14:42
TommyHox:
178.159.37.44
https://finasteride.top/# buy propecia without a prescription
2022-08-23 21:37:50
ThomasDah:
178.159.37.105
https://azithromycin.blog/# can you buy zithromax over the counter in mexico
2022-08-23 23:27:39
TommyHox:
178.159.37.44
https://azithromycin.blog/# zithromax for sale usa
2022-08-25 06:38:05
ThomasDah:
178.159.37.105
https://azithromycin.blog/# where to buy zithromax in canada
2022-08-25 08:13:38
Stevensag:
178.159.37.60
how much is metformin 500 mg <a href=" https://glucophage.top/# ">metformin online</a> https://deltasone.icu/# buy prednisone online fast shipping <a href=https://paxil.tech/#>paxil 10 mg</a> paxil 10mg
2022-08-25 15:40:00
Robertsog:
178.159.37.44
prednisone 40mg <a href=" https://deltasone.icu/# ">10 mg prednisone tablets</a> https://finasteride.top/# how much is propecia
2022-08-25 17:42:55
Thomasdiz:
178.159.37.44
https://hydroxychloroquine.icu/# cheapest brand plaquenil
2022-08-26 08:37:51
Hermansteak:
178.159.37.44
plaquenil for osteoarthritis <a href=" https://hydroxychloroquine.icu/# ">plaquenil 100mg price</a> https://tadalafil.pro/# tadalafil price uk
2022-08-26 10:47:25
Petercrubs:
178.159.37.105
https://amoxicillin.pro/# where can i get amoxicillin 500 mg
2022-08-26 11:26:01
Henrynib:
178.159.37.142
<a href=https://tadalafil.pro/#>tadalafil soft gel capsule</a> tadalafil 5 mg coupon
2022-08-26 17:29:36
Perryjal:
178.159.37.105
amoxicillin without a doctors prescription <a href=" https://amoxicillin.pro/# ">amoxicillin 500mg capsules price</a>
2022-08-27 18:11:33
Thomasdiz:
178.159.37.44
https://antibiotic.icu/# canadian pharmacy amoxicillin
2022-08-27 18:18:42
Petercrubs:
178.159.37.105
https://amoxicillin.pro/# medicine amoxicillin 500mg
2022-08-28 00:27:06
Henrynib:
178.159.37.142
<a href=https://tadalafil.pro/#>tadalafil capsules 21 mg</a> buy generic tadalafil online
2022-08-28 14:33:32
Thomasdiz:
178.159.37.44
https://hydroxychloroquine.icu/# hydroxychloroquine 200 mg oral tablet
2022-08-28 23:12:33
Stevensag:
178.159.37.60
buy tadalafil from india <a href=" https://tadalafil.pro/# ">tadalafil 20mg no prescription</a> https://hydroxychloroquine.icu/# plaquenil price uk <a href=https://sildenafil.pro/#>can i buy sildenafil in canada</a> sildenafil online pharmacy india
2022-08-29 03:21:31
Thomasdiz:
178.159.37.44
https://hydroxychloroquine.icu/# hydroxychloroquine online
2022-08-30 14:24:00
Stevensag:
178.159.37.60
amoxicillin azithromycin <a href=" https://amoxicillin.pro/# ">amoxicillin 500mg capsule cost</a> https://sildenafil.pro/# sildenafil in mexico <a href=https://hydroxychloroquine.icu/#>medicine plaquenil 200 mg</a> plaquenil 0.2
2022-08-31 16:51:06
Thomasdiz:
178.159.37.44
https://hydroxychloroquine.icu/# buy generic plaquenil
2022-08-31 19:05:07
Henrynib:
178.159.37.142
<a href=https://sildenafil.pro/#>cheap sildenafil pills</a> sildenafil 20 mg prescription online
2022-08-31 20:31:19
Perryjal:
178.159.37.105
buy amoxicillin from canada <a href=" https://amoxicillin.pro/# ">where can i buy amoxicillin over the counter</a>
2022-08-31 21:49:56
JeffreyNes:
178.159.37.105
https://stromectol.pro/# stromectol dosage chart in pounds
2022-09-03 07:16:26
Raymonddog:
178.159.37.44
https://lipitor.icu/# cheap lipitor online
2022-09-04 00:12:46
BrandenRem:
178.159.37.60
<a href=https://stromectol.pro/#>stromectol xl</a> ivermectin for ear mites
2022-09-04 12:26:31
JosephTeeni:
178.159.37.142
lisinopril 15 mg <a href=" https://lisinopril.icu/# ">lisinopril buy online</a>
2022-09-04 14:36:04
JeffreyNes:
178.159.37.105
https://ciprofloxacin.icu/# cipro 500mg best prices
2022-09-04 18:04:40
Raymonddog:
178.159.37.44
https://stromectol.pro/# how to take ivermectin horse paste for scabies
2022-09-05 12:16:34
CarlosVer:
178.159.37.60
https://ciprofloxacin.icu/# cipro pharmacy
2022-09-05 22:47:14
JosephMot:
176.124.218.105
Gultekin Ben <a href=https://www.independent.co.uk/news/uk/prisoner-on-home-leave-flees-to-cyprus-1460542.html>Gultekin Ben</a>
2022-09-06 05:31:09
JosephTeeni:
178.159.37.142
ivermectin cream uk <a href=" https://stromectol.pro/# ">ivermectin dosage for cats mange</a>
2022-09-06 08:23:40
BrandenRem:
178.159.37.60
<a href=https://pharmacy.ink/#>pharmacy online track order</a> trust pharmacy
2022-09-06 12:37:57
DennisShini:
178.159.37.105
https://withoutdoctorprescription.xyz/# prescription drugs canada buy online
2022-09-07 07:13:19
DavidDUM:
176.124.218.105
Обучение менеджера маркетплейсов <a href=https://обучение-менеджер-маркетплейсов.рф>обучение</a> - бесплатные и платные курсы по работе с маркетплейсами Вайлдберриз, Озон, Яндекс Маркет и др, и получение профессии для начинающих "Менеджер маркетплейсов", на курсе научат использовать аналитику, разные форматы продвижения магазинов уже через короткое время, получите востребованную профессию онлайн и изучите навыки маркетинге, для того, чтобы зарабатывать деньги и оказывать помощь бизнесу; в обучении изучается: продвижение карточек, планирование стратегии продаж, взаимодействие с поставщиками, особенности маркетплейсов, после завершения профессионального курса выдаётся сертификат, стоимость указаны по ссылке.
2022-09-07 19:08:59
ThomasTromb:
176.124.218.105
<a href=https://exchanger24.org/xchange_btc_to_sberrub/>обменник биткоин</a>
2022-09-08 05:28:21
ThomasTromb:
176.124.218.105
<a href=https://exchanger24.org/xchange_btc_to_sberrub/>обменник биткоин</a>
2022-09-08 06:01:02
ThomasTromb:
176.124.218.105
<a href=https://exchanger24.org/xchange_btc_to_sberrub/>обменник биткоин</a>
2022-09-08 06:30:39
MatthewCrope:
178.159.37.60
https://molnupiravir.life/# molnupiravir united states
2022-09-08 12:49:17
Jamestocky:
176.124.218.105
https://cse.google.it/url?q=https://reduslim.at/ http://aafjp.unblog.fr/?wptouch_switch=desktop&redirect=https%3a%2f%2freduslim.at http://big.sandbox.google.com.pe/url?q=https://reduslim.at/ https://mlwfa4bzwgr7.i.optimole.com/DT-VjHI-skyQanv9/w:auto/h:auto/q:auto/https://reduslim.at/ http://meeband2.info/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/
2022-09-08 14:36:26
Jamestocky:
176.124.218.105
http://mafr.skyrock.com/r?url=https://reduslim.at/ https://mogtyz.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ http://charlescamberoque.unblog.fr/?wptouch_switch=desktop&redirect=http%3a%2f%2freduslim.at https://cse.google.tn/url?sa=t&url=https://reduslim.at/ https://www.leister.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/
2022-09-08 15:11:44
Jamestocky:
176.124.218.105
http://vladimirskaya-oblast.gruzovik.ru/autocdata.ashx?placeid=246&id=21193&url=http%3a%2f%2freduslim.at https://learningapps.org/setLanguage.php?language=GL&return=http%3a%2f%2freduslim.at https://www.justgiving.com/sso?ReturnUrl=https%3A%2F%2Freduslim.at&Context=consumer&ActionType=set_profile&EncodedOptions=eyJFbWF https://irlem-practice.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ http://ip.tool.chinaz.com/?ip=reduslim.at
2022-09-08 15:47:49
Jamestocky:
176.124.218.105
http://cse.google.co.ma/url?q=https://reduslim.at/ https://wdesk.ru/go?https://reduslim.at/ https://udzuki27.hatenablog.com/iframe/hatena_bookmark_comment?canonical_uri=https%3A%2F%2Freduslim.at https://sites.sandbox.google.com.tr/url?q=http%3A%2F%2Freduslim.at https://tolyatti.santehnika.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/
2022-09-08 16:26:48
Jamestocky:
176.124.218.105
https://mb-original.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/ https://triton-import.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ http://city.sandbox.google.com.pe/url?q=https%3a%2f%2freduslim.at https://feel.sandbox.google.com.pe/url?q=https%3A%2F%2Freduslim.at https://bonetix.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/
2022-09-08 21:46:18
Jamestocky:
176.124.218.105
https://royalpark.su/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/ https://tomosuro0316.hatenablog.com/iframe/hatena_bookmark_comment?canonical_uri=https%3A%2F%2Freduslim.at https://bloknot-volzhsky.ru/away.php?from=guide&url=http%3a%2f%2freduslim.at&elementId=1185015&lt;/a&gt; https://ut.itone.ru/bitrix/rk.php?goto=https://reduslim.at/ http://plan.sandbox.google.com/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Freduslim.at
2022-09-08 22:11:54
Jamestocky:
176.124.218.105
https://clients1.google.com.pk/url?sa=t&url=https://reduslim.at/ https://dat.2chan.net/bin/jump.php?https://reduslim.at/ https://rim-decor.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/ https://avr-group.com.ua/bitrix/rk.php?goto=https://reduslim.at/ https://id-mebel.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/
2022-09-08 22:38:12
Jamestocky:
176.124.218.105
http://p7.minzdravrso.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/ https://intexrussia.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ https://skazka.bizbi.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ https://ritet.net:443/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ https://rnd.marketdo4a.com/bitrix/rk.php?goto=https://reduslim.at/
2022-09-08 23:04:41
Jamestocky:
176.124.218.105
https://m.meetme.com/mobile/redirect/unsafe?url=https://reduslim.at/ http://libproxy.kdischool.ac.kr/_Lib_Proxy_Url/https://reduslim.at/ http://dragon725.s31.xrea.com/ys4/rank.cgi?mode=link&id=21&url=https%3a%2f%2freduslim.at http://easy.sandbox.google.com/url?sa=t&url=https://reduslim.at/ https://nicom-spb.ru/bitrix/rk.php?goto=https://reduslim.at/
2022-09-09 04:21:49
Jamestocky:
176.124.218.105
http://mauritaniepourtous.unblog.fr/?wptouch_switch=desktop&redirect=https%3a%2f%2freduslim.at https://sharik55.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/ https://astrarzn.ru/bitrix/click.php?goto=https://reduslim.at/ https://paritet.su/bitrix/click.php?goto=https://reduslim.at/ https://reasunmed.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/
2022-09-09 04:46:54
Jamestocky:
176.124.218.105
https://www.google.ie/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Freduslim.at https://www.pokermoscow.ru/go/?https://reduslim.at/ https://zam.catalysis.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ https://data.cdc.gov.tw/download?resourceid=b9172bcd-c723-4856-a3b4-0faa6108c1ac&dataurl=https://reduslim.at/ https://toolbarqueries.google.si/url?sa=t&url=https://reduslim.at/
2022-09-09 05:12:17
Jamestocky:
176.124.218.105
https://mamako.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ http://digitalangel.ru/bitrix/click.php?goto=https://reduslim.at/ https://clients1.google.rs/url?q=https://reduslim.at/ https://sibtehnika.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ https://vrn.avtomir.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/
2022-09-09 05:36:16
Jamestocky:
176.124.218.105
https://namotor.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ http://michaelyon-on-line.net.xx3.kz/go.php?url=https://reduslim.at/ http://xn--8-0tbal0b.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/ https://shu.com.ua:443/proxy.php?link=https://reduslim.at/ http://m.et.e.ori.te.ojip.xx3.kz/go.php?url=https://reduslim.at/
2022-09-09 06:06:36
Jamestocky:
176.124.218.105
http://nads.altervista.org/?wptouch_switch=desktop&redirect=http%3a%2f%2freduslim.at&gt; https://www.djimsk.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/ https://www.pgraph.ru/bitrix/rk.php?goto=https://reduslim.at/ https://siltehkom.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/ https://mestam.info/redirect?to=https%3A%2F%2Freduslim.at
2022-09-09 06:31:25
Jamestocky:
176.124.218.105
https://burocrat-shop.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/ http://luirig.altervista.org/search/reind.php?ind=https://reduslim.at/ https://xn----etbhtfchibc9a.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/ http://jmt17.google.ps/url?q=https://reduslim.at/ https://rk-tower.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/
2022-09-09 06:56:10
Jamestocky:
176.124.218.105
http://barnaul.gruzovik.ru/autocdata.ashx?placeid=247&id=21308&url=https://reduslim.at/ https://etalon.su/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ http://ww17.piratbit.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=reduslim.at https://zdesapteka.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ http://m.t.napoto.cafe24.com/member/login.html?noMemberOrder=&returnUrl=https%3a%2f%2freduslim.at
2022-09-09 07:20:31
Jamestocky:
176.124.218.105
https://vostokshin.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/ https://redclinic.ru/bitrix/click.php?goto=https://reduslim.at/ http://molottora.ru/News/Link/2016/4/29?url=https://reduslim.at/ http://cse.google.com.af/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Freduslim.at http://sh.a.d.owa.jti.xx3.kz/go.php?url=https://reduslim.at/
2022-09-09 07:46:05
Jamestocky:
176.124.218.105
https://www.hdmekani.com/proxy.php?link=https://reduslim.at/ https://pony-visa.com/bitrix/click.php?goto=https://reduslim.at/ https://s2.mossport.ru/bitrix/rk.php?goto=https://reduslim.at/ https://avtofishka.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/ http://as.inbox.com/AC.aspx?id_adr=262&link=https://reduslim.at/
2022-09-09 08:11:49
Jamestocky:
176.124.218.105
http://santebeauteaunaturel.unblog.fr/?wptouch_switch=desktop&redirect=https%3a%2f%2freduslim.at https://lafa.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/ https://maps.google.co.tz/url?q=https://reduslim.at/ https://ipricegroup.go2cloud.org/aff_c?source=igtransaction_id3kgoh8ia_001DT0ha&offer_id=6317&aff_id=1064&url=https://reduslim.at/ https://energoprime.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/
2022-09-09 08:37:37
Jamestocky:
176.124.218.105
http://nabh.ind.in/__media__/js/netsoltrademark.php?d=reduslim.at http://slavsvet.ee/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/ https://www.sankomenkul.com/Redirect?returnUrl=http%3a%2f%2freduslim.at http://money.sandbox.google.com.pe/url?q=https://reduslim.at/ https://perm.upravdom.com/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/
2022-09-09 09:03:11
Raymonddog:
178.159.37.44
https://tamoxifen.best/# tamoxifen 20 mg tablet <a href=https://paxlovid.best/#>molnupiravir vs paxlovid</a> ritonavir covid
2022-09-09 09:19:13
Jamestocky:
176.124.218.105
http://www.dfcb.de.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=reduslim.at https://aostng.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ http://nrel.a.t.ed.o.j.b.v.xx3.kz/go.php?url=https://reduslim.at/ https://toneto.net/redirect?url=https://reduslim.at/ http://phpmorphy.sourceforge.net/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=http%3A%2F%2Freduslim.at
2022-09-09 09:29:10
KennethJuivy:
176.124.218.105
Хорошие займы и микрокредиты онлайн <a href=https://dostupno48.ru/>https://dostupno48.ru</a> от МКК, выдача моментально на кредитную или банковскую карту карточку, оформление займов высоким процентом одобрения и выдача клиенту кредита за 2-3 минуты с помощью сайта, возврат долга удобным способом на на сайте по интернету, низкие % по займу и множество способов получения денег: онлайн, наличными в офисе МФО, оплата на счет в банке, переводом на свою карту. Достоинства и типы заёмов: без отказа, краткосрочные, круглосуточно, с заключением договора с финансовой организацией, без проверки, с действующими просрочками. МФО предоставляют выгодные условия кредитования для постоянных занимателей и повторных займах. Подберите микрозайм, оформите заявку на заём. Лучшие займы и микрозаймы и ТОП-рейтинг потребительских займов от МФО.
2022-09-09 11:05:13
AndreWeems:
178.159.37.60
https://tamoxifen.best/# tamoxifen and antidepressants
2022-09-09 18:30:08
JosephGaina:
178.159.37.142
paxlovid drug interactions <a href=" https://paxlovid.best/# ">coronavirus treatment</a>
2022-09-10 02:07:03
JosephAbula:
178.159.37.44
molnupiravir france <a href=" https://molnupiravir.life/# ">molnupiravir merck kaufen</a> https://molnupiravir.life/# molnupiravir drug
2022-09-10 02:56:50
DennisShini:
178.159.37.105
https://paxlovid.best/# antivirals for covid treatment
2022-09-10 07:53:37
JosephDeark:
178.159.37.142
pain meds online without doctor prescription <a href=" https://withoutdoctorprescription.xyz/# ">buy anti biotics without prescription</a> https://paxlovid.best/# ritonavir
2022-09-10 12:23:36
Jamestocky:
176.124.218.105
https://naporitan.hatenablog.com/iframe/hatena_bookmark_comment?canonical_uri=https%3A%2F%2Freduslim.at https://mebwill.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ https://trebl.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/ https://amgpgu.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ https://ohouse.onelink.me/2107755860?pid=&af_web_dp=https://reduslim.at/
2022-09-10 12:25:53
MatthewCrope:
178.159.37.60
https://paxlovid.best/# paxlovid availability near me
2022-09-10 13:17:24
Jamestocky:
176.124.218.105
http://rain.sandbox.google.com.pe/url?q=https%3a%2f%2freduslim.at https://bt-deluxe.ru/bitrix/rk.php?goto=https://reduslim.at/ https://yarmoto.com/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ https://www.sandbox.google.co.ve/url?sa=t&url=https://reduslim.at/ https://suek.ru/bitrix/rk.php?goto=https://reduslim.at/
2022-09-10 14:01:28
Jamestocky:
176.124.218.105
https://www.smd.ru/bitrix/rk.php?goto=https://reduslim.at/ https://podio-shoes.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/ https://maps.google.hn/url?q=https://reduslim.at/ https://xn----7sbenacbbl2bhik1tlb.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/ https://www.publish.csiro.au/?adv=23770&gid=bk&jid=mf&xlink=https://reduslim.at/
2022-09-10 15:40:15
Jamestocky:
176.124.218.105
https://cm-eu.wargaming.net/frame/?service=wgni&project=all&realm=eu&language=en&backend_url=%2F%2Fmail.ru&token_url=%2Fid%2Fcommonmenu%2Ftoken%2F&login_url=&logout_url=%2Fid%2Fsignout%2Ftrigger%2F&registration_url=https%3A%2F%2Freduslim.at&incomplete_profile_url=https%3A%2F%2Feu.wargaming.net%2Fpersonal%2F&content_layout_max_width=1000 http://red.uc.tio.nngym.xx3.kz/go.php?url=https://reduslim.at/ http://rirorzn.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/ https://itland.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ http://russia.investbaza.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/
2022-09-10 17:18:12
Jamestocky:
176.124.218.105
https://images.google.co.uz/url?q=https://reduslim.at/ http://login.uid.me/?site=0regtest4&ref=http%3a//reduslim.at/ https://shav.02edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/ https://oversea.cnki.net/kcms/logout.aspx?url=https://reduslim.at/ https://winwinpeople.com/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/
2022-09-10 22:03:52
Jamestocky:
176.124.218.105
https://drive.sandbox.google.com.au/url?sa=i&url=https://reduslim.at/ https://shape.sandbox.google.com.co/url?q=https://reduslim.at/ https://platan.com.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ https://gant.ru/bitrix/rk.php?goto=https://reduslim.at/ https://td-artemov.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/
2022-09-10 23:37:13
Jamestocky:
176.124.218.105
http://libproxy.daegu.ac.kr/_Lib_Proxy_Url/https://reduslim.at/ https://spb.medsi.ru/bitrix/rk.php?goto=https://reduslim.at/ https://bonusweb.idnes.cz/deus-ex-the-fall-0i5-/redir.aspx?url=https://reduslim.at/ http://kazan.gruzovik.ru/autocdata.ashx?placeid=527&id=21175&url=http%3a%2f%2freduslim.at https://61.staikudrik.com/index/d5?diff=0&utm_source=ogdd&utm_campaign=26607&utm_content=&utm_clickid=e0w8k04cww4g40kc&aurl=https%3A%2F%2Freduslim.at&an=&utm_term=&site=&darken=1&allFull=0&isubs=0
2022-09-11 01:11:40
Jamestocky:
176.124.218.105
http://brl.by/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/ https://1176.xg4ken.com/media/redir.php?prof=21&camp=3091&affcode=kw9610444&cid=21276124501&networkType=search&url%5B%5D=http%3A//reduslim.at https://www.ua-football.com/go/reduslim.at https://7-chasov.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ http://wet.s504.xrea.com/wait/?url=http%3a%2f%2freduslim.at&title=Made%20in%20Dagenham%20the%20Musical%20(Original%20London%20Cast%20Recording)
2022-09-11 02:31:29
JesseHug:
176.124.218.105
<a href=https://tv751.com/>what is earc</a>
2022-09-11 12:08:35
JosephGaina:
178.159.37.142
molnupirivir <a href=" https://molnupiravir.life/# ">molnupiravir medication</a>
2022-09-11 13:23:58
Robertguess:
176.124.218.105
<a href=https://31tv.ru/program/partnerskie/152409/>https://31tv.ru/program/partnerskie/152409/</a>
2022-09-11 15:39:03
Rudolphcet:
176.124.218.105
<a href=pravda-nn.ru/news/zachem-nuzhen-dnevnik-po-praktike/>pravda-nn.ru/news/zachem-nuzhen-dnevnik-po-praktike/</a>
2022-09-11 18:36:37
MatthewCrope:
178.159.37.60
https://viagracanada.xyz/# what happens when a girl takes viagra
2022-09-12 03:41:16
Wayneclern:
176.124.218.105
Когда вы боретесь с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, вам может казаться, что конца не видно, но вы не должны страдать в одиночестве. Сегодня существует множество вариантов лечения, которые помогут вам излечиться от алкоголизма и вернуться к здоровой и полноценной жизни. Различные факторы, такие как история болезни, система поддержки и личная мотивация, могут сыграть свою роль в успехе вашего выздоровления. Лечение должно проходить под наблюдением группы медицинских специалистов в реабилитационном центре. По всей стране в центрах лечения алкоголизма работают профессионалы, которые проведут вас через все этапы процесса выздоровления - от детоксикации до жизни после реабилитации. Считайте их своей круглосуточной системой поддержки, которая будет радоваться вашим успехам и вместе с вами преодолевать любые трудности. Помните, что преодоление алкоголизма - это процесс. Менее половины людей рецидивируют после достижения одного года трезвости. Это число уменьшается до менее 15% после пяти лет трезвости. Чтобы получить наибольшие шансы на долгосрочную трезвость после завершения стационарной или амбулаторной программы, вам следует участвовать в местных группах поддержки и продолжать консультации. Лечение алкоголизма - это инвестиция в ваше будущее. Оно изменит к лучшему не только вашу жизнь, но и жизнь окружающих вас людей, таких как члены семьи и друзья. <a href=http://abzac.org/?p=62719>http://abzac.org/?p=62719</a>
2022-09-12 16:51:30
Jamestocky:
176.124.218.105
http://fokinka32.ru/redirect.html?link=https://reduslim.at/ https://asterlin.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/ https://navigator-tmn.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ http://alpha.nanocad.ru/bitrix/rk.php?goto=https://reduslim.at/ https://n-novgorod.mirmagnitov.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/
2022-09-12 22:15:33
Jamestocky:
176.124.218.105
https://www.lidovky.cz/ucet/prihlasit?url=https://reduslim.at/ http://61.7.241.194.xx3.kz/go.php?url=https://reduslim.at/ http://balloymath.unblog.fr/?wptouch_switch=desktop&redirect=https%3a%2f%2freduslim.at https://cvetochka.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ http://clubcanindeloonplage.unblog.fr/?wptouch_switch=desktop&redirect=https%3a%2f%2freduslim.at
2022-09-12 23:43:48
Jamestocky:
176.124.218.105
https://www.nowtv.now.com/api/validate-login.php?redirect_to=https://reduslim.at/ https://tdme.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ https://depeconom.admhmao.ru/bitrix/click.php?goto=https://reduslim.at/ https://dostavkadivanov.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/ https://www.parasels.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://reduslim.at/
2022-09-13 01:11:57
Jamestocky:
176.124.218.105
https://5088.xg4ken.com/media/redir.php?prof=602&camp=391474&affcode=cr7352566&cid=43345624022%7C15246323%7C_intitle:for%20sale&mType=b&networkType=search&kdv=c&url%5B%5D=https://reduslim.at/ https://belgorod.defiletto.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ https://shop.dobroga.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://reduslim.at/ https://chunithm.gamerch.com/gamerch/external_link/?url=https://reduslim.at/ http://link.eduspb.com/index.php?url=https%3A%2F%2Freduslim.at%2F&pass=
2022-09-13 02:46:42
JasonBloge:
178.159.37.105
https://stromectol1st.com/# buy stromectol online uk
2022-09-13 06:58:25
RobertBloky:
176.124.218.105
<a href=https://canvas.instructure.com/eportfolios/1431457/Home/Pay_out_Charges_and_Repayments_Online_at_Israel>Click here to visit</a>
2022-09-13 12:35:31
RobertBloky:
176.124.218.105
<a href=https://www.bestprosintown.com/on/toronto/high-level-movers-toronto-moving-company-/>Click here to visit</a>
2022-09-13 14:14:52
RobertBloky:
176.124.218.105
<a href=https://www.mixcloud.com/judgesystem27/>Click here to visit</a>
2022-09-13 19:33:32
Eugenerap:
178.159.37.44
ivermectin 3mg tablets <a href=" https://stromectol1st.com/# ">ivermectin capsules for humans</a> https://stromectol1st.com/# ivermectin for
2022-09-13 23:36:49
ScottTinty:
178.159.37.105
stromectol ingredient <a href=" https://stromectol1st.com/# ">buy ivermectin stromectol</a>
2022-09-14 04:03:58
Jimmybewly:
178.159.37.60
ivermectin budgies <a href=" https://stromectol1st.com/# ">guinea pig ivermectin</a>
2022-09-14 11:44:32
Arthurfax:
178.159.37.105
https://24hr-pharmacy.top/# canadian pharmacies without an rx <a href=https://24hr-pharmacy.top/#>mail order prescription drugs from canada</a> canada pharmaceutical online ordering
2022-09-15 06:11:12
Jasonwat:
176.124.218.105
<a href=https://exchanger24.org/>Exchanger24</a>
2022-09-15 20:49:15
Jasonwat:
176.124.218.105
<a href=https://exchanger24.org/>Exchanger24</a>
2022-09-15 21:51:07
Jasonwat:
176.124.218.105
<a href=https://exchanger24.org/>Exchanger24</a>
2022-09-15 22:46:04
Jasonwat:
176.124.218.105
<a href=https://exchanger24.org/>Exchanger24</a>
2022-09-15 23:37:21
Jasonwat:
176.124.218.105
<a href=https://exchanger24.org/>Exchanger24</a>
2022-09-16 00:29:16
Jasonwat:
176.124.218.105
<a href=https://exchanger24.org/>Exchanger24</a>
2022-09-16 01:23:26
Jasonwat:
176.124.218.105
<a href=https://exchanger24.org/>Exchanger24</a>
2022-09-16 02:15:11
Jasonwat:
176.124.218.105
<a href=https://exchanger24.org/>Exchanger24</a>
2022-09-16 03:08:05
Jasonwat:
176.124.218.105
<a href=https://exchanger24.org/>Exchanger24</a>
2022-09-16 04:03:45
Jasonwat:
176.124.218.105
<a href=https://exchanger24.org/>Exchanger24</a>
2022-09-16 04:56:20
Jasonwat:
176.124.218.105
<a href=https://exchanger24.org/>Exchanger24</a>
2022-09-16 05:52:09
MichaelENEMN:
178.159.37.142
ed medications online <a href=" https://ed-pills.xyz/# ">generic ed drugs</a>
2022-09-16 07:05:53
Arthurfax:
178.159.37.105
https://drugsfromcanada.icu/# the canadian drugstore <a href=https://clomid.pro/#>buy clomid for men</a> clomid pregnancy for sale italy
2022-09-16 16:29:31
WillieGeame:
178.159.37.60
https://24hr-pharmacy.top/# mail order prescription drugs from canada
2022-09-17 19:29:36
Brianmoova:
178.159.37.44
https://24hr-pharmacy.top/# canadian pharmacies without an rx
2022-09-18 01:06:57
MichaelENEMN:
178.159.37.142
how to order prescription drugs from canada <a href=" https://24hr-pharmacy.top/# ">canadian drugs online pharmacy</a>
2022-09-18 01:30:34
Jacobfut:
178.159.37.182
canada pharmacy not requiring prescription <a href=" https://pharmacywithoutprescription.best/# ">pharmacy discount coupons</a> https://erectionpills.top/# ed dysfunction treatment
2022-09-20 19:51:19
TimothyBes:
95.142.46.164
<a href=http://ideate.xsead.cmu.edu/discussion/introduction-to-media-synthesis-and-analysis/topics/moving-to-another-apartment-my-repeated-experience-of-moving>high level movers</a>
2022-09-21 07:29:54
MichaelHex:
178.159.37.60
<a href=https://pharmacywithoutprescription.best/#>canadian pharmacy coupon</a> canadian online pharmacy no prescription
2022-09-21 11:35:11
TimothyBes:
95.142.46.164
<a href=https://g.page/high-level-movers-vancouver>high level movers</a>
2022-09-21 17:16:31
FrankGen:
95.142.46.164
http://komsomolsknaamure.ordvor.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://rraorra.com/ http://nahouda.unblog.fr/?wptouch_switch=desktop&redirect=http%3a%2f%2frraorra.com http://moneykids.ru/bitrix/click.php?goto=https://rraorra.com/ http://armadasound.com/bitrix/redirect.php?goto=https://rraorra.com/ http://www.riomilf.com/cgi-bin/a2/out.cgi?id=285&l=top77&u=https://rraorra.com/
2022-09-28 20:48:35
FrankGen:
95.142.46.164
https://y-zdorov.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://rraorra.com/ http://cse.google.mk/url?q=https://rraorra.com/ http://alt1.toolbarqueries.google.com.ly/url?q=https://rraorra.com/ http://adigeisk.ru/bitrix/click.php?goto=https://rraorra.com/ https://aurus5.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://rraorra.com/
2022-09-28 23:05:47
FrankGen:
95.142.46.164
http://st.or.age.eem.o.xx3.kz/go.php?url=https://rraorra.com/ http://manifest.lh3-dz.photos-autopush.sandbox.google.es/url?q=https://rraorra.com/ https://mi.by/bitrix/redirect.php?goto=https://rraorra.com/ https://processon.com/setting/locale?language=zh&back=http%3a%2f%2frraorra.com https://ulsau.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://rraorra.com/
2022-09-29 01:27:28
FrankGen:
95.142.46.164
https://td-artemov.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://rraorra.com/ http://medpalata.kkgvv.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://rraorra.com/ http://schkola106.ru/bitrix/rk.php?goto=https://rraorra.com/ http://torontopat.unblog.fr/?wptouch_switch=desktop&redirect=http%3a%2f%2frraorra.com https://optimed.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://rraorra.com/
2022-09-29 03:54:26
LeroyWiple:
178.159.37.182
https://buysildenafil.best/# 100mg sildenafil 30 tablets price
2022-10-04 13:46:20
Rickyartit:
178.159.37.60
https://buytadalafil.icu/# tadalafil online india
2022-10-04 17:31:01
Michaelisozy:
178.159.37.142
https://stromectolivermectin.pro/# ivermectin 10 ml
2022-10-05 00:03:58
Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
  • 2015-02-07
Эрэн сурвалжилж байна